Navigácia

 • 4. kontraktačný veľtrh cvičných firiem

  Dňa 6. decembra 2017  Obchodná akadémia Sereď v spolupráci s mestom Sereď zorganizovala 4. kontraktačný veľtrh cvičných firiem . Veľtrhu sa zúčastnili cvičné firmy z trnavského, nitrianskeho, bratislavského, banskobystrického kraja,  ale aj zo zahraničnej partnerskej školy v Rakúsku. Cieľom veľtrhu bolo upevniť kontakty a spoluprácu medzi cvičnými firmami zúčastnených stredných škôl, výmena skúseností  a získanie nových informácií pre podnikanie v rámci predmetu cvičná firma.   

  Obchodnú akadémiu Sereď reprezentovali a usporiadateľmi boli cvičné firmy TaishaTEL s. r. o., ktorá sa zaoberá hotelovými, reštauračnými a obchodnými službami pri záchrannom parku zvierat a firma Greencraft.cult, s. r. o., ktorá sa zaoberá recykláciou použitých vecí.   Všetky zúčastnené firmy dôstojne reprezentovali svoju firmu nielen vo výstavnom stánku, ale i  formou počítačovej prezentácie. Zástupcovia firiem propagovali svoje výrobky, oslovovali potenciálnych obchodných partnerov, uzatvárali fiktívne obchody a nadväzovali navzájom obchodné partnerstvá a zároveň i zviditeľňovali  svoju školu.

  Veľtrh otvorila za účasti zúčastnených firiem a žiakov OA Sereď pani riaditeľka OA Sereď Ing. Marta Melayová, ktorá zároveň privítala  vedúcu odboru školstva mesta Sereď  Mgr. S. Kováčovú,  Ing. G. Horeckú -  riaditeľku Slovenského centra cvičných firiem z Bratislavy a  PaedDr. Šebenovú z SPU NITRA. Súťažilo sa v ôsmich kategóriách. Najlepšia cvičná firma, najlepší podnikateľský zámer, najlepší stánok, najlepšie logo, najlepší slogan, najlepšia eletronická  prezetnácia, najlepší katalóg a najlepšia vizitka. Za Najlepšiu cvičnú firmu bola vyhlásená firma s názvom: "Hlásna trúba" z SOŠ automobilovej a podnikania zo Senca. Všetci ocenení dostli diplomy. Firmy, ktoré obsadili prvé miesta v príslušnej kategórii aj poháre a každá zúčastnená firma si odniesla malú pozornosť, sladkosti a peknú vianočnú sviečku od Mikuláša, ktorý tiež navštívil náš Veľtrh. Tešíme sa na ďalší ročník tohto  pekného a prínosného podujatia.

   

 • Vitaj, vitaj Mikuláš, čo v batohu pre nás máš?

  Čas plynie ako voda a ani sme sa nenazdali a je tu predvianočný čas. Aj tento rok sme, vďaka členom žiackej školskej rady, privítali na našej škole Mikuláša. Do našej školy zavítal Mikuláš v utorok 5. 12. 2017. No a bol presne taký ako má byť - v červenom plášti, sprevádzaný svojimi pomocníkmi, anjelom a čertom. Okrem sladkostí priniesol aj skvelú vianočnú atmosféru, smiech a radosť.

  Zároveň členovia žiackej školskej rady hodnotili výzdobu tried a nástenok s vianočnou tematikou. Najvyšší počet bodov získala trieda II.A. Víťazom gratulujeme!

  Ďakujeme za spríjemnenie dňa a tešíme sa na stretnutie s Mikulášom o rok!

   

 • Prednáška Mestská polícia Sereď

  Vo štvrtok 30. 11. 2017 sa trieda II. A zúčastnila interaktívnej prednášky na tému: "Agresivita, násilie, tolerancia." Pani lektorka z oddelenia prevencie Mestskej polície v Seredi nám prostredníctvom prezentácie objasnila najčastejšie dôvody, ktoré môžu tieto situácie vyvolať. Žiaci sami dostali priestor otvorene sa vyjadriť, či majú skúsenosti s touto problematikou, alebo boli svedkami takýchto negatívnych prejavov správania sa ľudí.  Zároveň sa dozvedeli aj to, ako sa naučiť väčšej tolerancii a dozvedeli  sa zaujímavé tipy, ako potlačiť svoju agresivitu a ako sa naučiť ovládať vo vypätých životných situáciách. Hodina s p. Kapustovou bola veľmi zaujímavá, asi preto aj veľmi rýchlo ubehla. Budeme radi, ak sa podobné aktivity zopakujú aj v budúcnosti.  I. Bohunová, II. A

 • Krajské kolo halové veslovanie

  Družstvo dievčat našej školy po postupe z okresného kola sa zúčastnilo krajského kola v halovom veslovaní dievčat SŠ, ktoré sa konalo v ŠH na Sihoti v Trenčíne v pondelok 27. 11. 2017.

  Súťaže sa zúčastnilo 7 družstiev.

  Naše družstvo v zložení:
  Simona Haršányiová I. A,
  Magdaléna Stúpalová II. A,
  Lenka Lenčéšová II. B
  a Monika Tichá IV. A, ktoré súťažilo na trenažéri Concept 2 na vzdialenosť 2000 m, sa umiestnilo na 3. mieste

  Mgr. Dalimír Pavelka

 • Ťapákovci

  V pondelok 27.11. 2017 navštívili študenti OA Sereď divadlo J. Palárika v Trnave, kde si pozreli adaptáciu rovnomennej novely od B. S. Timravy: Ťapákovci. Novela  patrí ku klenotom slovenskej literatúry. Ťapákovci sú synonymom lenivosti, nečinnosti a ľahostajnosti. U Ťapákovcov žije šestnásť ľudí v jednej izbe. Panuje tu dusný vzduch, vlhké steny, bledé ospalé tváre a všadeprítomná nedvižnosť. Ich pohodlie a leňošenie však narúša jeden cudzí element – Iľa, ktorá sa do rodiny svojho muža snaží vniesť život, činorodosť a „zdravé ovzdušie“. Lenže práve zmena je to, čomu sa Ťapákovci najviac bránia. Timrava nás sprevádza širokou škálou charakterov a do veľkej kritiky spoločnosti vnáša malé ľudské radosti a starosti, ktoré robia život postáv ešte farbistejším a pravdivejším. Dielo Ťapákovci nemá v slovenskej literatúre obdobu a vďaka svojej nadčasovosti k nám živo prihovára aj dnes.

  Študenti 2. ročníka  si mohli overiť  svoje čitateľské zážitky a porovnať ich so stvárnením prozaického textu s divadelnou inscenáciou. Pre študentov prvého ročníka bolo divadelné predstavenie motiváciou k prečítaniu pôvodného textu novely.

   

 • Deň vysokoškoláka na SPU Nitra

  Dňa 24. novembra 2017 sme sa zúčastnili Dňa vysokoškoláka na SPU Nitra, ktorý organizovala Fakulta ekonomiky a manažmentu. Dekanka fakulty Prof. Dr. Ing. Elena Horská nám predstavila široké spektrum študijných programov, ktoré otvárajú v akademickom roku 2018/2019. Zaujala nás ponuka študovať čínštinu, ale aj množstvo zahraničných pobytov v Moskve, Poľsku, Anglicku či v Českej republike. Po privítaní sme si vybrali dve aktivity zo štrnástich pripravených prednášok a cvičen. Tak sme doobedie  strávili ako naozajstní vysokoškoláci. Výber bol naozaj široký – od účtovníctva cez marketing, matematiku, španielčinu až po vplyv vône na zákazníka. Po chutnom obede sme sa opäť všetci stretli v prednáškovej sále a vypočuli si názory, skúsenosti a odporúčania zahraničných študentov, ktorí tu študujú.

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

  V stredu 22. 11. 2017 si osemnásť študentov Obchodnej akadémie v Seredi zmeralo sily v náročných testoch zo slovenského jazyka a literatúry, v tvorivom písaní úvahy a v nemenej náročnej disciplíne – rečníctve. Víťazi z každej kategórie postupujú na krajské kolo.  

  V kategórii „B“ 1.a 2. roč. sa umiestnili:

  Víťazi:

  1. miesto: Tomáš Gombík 2.A, Filip Szakál 2.B, Benjamín Tengeri 2.A,
  2. miesto: Ivana Bohunová 2.A,  Karolína Lenická 1.B
  3. miesto: Dávid Javor 1.B

  Keďže ne prvom mieste skončili traja študenti, budú sa ďalej pripravovať  a na krajské kolo postúpi ten z nich, ktorý bude po skončení prípravy najlepší.

 • Imatrikulácie prvákov

  Štvrtok 16. november 2017 bol na našej škole dňom s veľkým „I“. Veľkým „I“ ako imatrikulácia. Tento deň bol výnimočný pre žiakov prvého ročníka, ktorí boli prijímaní do študentského cechu OA. Podľa niektorých je to pomsta tretiakov, ale pre väčšinu žiakov je do vstupenka do veselého študentského života, o čom svedčí aj téma tohtoročných imatrikulácií - televízia. Prváci sa stali hviezdami televíznych programov ako Inkognito, OA má talent, Superstar, Let's dance a mnohých ďalších, v ktorých sa museli popasovať so zaujímavými úlohami. Po ich splnení sa „občerstvili” smoothie nápojom. Do programu imatrikulácií sa zapojili aj druháci, ktorých úlohou bolo pripraviť reklamné spoty. Prváci si zasa pripravili hudobno-tanečné vystúpenia. Na záver prváci a ich triedne pani učiteľky zložili sľuby a dostali darček na pamiatku tohto výnimočného dňa.

  Veríme, že sa štúdium na našej škole bude prvákom páčiť.

   

   

 • Burzy stredných škôl

  V mesiaci november sa naša škola zúčastnila na Burzách stredných škôl v meste Šaľa, na ZŠ J. Fándlyho v Seredi, ZŠ J. A. Komenského v Seredi aj na ZŠ J. Kuffnera v Sládkovičove. Tieto podujatia už každoročne organizujú mestá alebo základné školy s cieľom sprostredkovať žiakom končiacim základnú školu podrobné informácie o možnostiach štúdia, študijných a učebných odboroch na rôznych stredných školách regiónu. Aj my sme prezentovali našu školu vo forme pekných bilténov a letáčikov o aktivitách a podujatiach na škole. No určite najviac informácií o škole a živote v nej vedia sprostredkovať práve naši žiaci. Preto sa na burzách zúčastnili aj žiaci II. a III. ročníka, ktorí záujemcom zaujímavo a pútavo porozprávali o tom, čo sa všetko na škole naučia, aké predmety sa vyučujú, aké mimoškolské aktivity, prednášky, exkurzie a športové aktivity sa na škole konajú. Zároveň všetkých pozvali na Deň otvorených dverí spojený s prezentáciou odborných predmetov, ktorý sa tento rok bude konať v stredu 20. decembra 2017 v čase od 8:00 - 12:00 h. Všetci sú srdečne vítaní!

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Dňa 14.11. 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo OAJ. Celkovo súťažilo 17 žiakov v dvoch kategóriách: 2A (1. a 2. ročník)2B (3. a 4. ročník). Úlohou súťažiacich bolo zvládnuť písomný test, ktorý overil ich vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby, či schopnosť čítať a počúvať s porozumením. Najlepších 10 žiakov potom postúpilo do ústnej časti, kde vymýšľali krátky príbeh inšpirovaný obrázkom a konverzovali s partnerom na tému, ktorú určili učitelia.

  Výsledky:

  Kategória 2A

  1. miesto    Mário Kalinay                1.B

  2. miesto    Tomáš Gombík               2.A

  3. miesto    Dominika Janáčková      1.A

   

  Kategória 2.B

  1. miesto     Szandra Bugyiová          4.B

  2. miesto     Adriána Javorová           3.B

                      Andrej Jendrišák            3.A

  3. miesto     René Tomeček               3.A  

  Víťazi oboch kategórií postupujú do obvodného kola v Galante. Blahoželáme!

 • Ocenenie od n. o. Junior Achievement

  Pri príležitosti 25. výročia pôsobenia JA Slovensko na Slovensku, pripravila nezisková organizácia pre  učiteľov konferenciu pod názvom: Vzdelávanie má zmysel - podnikateľské zručnosti pre 21. storočie. Konala sa v dňoch 8. - 10. novembera 2017 v Žiline. Na konferenciu boli  pozvaní aj  odborníci z praxe, ktorí učiteľom vysvetlili, ako sa menia požiadavky zamestnávateľov na absolventov škôl a aké zručnosti sa po skončení školy od žiakov vyžadujú. V programe podujatia bola aj  prednáška so psychológom, ktorý nás naučil ako pracovať s neúspechom, ktorý nás môže posúvať vpred. Nechýbali ani  praktické digitálne zručnosti pomocou projektu Digitálna garáž. Cieľom konferencie bolo poskytnúť účastníkom nové informácie,  nástroje, techniky a metodiku s dôrazom na vzdelávanie žiakov v podnikateľskej oblasti.  Podnikavosť je jednou zo zručností, ktorá je v dnešnej dobe považovaná za stále aktuálnejšiu. Žiaci, ktorí ju neustále rozvíjajú, sú lepšie uplatniteľní na trhu práce. Vo štvrtok sa konal galavečer, na ktorom bola naša škola spolu s ďalšími piatimi školami ocenená za dlhodobé rozvíjanie potenciálu svojich žiakov prostredníctvom programov Junior Achievement. Naša škola pracuje v troch programoch: Podnikanie v cestovnom ruchu, Aplikovaná ekonómia a Viac ako peniaze.

  Ing. Jana Mlynárová

 • Hodina deťom

  Hodina deťom ako celoročná verejná zbierka je symbolom spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska. Funguje už 18 rokov ako nepretržitý a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska v podobe aktivít: TV šou Hodina deťom, zbierky v uliciach a formou rôznych benefičných podujatí. Tento rok 10. novembra vyšli dobrovoľníci so žltou pokladničkou a maskotom Hugom do ulíc, aby oslovili verejnosť na podporu toho humanitného projektu. Do verejnej zbierky sa zapojilli ako dobrovoľníci aj žiaci II. ročníka v rámci predmetu Onkologická výchova. Vyzbierali sumu 197,15 €.

 • Výstava Biblia na cestách

  Mestská knižnica v Seredi pripravila pre širokú verejnosť v mesiaci november  výstavu  „BIBLIA NA CESTÁCH“.  Jej hlavnou úlohou je priblížiť Bibliu nielen z pohľadu historického, ale predovšetkým priblížiť jej posolstvo súčasnému človeku. Žiaci Obchodnej akadémie v Seredi sa v rámci triednických hodín tiež zúčastnili tejto výstavy. Expozícia nepriniesla len historické unikáty biblií, ale aj zaujímavé spevníky, modlitebné knižky i starý  funebrál, biblie z rôznych krajín sveta, najmenšie, najväčšie, najdrahšie, aj biblie pre našich najmenších a mnoho ďalších. Žiaci mali možnosť vidieť vyše 220 exponátov kníh a zúčastniť sa prednášky na tému „Tajomstvo dávnych zvitkov“ a „Jedinečnosť biblie -  kniha kníh“.  V diskusii vyjadrili svoje poznatky a názory na knihu a v závere si prezreli všetky vystavované exempláre.     

                        Mgr. Miroslava Baranová

 • ZAV Zvolen

  Už tradične sa v novembri koná súťaž v písaní na PC ZAV ZVOLEN. Tento rok to bolo v dňoch 6. - 7. novembra 2017.  Našu školu úspešne reprezentovali dve žiačky - Elenka Trang Doan Xuan zo IV. A triedy, ktorá sa svojím výkonom 361,1 úd./min pri penalizácii 50 trestných bodov umiestnila na 7. mieste a pri penalizácii 100 trestných bodov za chybu si umiestnenie zlepšila - obsadila 5. miesto. Prvý krát sa súťaže zúčastnila aj žiačka II. ročníka Barbora Mrnková, ktorá sa z celkového počtu 34 súťažiacich umiestnila na 27. mieste. Obidvom pretekárkam srdečne blahoželáme a tešíme sa z dobrého umiestnenia.

   

 • Otvorené hodiny pre žiakov základných škôl

  Aj tento rok v novembri k nám zavítali žiaci zo základných škôl na otvorené hodiny z odborných predmetov. Záujemcovia o štúdium na našej škole si tak mohli urobiť lepšiu predstavu o tom, čo  vlastne  štúdium na obchodnej akadémii je. Pozreli si hodinu Účtovníctva, kde sa oboznámili s problematikou obchodného majetku firmy a jej základného členenia, na hodine Aplikovanej ekonomiky v 1. ročníku si sami vyskúšali, ako rýchlo vyrobiť knižku a urobiť si k nej kalkuláciu nákladov. Nazreli aj na hodinu voliteľného predmetu Praktikum v cvičnej firme, kde sa dozvedeli, ako vzniká firma, čo všetko je potrebné zvládnuť pri zakladaní a rozbiehaní jej činnosti. Svoju exkurziu na našej škole ukončili na hodine Podnikanie v cestovnom ruchu, kde si pozreli prezentácie druhákov na tému Cestovný ruch v našom regióne. Otvorené hodiny sa im páčili. A ako sami povedali, dozvedeli sa veľa nových zaujímavých vecí a dostali tak lepší prehľad o škole a obsahu učiva odborných predmetov.

 • Deň jazykov

  Každoročne 26. septembra oslavujeme Európsky deň jazykov. My sme si ten náš zorganizovali v posledný októbrový piatok. Všetci žiaci sa zhromaždili v športovej hale, kde boli rozdelení do štvorčlenných družstiev. A potom už nezostávalo nič iné, len vyraziť na cestu zdolávania prekážok v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Učitelia si pre nás pripravili 6 stanovíšť, ktoré boli rozmiestnené po celej škole. Museli sme ich nájsť a riešiť rôzne úlohy: hádanky, tajničky, kreslenie podľa textu, prerozprávanie príbehu, skladanie slov, znázornenie viet, logické rébusy, zahrali sme si hry Dobble či Pexeso. Družstvá, ktoré úspešne absolvovali všetky úlohy boli odmenené jednotkami.

 • Halloween

  Pár dní pred jesennými prázdninami sa na chodbách našej školy znovu objavili pútavé plagáty pripomínajúce, že v piatok 27. 10. 2017 sa bude konať HALLOWEEN. Členovia študentského parlamentu sa po diskusii so spolužiakmi rozhodli vyhlásiť dve tradičné súťažné disciplíny:

  1. Najkrajšia tekvica
  2. Najrýchlejší lúskač

  Súťaže o najkrajšiu tekvicu sa zúčastnili všetky triedy, trieda II.B mala dokonca 2 tekvičky. Všetky tekvice boli nápadito upravené, niektoré maľované, iné vyrezávané a tiež dotvorené rôznymi módnymi doplnkami. Hlasovania sa zúčastnili nielen všetci žiaci, ktorí však nesmeli odovzdať svoj hlas svojej triednej tekvici, ale aj učitelia a nepedagogickí zamestnanci.

  Výsledky:

  1. miesto         II. B
  2. miesto         II. A
  3. miesto         IV. A

  Do súťaže v lúskaní jadierok sa prihlásilo 18 súťažiacich.

  Výsledky:

  1. miesto         Erik Brunovský IV. B
  2. miesto         Samuel Lehocký IV. B
  3. miesto         Matúš Paštéka II. A

  Víťazi získali chutné ceny.

  Na záver treba pochváliť pani bufetárku, ktorá sa každoročne zapája do akcie a teraz sa preobliekla za Červenú čiapočku. Dúfame, že o rok bude po chodbách školy pobehovať oveľa viac masiek!

 • Night of Chances

  Dňa 25.10.2017 sa žiačka 4.B triedy Linda Csepreghyová a žiak 3.B triedy Lukáš Sabo zúčastnili na podujatí Night of Chances určeného pre žiakov stredných a vysokých škôl. Stretli sa tu lídri úspešných a zodpovedných spoločností na Slovensku a spolu so študentmi riešili súčasné otázky a možnosti budúcnosti. Priamo na pôde školy FIIT STU v Bratislave mali študenti možnosť zistiť prostredníctvom diskusií, prednášok, networkingu a workshopov aké je to byť súčasťou úspešnej firmy. Žiaci sa dozvedeli zaujímavosti z oblasti štúdia a pracovných príležitostí. Našim študentom sa toto podujatie veľmi páčilo. Odniesli si hodnotné informácie a kontakty, vďaka ktorým sa im otvárajú nové možnosti do úspešného života. 

 • Záložka spája

  Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017 - 6. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy:  Záložka do knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu.

  Prváci, druháci, tretiaci vyhotovovali záložky s veľkou radosťou, niektorým sa podarili vyhotoviť aj dve. Každoročne organizovaný tradičný projekt, na ktorý naša škola čakala, hlavne žiaci, ktorí si ho pamätajú a radi sa doň zapájajú, prebehol aj u nás. Na hodinách mediálnej výchovy, slovenského jazyka alebo individuálne doma vytvorili žiaci krásne záložky plné príbehov, fantázie a priateľských odkazov. Vznikli zaujímavé tvorivé umelecké dielka. Žiaci sa väčšinou inšpirovali svetom kníh a životom, ktorý žijú.

  Našou partnerskou školou sa stala Obchodná akadémia na Nevädzovej ulici v Bratislave. S partnerskou školu sme si vymenili emaily, poslali záložky. Žiaci z Bratislavy nám poslali zaujímavé záložky, ktoré sme následne rozdali našim žiakom. Zvyšné záložky sme vystavili vo vestibule našej školy, kde si ich môžu prezrieť všetci žiaci aj pedagógovia. S partnerskou školou sme sa dohodli aj na ďalšej vzájomnej spolupráci.   

  Mgr. Miroslava Baranová

   

 • Majstrovstvá okresu SŠ v stolnom tenise

  Družstvo chlapcov a dievčat z našej školy sa zúčastnilo Majstrovstiev okresu SŠ v stolnom tenise, ktoré sa konali dňa 24. 10. 2017 na Gymnáziu J. Matušku v Galante. Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev chlapcov a 4 družstvá dievčat. Obe naše družstvá sa umiestnili na peknom 3. mieste, za čo získali poháre a diplomy. Družstvo chlapcov bolo v zložení: Šimon Krajča I. B, Bohuslav Lenčéš IV. A, Lukáš Valo III. B. V družstve dievčat súťažili: Lenka Lenčéšová II. B, Dominika Marcinkechová I. B a Vanesa Moravcová III. B.Víťazom blahoželáme!

  Mgr. Pavelka

strana:

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • 031 789 2016 - spojovateľka
  0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
  031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
  0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria