Navigácia

 • Prednáška PZ SR "Chcem byť policajtom?"

  Prednášky sa zúčastnili žiaci IV. ročníka. Žiaci IV. A triedy 12. 10. 2017 a žiaci IV. B triedy 17. 10. 2017 - obidve triedy v rámci predmetu Úvod do sveta práce. Mgr. Miriam Praženková z PZ SR oboznámila žiakov, budúcich absolventov našej školy, s prácou v policajnom zbore. Vysvetlila im v čom spočíva práca jednotlivých zložiek PZ. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií aj formou prezentácie, ktorú im p. Praženková premietla. Možno tieto informácie využijú niektorí z nich pri výbere svojho povolania.

   

 • Súťaž o TTSK - "Kraj, ktorý je mojim domovom"

  V pondelok 16. 10. 2017 sa žiaci II. ročníka - Barbora Mrnková, Denis Holubek a Marek Sedláček, zapojili do on-line súťaže o TTSK - "Kraj, ktorý je mojom domovom." V tomto roku prebiehal 9. ročník súťaže, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o príslušnosti k nášmu kraju a podporiť súťaživosť v radoch stredoškolskej mládeže. Úlohou súťažiacich bolo nájsť v čo najkratšom čase správne odpovede na desať otázok v štyroch okruhoch: príroda, história, osobnosti a zaujímavosti, kultúra a umenie. Všetky otázky súviseli s našim regiónom. Víťazi okresných kôl postúpia na krajské kolo, ktoré sa bude konať v Trnave.

 • Zbierka potravín SČK

  Vo štvrtok 12. októbra 2017 sa konala Zbierka potravín pre sociálne odkázaných občanov, ktorú už pravidelne v októbri organizuje Slovenský červený kríž.  Žiaci II. ročníka Obchodnej akadémie sa zbierky zúčastnili ako dobrovoľníci, ktorí rozdávali kupujúcim v Kauflande informačné letáčiky a  preberali darované potraviny.  

 • Čo je to druhá generácia holokaustu? Ako vychováva svoje dieťa rodič, ktorý prežil koncentračný tábor? Kde má "domov" človek, ktorý emigroval? Kde a prečo sa dejú aj dnes vo svete podobné veci ako bol holokaust? Prečo sa v dejinách neustále opakuje násilie a bezprávie? Čo môžeme urobiť, aby sme postavili hrádzu predsudkom a stereotypom?

  Na takéto a podobné otázky hľadali  tretiaci odpovede počas návštevy pána Arenda – sociológa, ktorý medzi študentov Obchodnej akadémie v Seredi zavítal v dňoch 12. a 13. októbra 2017 zo Švajčiarska. Michal Arend sa narodil v roku 1949 v Prahe rodičom, ktorí ako jediní z početnej rodiny prežili holokaust. V roku 1968 emigroval spolu s rodičmi a so sestrou do Švajčiarska, kde žije dodnes.

  Vo svojom projekte „Život potom“ rozpráva študentom stredných škôl v Čechách, Nemecku a na Slovensku o živote a zážitkoch svojich rodičov pred, behom a po ich utrpení v koncentračných táboroch, ale tiež o tom, čo prežil on sám ako ich syn poznamenaný nielen holokaustom, ale aj ďalšími zlomovými udalosťami a krízovým obdobím v nedávnych dejinách bývalého Československa. Po úvodnej  prezentácii sa študenti rozdelili do pracovných skupín a diskutovali o závažných otázkach  týkajúcich sa nielen holokaustu, ale aj súčasných problémoch. Medzi najdiskutovanejšie témy patrili:  Aký je postoj väčšiny obyvateľstva k menšinovým skupinám na Slovensku? Existujú sociálne, náboženské, etnické rozdiely a ako je možné predchádzať násiliu, bezpráviu a diskriminácii jednotlivých menšín? Prečo rastie extrémizmus a neznášanlivosť medzi ľuďmi?                   PaedDr. Mariana Kamenská

   

 • V utorok 10.10. 2017 sa žiaci prvého ročníka v rámci predmetu Ekológia zúčastnili filmového predstavenia spojeného s panelovou diskusiou s názvom "Ekotopfilm". Medzinárodný filmový festival má takmer polstoročnú tradíciu. Na území bývalého Československa sa festival Ekotopfilm po prvýkrát uskutočnil už v roku 1974 a je tak najstarším filmovým festivalom s environmentálnou tematikou na svete.

  Nosnou myšlienkou aktuálneho ročníka je myšlienka "Na konci evolúcie nie je krása". Úvodný film vychádza z doby antropocénu, teda geologického obdobia, ktoré je závažne poznačené ľudskou činnosťou. Vizuálom sme sa zamýšľali nad evolúciou, rastlinami a živočíchmi, ktoré sa budú musieť prispôsobiť zničeným ekosystémom, ak ľudstvo včas nezakročí v pustošení životného prostredia.

 • Deň TTSK

  5. 10. 2017

  Štvrtok 5. október - Deň TTSK  sme si aj na našej škole  pripomenuli rôznymi aktivitami. Na hodinách marketingu žiaci vyrábali rôzne reklamené a propagačné predmety - letáčiky, záložky, kalendáriky s logom TTSK, ktoré použijeme pri propagácii našej školy na základných školách, či na Dni otvorených dverí, ktorý plánujeme v decembri.  Na hodinách hospodárskej geografie si žiaci zopakovali základné údaje o Trnavskom kraji - rozlohu, počet obyvateľov, významné miesta a mestá kraja. Na hodinách dejepisu a slovenského jazyka si zase pripomenuli významné osobnosti Trnavského kraja, o ktorých pod vedením p. Kamenskej a p. Baranovej zhotovili aj zaujímavú nástenku. Spoznávanie nášho kraja už tradične na našej škole prebieha aj zaujímavou netradičnou formou vyučovania - formou exkurzií.  Žiaci I. ročníka sa zúčastnili exkurzie po Seredi, žiaci II. ročníka zasa exkurzie na Záhorí. Súčasťou aktivít ku Dňu TTSK bude aj to, že sa naša škola zapojí do okresného kola on-line súťaže "Kraj, ktorý je mojim domovom". Budeme držať palce, aby sa nám podarilo prebojovať do krajského kola v Trnave. 

 • 3. 10. 2017

  Spoznávame svoj región, spoznávame svoje mesto
   
  Od prvých chvíľ stredoškolského štúdia je zážitkové učenie pre prvákov Obchodnej akadémie v Seredi zaujímavé. Prvú tému zo slovenského jazyka a literatúry „Učenie sa, získavanie a spracovanie informácií“ preberáme priamo na mieste činu – v knižnici. Ochotné pracovníčky knižnice oboznámili žiakov so základnými informačnými prameňmi, o systéme knižníc na Slovensku, zásadami vypožičiavania kníh. Zároveň mohli študenti využiť príležitosť na zápis medzi čitateľov, aby si bez problémov v budúcnosti mohli požičať knihy potrebné na hodiny slovenskej literatúry, či skrátenie svojho voľného času.  Návštevou Mestského múzea  vo Fándlyho fare  si študenti 1. A a 1. B prezreli prezentáciu zachytávajúcu históriu Serede a Šintavského vodného hradu. Hrad Šintava, spomínaný už v Anonymovej kronike, sa nachádzal na nádvorí dnešného seredského kaštieľa a jeho štylizovaný obraz je v erbe mesta Sereď. Ústredná sála Mestského múzea je venovaná premene stredovekého kráľovského hradu Šintava na mohutnú renesančnú protitureckú pevnosť.  V Mestskom parku sme navštívili miesta, kde stála už na prelome  11. a 12. storočia viacpodlažná veža obohnaná kamenným múrom a vodnou priekopou s mostom. Z okien kaštieľa nás sledovala seredská šľachta, ako si ideme pozrieť archeologický výskum jej niekdajšieho života. V rozsiahlych priestoroch zrekonštruovaného bastiónu zaujala študentov maketa kaštieľa . V tichosti opodiaľ stála postava pripomínajúca vojaka, ako na múr zapisuje odslúžené roky v týchto historických priestoroch. Žiaci sa presvedčili, že aj v našom meste  môžeme nájsť historicky zaujímavé miesta.

  PaedDr. Kamenská

 • 4. 10. 2017

  So žiakmi II. A triedy Obchodnej akadémie v Seredi sme ako každý rok na jeseň zamierili do Borského Mikuláša na Záhorí, k  malebnému rodnému domčeku Jána Hollého. Pod lipou, ktorú zasadil Eugen Suchoň, pri pomníku J. Hollého sme zapálili kahančeky a položili spomienkovú kyticu kvetov. Odtiaľ naše stopy viedli do Hlbokého, ktoré je spojené s menom štúrovca Jozefa Miloslav Hurbana a na miestnom cintoríne pri mohyle sme sa poklonili jeho pamiatke.  Ďalšou zastávkou bol Naháč, spojený s menom osvietenského spisovateľa Juraja Fándlyho, ktorý pôsobil aj v našom meste ako kaplán.  Pod zrekonštruovanou strechou Fándlyho fary v Naháči sme sa dozvedeli o  štyroch „pilulkách“ na zachovanie pevného zdravia, ktoré odporúča tento osvietenec. Sú to „mysle veselosť, srdca dobrota, miernosť v jedle a trúnku, lahodné tela pohybuvání“. Poslednou zastávkou bola Dolná Krupá. Klasicistický kaštieľ, v ktorom dodnes cítiť atmosféru minulých storočí, by bolo škoda obísť. Uvažujeme nad dojímavými životnými príbehmi „ružovej“ grófky Márie Henriety Chotekovej. Priateľ rodiny Brunsvikovcov, Ludwig van Beethoven, práve tu skomponoval Sonátu mesačného svitu. Na nabratie energie sme využili päťdesiatmetrovú sekvoju v parku kaštieľa. Poznatky získané touto zážitkovou formou rezonujú v našich mysliach a natrvalo sa stávajú súčasťou našich vedomostí. Uvedomujeme si, že aj náš región je plný zaujímavých osobností, kultúrnych pamiatok a historických miest, ktoré by sme mali spoznávať.  Na Záhorie sa 10. októbra vyberie aj trieda II. B.

  PaedDr. Kamenská

 • Leaders for a Day - tak znie názov akcie, na ktorej sa v dňoch 4. - 5. 10. 2017 zúčastnila  žiačka 3. A triedy Lucia Bukovská. Aktivita Leaders for a Day má medzinárodný charakter. Ročne sa tejto aktivity pod záštitou siete Junior Achievement zúčastnia stovky študentov.

  Leaders for a Day (Jeden deň lídrom) sa teší veľkej obľube samotných manažérov, ktorí vnímajú túto aktivitu nielen z hľadiska spoločenskej zodpovednosti seba a svojich firiem. Špičkoví manažéri  získavajú prehľad o svojich potenciálnych zamestnancoch, ich kvalifikácii a zručnostiach. Medzi 25 lídrami nechýbal generálny riaditeľ slovenskej pobočky HewlettPackard Enterprise Santiago Aguado, poprední manažéri IBM a AT&T na Slovensku či štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec.

  Prvý deň sa začínalo v budove Tower 115 v Bratislave workshopmi na tému Štart podnikania a online Marketing, ktoré si pripravila Slovenská sporiteľňa. Neskôr sa pokračovalo ďalším workshopom na tému Google Digitálna garáž. Po skvelých workshopoch sa všetci presunuli na ubytovanie a deň ukončili večerou v Starom meste. Na druhý deň sa začínalo biznis raňajkami v hotely Holiday Inn. Počas raňajok sa k študentom pripojili samotní lídri.  Po raňajkách sa už individuálne presunuli študenti spolu s prideleným lídrom do jeho firmy a zažili s ním jeho typický manažérsky deň. Cez pracovné konferencie, telefonáty, stretnutia a povinnosti. Študenti si z tohto dňa zobrali veľa užitočných a skvelých skúseností a zážitkov, ktoré raz využijú vo svojom vlastnom zamestnaní.

  Akciu ukončili recepciou v hotely Holiday Inn, kde sa stretli všetci lídri a študenti na spoločnej večery a drinku. Programová manažérska Beba Šrenkelová odovzdala študentom a ich lídrom pamätné diplomy. 

 • Srdce na dlani mali v piatok 29. 9. 2017 študenti 2. B triedy Obchodnej akadémie v Seredi, keď svojim učiteľom a spolužiakom rozdávali neoceniteľné rady, ako si udržiavať zdravý životný štýl. Dievčatá v červených tričkách s  KÓDOM  ZDRAVÉHO ŽIVOTA : (0-30-5-120-80)  vysvetľovali, čo znamenajú tieto čísla: 

  O = fajčenie, 30 = minimálne 30 minút chôdze denne, 5 = hladina cholesterolu do 5  mmol/l, 120/80 = hodnoty optimálneho tlaku krvi.

  Študenti  okrem rád rozdávali aj červené srdiečka a kartičky s kódom zdravého života. Zároveň merali krvný tlak,  BMI index a poskytli zdravotnícko–vzdelávacie materiály.

  PaedDr. Mariana Kamenská

 • Zbierka Modrá nezábudka

  V dňoch 29. 9. 2017 - 3. 10. 2017 prebiehala v takmer 60 mestách Slovenska zbierka Modrá nezábudka. Výťažok zbierky je určený na podporu projektov pre lepšie duševné zdravie ľudí na  Slovensku. V pondelok 2. 10. 2017 sa do zbierky zapojilo aj 9 dobrovoľníkov - žiakov II. ročníka, ktorý navštevujú nepovinný predmet Onkologická výchova. Podarilo sa im vyzbierať 142,82 €. 

 • Veľtrh VŠ -" Gaudeamus igitur" v Nitre

  Dňa 27. septembra 2017 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili veľtrhu vysokých škôl „Gaudeamus igitur“ v Nitre. Študenti si tak mohli zistiť bližšie informácie o štúdiu a podmienkach prijatia do rôznych škôl ktoré sídlia či už na Slovensku alebo v blízkom zahraničí. Medzi vystavovateľmi boli tento rok napríklad aj univerzity z Veľkej Británie alebo Dánska, avšak nechýbali ani vysoké školy zo susedných Čiech. Cieľom tohto veľtrhu je vytvoriť miesto stretávania zástupcov vzdelávacích inštitúcií a ich potenciálnych študentov. Každý návštevník veľtrhu môže využiť poradenský servis, ktorý mu pomôže nájsť študijný odbor, školu alebo fakultu. Nerozhodným študentom bolo k dispozícii aj testovacie centrum s testom predpokladov pre štúdium a centrum kariérového poradenstva.

 • Prednáška - Akadémia ozbrojených síl M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš

  Dňa 26. septembra 2017 sa žiaci 4. B obchodnej akadémie zúčastnili prednášky Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá sídli v Liptovskom Mikuláši . Študenti sa dozvedeli bližšie informácie o štúdiu na akadémii a aj podmienky výberového konania na štúdium alebo o prijatí priamo do štátnej služby.  Výberové konanie pozostáva z troch skúšok a to previerkou psychickej spôsobilosti, záverečný pohovor s psychológom a previerkou fyzickej zdatnosti. Do výkonu štátnej služby sa môže dostať každý občan, ktorý splní stanovené požiadavky uvedené na ich webovej stránke www.vojak.mil.sk.

 • Zbierka Biela Pastelka

  Študenti II. ročníka, ktorí navštevujú predmet  Onkologická výchova,  sa v piatok 22. septembra 2017 v uliciach nášho mesta zúčastnili zbierky na podporu slabozrakých  a nevidiacich - Biela Pastelka. Regionálnu zbierku od roku 2002 organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá poskytuje svoje služby ľuďom so zrakovým postihnutím v každom kraji. Aj vďaka príspevku, ktorí naši žiaci vyzbierali, sa nevidiaci ľudia môžu naučiť výučbu čítania a písania Braillovým písmom, nácvik pohybu s bielou palicou, prácu s kompenzačnými a optickými pomôckami a nácvik sebaobslužných činností pri varení, upratovaní či osobnej hygiene. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek príspevkom zapojili do tejto charitatívnej zbierky.

 • Prednáška - Paneurópska vysoká škola

  Vo štvrtok 21. 9. 2017 sa žiaci IV. ročníka zúčastnili prezentácie spojenej s prednáškou o Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Žiakom prednášali priamo študenti tejto VŠ. Poskytli vyčerpávajúce informácie o prijímacích pohovoroch, odboroch a systéme vyučovania na VŠ. Zároveň našim študentom rozdali prospekty a brožúry s informáciami o škole a aktivitách, ktoré počas akademického roka na VŠ prebiehajú.

 • 19. 9. 2017

  FLIP je projekt finančného vzdelávania skupiny Erste bank vo Viedni. Ide o interaktívnu výstavu, ktorá ponúka návštevníkom kombináciu digitálnej a multimediáolnej prezentácie finančných znalostí s hravými prvkami. Aj 7 žiakov - druhákov - z našej školy sa zúčastnilo tejto výstavy spolu s p. prof. Mlynárovou. Počas dvojhodinovej prehliadky si hravou formou osvojovali témy ako: plánovanie rozpočtu, rôznych finančných rozhodnutí a ich dôsledkov, získavanie zručností pri hospodárení s peniazmi. Je dôležité, aby sa mladí ľudia vedeli v živote správne rozhodovať o svojich investíciách a finančných záležitostiach. Aj takouto formou Erste bank zvyšuje finančnú gramostnosť návštevníkov výstavy.

 • Žiaci tretieho ročníka sa v dňoch 12. – 14. septembra 2017 zúčastnili Kurzu ochrany človeka prírody  v Tatranskej Lomnici.

  V prvý deň, aj keď sme boli všetci unavení z cesty a počasie nám veľmi neprialo, sme sa hneď po ubytovaní vybrali lanovkou na Skalnaté pleso. Pre mnohých to bola premiérová jazda, no kvôli hmle sme si ju veľmi neužili. Prešli sme sa po náučnom chodníku okolo plesa, dozvedeli sme sa o ňom veľa zaujímavostí, tak isto aj o prírode v Tatrách.
  Nasledujúci deň bol oveľa náročnejší. Vonku sa vyčasilo, a tak sme sa mohli vydať na túru na Popradské pleso. Po ceste sme navštívili aj Symbolický cintorín, kde sme si pripomenuli aké sú hory nebezpečné. Z Popradského plesa sme išli na Štrbské, kde sme pomohli prírode zbieraním odpadkov popri plese. Večer sme absolvovali prednášku s členom horskej služby, ktorý nám rozprával o možných rizikách a tiež sme mali možnosť vidieť videá zo záchrannej akcie. V deň odchodu sme si ešte prezreli Tatranskú Lomnicu a čakala nás dlhá cesta domov. Aj napriek nie veľmi ideálnemu počasiu sa nám podarilo navštíviť všetky miesta ktoré sme plánovali, a kurz sa vydaril.
  Ďakujeme p. učiteľke Drábikovej, Sečenovej a Hronskej za zorganizovanie tejto akcie.

   

   

 • V piatok 8. 9. 2017 sa žiaci z  II. B a III. B triedy zúčastnili interaktívnej prednášky občianskeho združenia STORM, ktoré sídli v priestoroch komunitného centra Priestor v kine Nova Sereď. Prednášku viedli dvaja skvelí mladí ľudia - Vlado a Paľo - na témy: alkohol a marihuana. Vymysleli pre žiakov rôzne aktivity, pri ktorých nechýbal humor a dobrá nálada. Otvorene so žiakmi hovorili o problémoch a rizikách pri užívaní alkoholu a marihuany. Niektorí  žiaci sa  zdôverili aj so svojimi problémami či skúsenosťami s týmito javmi. Prednáška sa žiakom veľmi páčila, hlavne priateľská a uvoľnená atmosféra ktorá pri stretnutí s koordinátormi tejto akcie vládla.

 • V utorok 5. 9. 2017 sa žiaci I. - III. ročníka zúčastnili účelového cvičenia v mestskom parku v Seredi, ktoré sa konalo v rámci Týždňa európskeho športu. Každá trieda plnila 6 športových disciplín: hod medicimbalom, hod granátom na cieľ, beh cez prekážky na rýchlosť, streľba do bránky floorbalovou hokejkou, skok do diaľky z miesta, preskoky cez švihadlo - počet preskokov za určitý časový limit. Aj keď slniečko bolo skúpe na teplé slnečné lúče, všetci sa pri športovom zápolení určite zahriali. Všetky disciplíny boli bodovo hodnotené a na záver bolo celkové vyhodnotenie zúčastnených tried.   Víťazom blahoželáme!
  Poradie bolo nasledovné: 1. miesto trieda II. B, 2. miesto zhodne triedy I. B a III. A, 3. miesto obsadila trieda II. A.

   

 • 7. 9. 2017

  Deviaty septembrový deň si každoročne na našej škole pripomíname obete holokaustu a rasovo motivovaného násilia. Tento deň je smutnou spomienkou na prijatie Židovského kódexu vládou vojnového slovenského štátu. Legislatívna norma v rozsahu 270 paragrafov vyhlásila vlastných občanov a občianky za menejcenných a vystavili ich prenasledovaniu, diskriminácii a deportáciám do koncentračných táborov. Väčšina z nich sa už nevrátila. Aj my si každoročne na našej škole pripomíname tento deň symbolickými aktivitami na hodinách slovenského jazyka a literatúry.

  Obrazovým materiálom na nástenkách sme si pripomenuli autentické miesta v Poľsku, ktoré sme navštívili koncom minulého školského roka.

  Študenti prvého ročníka si po skupinkách preštudovali Židovský kódex a následne diskutovali o jeho následkoch na židovské ženy, mužov a deti. Po prečítaní svedectiev preživších si mohli uvedomiť, aký krutý osud zasiahol celé židovské rodiny po prijatí Židovského kódexu.

  Filmom Vladimíra Bahnu - Námestie svätej Alžbety, sfilmovaný na motívy románu Rudolfa Jašíka, sme predstavili prvákom tragický príbeh lásky Igora a židovského dievčaťa Evy, odohrávajúci sa v časoch židovského pogromu v meste pod Zoborom. Študenti počas filmu mohli pochopiť tragickú spoločenskú situáciu na Slovensku po prijatí Židovskom kódexu.                                                                                                       

strana:

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • 031 789 2016 - spojovateľka
  0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
  031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
  0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria