Navigácia

 • Exkurzia Mochovce a Topoľčianky

  Dňa 13. 3. 2018 sa žiaci  1. A a 1. B triedy zúčastnili exkurzie do elektrárne Mochovce a zámku v Topoľčiankach. V Mochovciach si žiaci vypočuli prednášku, ktorej súčasťou boli aj dva zaujímavé dokumentárne filmy o spoločnosti JAVYS a. s. Poslaním tejto spoločnosti je prevádzkovať, udržiavať a vyraďovať jadrové zariadenia, taktiež nakladať s vyhoretým jadrovým palivom či rádioaktívnymi odpadmi. Po prednáške sme sa presunuli na zámok v Topoľčiankach, kde nás čakala prehliadka samotného zámku. Zámok tvoria tri renesančné krídla s manardovou nadstavbou, ktoré slúžia ako hotelová časť. Prízemné časti slúžia ako jedálenské a spoločenské miestnosti. Videli sme jednu z najväčších zbierok keramiky na Slovensku. Upútala nás aj zámocká knižnica, v ktorej sa nachádza 14 000 zväzkov kníh. Súčasťou prehliadky bola aj návšteva Zámockej kaplnky, ktorá je významným pútnickým miestom na Slovensku. Získali sme veľa nových informácií a zároveň zažili príjemný deň.                Nikol Vančová, 1. B

 • Prednáška Mestská polícia Sereď

  V pondelok 12. 3. 2018 sa trieda II. B zúčastnila interaktívnej prednášky s pracovníčkou Mestskej polície v Seredi na tému: "Agresivita, násilie, tolerancia“. Cieľom prednášky bolo žiakom interaktívnou formou sprostredkovať skúsenosť a zážitok, že každý sa môže stať obeťou násilia, ale aj potenciálnom agresorom, rozvíjať zručnosť konštruktívnej reakcie na násilie a hodnoty tolerancie a zodpovednosti.

 • Krajské kolo žiakov SŠ vo futsale

  Dňa 1. marca 2018 sa družstvo našich chlapcov, ako víťaz okresného kola, zúčastnilo krajského kola žiakov SŠ vo futsale chlapcov v Trnave.
  Na turnaji sa zúčastnilo 6 družstiev, ktoré boli vylosované do dvoch skupín. Naši chlapci boli v skupine B spolu s OA Hlohovec a Športovým gymnáziom Dunajská Streda.
  Zo skupiny B postúpili ako víťazí do finále, kde sa stretli s družstvom SSOŠ Skalica, ktorému po vyrovnanom boji podľahli 1:3 a obsadili pekné 2. miesto.
  Družstvo OA Sereď reprezentovali: D. Bosý, M. Štroffek, D. Kováčik zo 4. A triedy, L. Brodanský z 3. A triedy, M. Sedláček a T. Kavoň z 2. B triedy a M. Kuriš, K. Mikláš a A. Švehla z 1. B triedy. Martin Kuriš z 1. B triedy bol vyhlásený za najlepšieho brankára turnaja.
  Víťazom blahoželáme!

 • Innovation Camp Košice

  Košice 14. február 2018 – stredoškoláci z celého Slovenska povedali podnikateľom, čo je dôležité pre mladú generáciu v rozhodovaní o svojej kariére. Ekonomickej súťaže s názvom Innovation Camp, ktorá sa uskutočnila v spolupráci so spoločnosťou AT&T Aspire Slovakia,  sa zúčastnilo 100 študentov. Našu školu na nej reprezentovali žiaci z 3. A triedy. Lucia Bukovská, Viktória Paldanová, Tamara Moravcová, Jakub Kúdela a Vanesa Masaryková. Účastníci pracovali v 5-členných zmiešaných tímoch na skutočnej výzve. Študenti boli požiadaní, aby vyriešili zadanie od spoločnosti AT&T Slovakia.

  Ich úlohou bolo vyriešenie problematiky zamestananosti v IT sektore, kde študenti museli vymyslieť 2 inovatívne spôsoby, vypracovať prezentáciu a plán riešenia tohto problému. Študenti pracovali v tímoch, po vypracovaní úloh svoje nápady prezentovali pred odbornou porotou a ostatnými účastníkmi. Po ukončení prezentácie porota rozhodla o víťazoch. Skupina, ktorej členom bola naša žiačka Lucia Bukovská, so svojím inovatívnym riešením obsadila krásne 3. miesto. Študenti získali nové vedomosti a zručnosti, ktoré v budúcnosti využijú v praxi aj v škole. Víťazke gratulujeme a ďakujeme aj ostatným žiakom za reprezentáciu školy!

   

 • Krajské kolo ekonomickej olympiády

  V utorok 13. februára 2018 sa žiaci III. a IV. ročníka zúčastnili krajského kola ekonomickej olympiády v aule Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Úlohou súťažiacich bolo písomne odpovedať na otázky, ktoré boli zamerané na teoretické vedomosti z ekonomiky a makroekonómie a tiež na také, ktorých úlohou bolo logicky odôvodniť určitý ekonomický jav alebo problematiku. Organizátorom súťaže bola spoločnosť INESS - Institute of Economic and Social Studies. Vyhodnotenie krajského kola prebehne v priebehu mesiaca marec. Súťažiaci, ktorí úspešne odpovedali na otázky, môžu postúpiť na celoslovenské kolo. Gratulujeme našim dievčatám  k postupu na krajské kolo a držíme place, aby sa im podaril postup do celoslovenského.

 • Krajské kolo SIP

  Dňa 15. februára 2018 sa v jednotlivých krajoch konali preteky v spracovaní informácií na počítači. Hosťujúcou školou v Trnavskom kraji bola OA v Senici.

  Už tretí rok sa na tejto škole víťazkou písania na počítači stala naša študentka Doan Xuan Trang (Elenka) s výkonom 387,5 úd./min.
  Školu okrem našej Elenky reprezentovali Adrika Šáliová a Lukáš Sabo z III. B triedy, ktorí okrem 10-minútového odpisu robili aj úpravu textu na PC (UTX). Adrika, ktorá urobila suverénne najviac korektúr (102) sa umiestnila na 5. mieste (urobila viac chýb) a Lukáš skončil na 8. mieste. (77 korektúr).   

  Z výsledkov máme veľkú radosť a súťažiacim blahoželáme
   

 • Veľtrh cvičných firiem v Šali

   

  Dňa 8. februára 2018 sa uskutočnil 9. kontraktačný veľtrh cvičných firiem v DK v Šali, ktorého organizátorom bola Spojená škola Šaľa. Veľtrhu sa zúčastnilo 30 cvičných firiem zo stredných škôl zo Slovenska a Čiech. Jednou z vystavujúcich firiem bola i naša cvičná firma Greencraft.cult, s. r. o., ktorá sa zaoberá recykláciou použitých vecí. Zástupcovia firmy - žiaci III. A triedy - úspešne prezentovali činnosť firmy, obchodovali s ostatnými zúčastnenými firmami a získali nové nápady a skúsenosti, ktoré využijú vo svojej činnosti v budúcnosti. Ich firma bola ocenená cenou mesta Šaľa.

   

   

 • Beseda s pracovníčkou ÚPSVaR Galanta

  V rámci predmetu Úvod do sveta práce sa žiaci 4. ročníka vo štvrtok 8. februára 2018 zúčastnili prednášky na tému - ako postupoať po skončení strednej školy. Pracovníčka ÚPSVaR oboznámila prítomných, ako majú postupovať po skončení strednej školy v prípade, že sa rozhodnú pre ďalšie štúdium na vysokej, alebo sa zaevidujú na úrade práce. Zároveň informovala o súčasnej miere nezamestnanosti, ktorá je v okrese Galanta 2,05 %., predstavila rôzne kurzy a projekty, ktoré môže uchádzač o zamestnanie využiť a predstavila webovú stránku úradu práce, kde záujemca dostane potrebné informácie o zamestnaní, či postupe pri evidencii na úrade práce. Na záver prednášky si každý žiak vyplnil osobnostný test, ktorý preveril jeho silné a slabé stránky. Podľa nich sa posudzuje vhodnosť konkrétneho povolania pre príslušnú osobu. Výsledky testov boli zaujímavé, mnohých milo prekvapili a zároveň boli veľkým prínosom a usmernením pri voľbe povolania či vysokej školy.

 • Besedy s Mestskou políciou Sereď

  Aj v druhom polroku pokračujú besedy s príslušníčkou Mestskej polície Sereď p. Kapustovou. Trieda III. A  sa zúčastnila v pondelok 5. 2. 2018 interaktívnej besedy na tému: "Konflikt a ja", cieľom ktorej bolo viesť žiakov k porozumeniu konfliktov ako súčasti sociálnych vzťahov, k porozumeniu svojho správania v konfliktnej situácii a k náhľadu na najefektívnejšie spôsoby riešenia konfliktných situácií. Trieda I. B sa  v utorok 6. 2. 2018  zaoberala témou šikanovania - spôsobmi, príčinami a dôsledkami -  na interaktívnej besede na tému: "Máme na výber".   

 • Prednáška Trnavská univerzita

  Ako zvládnuť stres?
  Odpoveď na túto a iné otázky sme dostali dňa 6. 2. 2018 od študentiek psychológie z Trnavskej univerzity v rámci prednášky Psychohygiena.
  Rýchla doba, menej času na priateľov, rodinu, hobby, nedostatok času na seba samých... To všetko sú javy spojené s dnešnou dobou. Ako ich zvládať a ako im predchádzať? Napríklad aj niektorými z nasledovných možností:

  • riešiť problém hneď,
  • brať veci s nadhľadom a humorom,
  • vyhýbať sa stereotypu,
  • určiť si priority,
  • pravidelne relaxovať...

  Erik Brunovský, 4. B

   

 • Burza vysokých škôl: "Kam na vysokú"

  V utorok 30. januára 2018 sa žiaci III. ročníka zúčastnili burzy vysokých škôl v športovej hale v Trnave. Na burze sa zúčastnili zástupcovia vysokých škôl z celej Slovenskej republiky. Okrem propagčných materiálov a informácií, ktoré sa naši žiaci v jednotlivých stánkoch dozvedeli, si mohli urobiť aj test vedomostných predpokladov zručností, ktorý im môže pomôcť pri výbere vhodného typu vysokej školy. Okrem vysokých škôl na burze boli aj zástupcovia firiem z Trnavy a blízkeho okolia, ktorí prezentovali možnosti pracovného umiestnenia absolventov po ukončení štúdia na strednej škole. 

 • Prednáška Mestská polícia Sereď

  Dňa 24. 1. 2018 sa žiaci IV. A triedy zúčastnili interaktívnej prednášky s členkou Mestekej polície v Seredi p. Kapustovou s názvom: "Urob krok vpred". Témou besedy boli  ľudské práva a ich dodržiavanie. Každý žiak dostal papierik s názvom osoby, ktorú mal predstavovať. Pani Kapustová čítala otázky a žiaci odpovedali podľa typu osoby na príslušnú otázku. Kto odpovedal kladne, postúpil dopredu. Na záver ostatní hádali, kto mal vystihovať aký charakter ( učiteľ, človek iného vierovyznania, prostitútka, rómske dievča ...). 

 • Okresné kolo SŠ vo futsale chlapcov

  V stredu 24. januára 2018 sa dužstvo chlapcov z Obchodnej akadémie v Seredi zúčastnilo Okresného kola súťaže vo futsale chlapcov SŠ. Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev. Naše družstvo hralo v B skupine, kde sa stretlo so súpermi SOŠOS Galanta a SOŠOS Mostová. Vďaka lepšiemu skóre naše družstvo vyhralo skupinu B a vo finálovom stretnutí s víťazom skupiny A - Gymnáziom J. Matušku z Galanty, zvíťazilo 5:0. Vďaka tejto výhre postupujeme na krajské kolo , ktoré sa uskutoční 2. marca 2018 v Trnave. Našu školu reprezentovali: Denis Bosý, Matej Štroffek, Denis Kováčik -  zo IV. A triedy. Tomáš Kavoň a Marek Sedláček z II. B triedy, Lukáš Šípoš z II. A triedy a Martin Kuriš, Kristián Mikláš a Andrej Švehla z I. B triedy. Víťazom blahoželáme a budeme im držať palce na krajskom kole.

 • Beseda Amslico - Metlife Slovensko

  V rámci predmetu Úvod do sveta práce sa žiaci 4. ročníka v utorok 23. januára 2018 zúčastnili besedy s p. Lomenovou  zo spoločnosti Amslico - Metlife. Počas prednášky štvrtákom predstavila viaceré finančné produkty, ktoré spoločnosť Amslico na finančnom trhu ponúka. Odôvodnila výhody a potrebu poistných produktov pre fyzické osoby. Zároveň oboznámila žiakov o možnosti pracovného uplatnenia v spoločnosti Amslico po absolvovaní strednej školy. 

 • Čistá voda - správna voľba

  Naša škola sa zapojila do celoslovenského projektu "Čistá voda – správna voľba". Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť ľudí o kvalite pitnej vody na Slovensku a o jej priaznivých účinkoch na zdravie človeka. Vďaka tejto aktivite sa pitná voda dostala aj k tým deťom, ktoré by si ju dobrovoľne nevybrali. Podľa prieskumov preferuje sladené nápoje až 88 % mladých ľudí. Študenti onkologickej výchovy z 2. A a 2. B triedy preto 23. januára 2018 v školskej jedálni a v kaviarničke pri bufete pripravili akciu „Čistá voda – správna voľba“ a ponúkali a nalievali svojim spolužiakom aj učiteľom lahodný nápoj – čistú vodu. Voda, tento dostupný a pritom nášmu zdraviu najviac prospešný nápoj neobsahuje žiadne farbivá, cukry ani ďalšie prídavné látky. Dúfame, že aj takýmto spôsobom študenti motivovali svojich spolužiakov k častejšiemu pitiu práve kvalitnej čistej vody.

   

 • Vianočná akadémia

  V piatok 22. 12. 2017, kedy bol posledný deň školského vyučovania v roku 2017, sa na škole konali už tradičné vianočné turnaje vo futsale chlapcov a volejbale dievčat. Po vyčerpávajúcom zápolení boli výsledky turnajov nasledovné:

                    Futsal chlapci:                  Volejbal dievčatá:

  1. miesto           1. B                                     4. A,B

  2. miesto           4. A,B                                  1. A,B

  3. miesto           2. A,B                                  2. A,B

  Ostatní spolužiaci si deň spríjemnili pozeraním filmov, po skončení ktorých sa presunuli do telocvične a športovej haly, kde povzbudzovali športovcov  pri záverečných finálových stretnutiach. Víťazom blahoželáme!

  Zároveň  všetkým želáme príjemné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia a šťastia v novom roku 2018!

 • Návšteva Domova dôchodcov v Seredi

  Dňa 21. decembra 2017 sa členovia žiackej školskej rady so svojimi spolužiakmi vybrali navštíviť Domov dôchodcov v Seredi. Cieľom našej návštevy bolo spestriť a spríjemniť dopoludnie našim seniorom v tomto predvianočnom období. Žiaci si pripravili rôzne spoločenské hry, ale i hudobné vystúpenia v podaní Adriány Javorovej a Filipa Szakála. Na oplátku sme si pozreli ich tvorivé dielne a boli sme nadšení, čo všetko naši seniori dokážu vytvoriť. Na záver sme dostali sladké darčeky od milého a obetavého personálu, ktorý vykonáva nesmierne náročnú prácu, za čo im patrí náš obdiv.

  Návšteva sa nám veľmi páčila a dúfame, že naše stretnutie nebolo posledné a niekedy sa s našimi seniormi opäť stretneme.

   

 • Deň otvorených dverí

  V stredu 20. 12. 2017 sa brány našej školy otvorili nielen pre našich žiakov. Ako každý rok, i tento nebol výnimkou, si priestory školy a priebeh vyučovacieho procesu prišli pozrieť aj tohtoroční deviataci so svojimi rodičmi a  učiteľmi. Pri vstupe do školy ich privítali usmievavé prváčky Nikola Vančová a Bernadett Lanczová z I. B triedy, ktoré ich srdečne privítali, rozdali informačné letáčiky o škole, perá a sladkosti. Potom sa ich ujali sprevádzajúce vyučujúce, ktoré im poukazovali priestory šatní, hlavnú budovu - triedy, odborné učebne, telocvičňu, športovú halu, posilňovňu, učebne výpočtovej techniky a cvičnej firmy. Prehliadka sa končila v jedálni a na prvom poschodí internátu, kde im naši tretiaci a štvrtáci predstavili voliteľné predmety - marketing, daňovú sústavu a bankovníctvo. Na záver sa v kaviarničke pri bufete dozvedeli podrobnosti o činnosti a prezreli si výrobky študenstkej spoločnosti, ktorá pôsobí v rámci voliteľného predmetu Aplikovaná ekonómia.

  Ako sami zúčastnení skonštatovali, prehliadka sa im páčila a dozvedeli sa veľa zaujímavých vecí o našej škole, systéme vyučovania, mimoškolských aktivitách a tiež  možnostiach uplatnenia jej absolventov. Dúfame, že sa im páčila natoľko, že sa s mnohými z nich budeme od septembra budúceho školského roka stretávať na chodbách školy, tentoraz už ako s budúcimi prváčikmi. 

 • Návšteva Viedne

  V utorok 19. 12. 2017 sa žiaci 4. ročníka vybrali do Viedne spojiť príjemné s užitočným. Zúčastnili sa interaktívnej výstavy FLIP - čo je projekt finančného vzdelávania skupiny Erste bank vo Viedni. Ide o interaktívnu výstavu, ktorá ponúka návštevníkom kombináciu digitálnej a multimediáolnej prezentácie finančných znalostí s hravými prvkami. Počas dvojhodinovej prehliadky si hravou formou osvojovali témy ako: plánovanie rozpočtu, rôznych finančných rozhodnutí a ich dôsledkov, pozreli si ako je dôležité, aby sa mladí ľudia vedeli v živote správne rozhodovať o svojich investíciách a finančných záležitostiach. Aj takouto formou Erste bank zvyšuje finančnú gramostnosť návštevníkov výstavy. Po absolvovaní tejto odbornej exkurzie navštívili aj  známe viedenské vianočné trhy, kde sa pokochali krásnou vianočnou výzdobou, zahriali sa vianočným punčom a po malom občerstvení sa spokojní vrátili domov. 

 • 22. Veľtrh CVF žiakov IV. ročníka

  Už tradične sa tento rok vo štvrtok 14. 12. 2017 po 22-krát konal Veľtrh cvičných firiem žiakov 4. ročníka. Štvrtáci si založili 6 cvičných firiem s rôznym podnikateľským zameraním. Na veľtrhu ukázali, že za štyri roky štúdia na OA si osvojili základné podnikateľské zručnosti. Zhotovili pútavé stánky, katalógy, cenníky a prezentácie svojich firiem. Veľtrhu sa zúčastnili aj dve cvičné firmy z tretieho ročníka. V študentskom hlasovaní prvé miesto získala firma Svet Vianoc zo 4. A a v učiteľskom hlasovaní firma Diamond catering zo 4. B triedy. Najkrajšiu hlasovaciu schránku zhotovila Diana Laluščiaková a Lucia Schmidtová zo 4. B triedy. Víťazom blahoželáme!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • 031 789 2016 - spojovateľka
  0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
  031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
  0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria