• Organizácia výchovy a vzdelávania od 22.06.2020

     • Odovzdávanie kníh:

      Štvrtok      25. 6. 2020    10:00    III. ročník
      Piatok        26. 6. 2020     8:00      II. ročník
      Pondelok   29. 6. 2020     8:00        I. ročník

       

      Odovzdávanie vysvedčení:

      Utorok       30. 6. 2020     8:00    všetky ročníky v triedach

       

      Žiak/zákonný zástupca:

      • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy - nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR),
      • zabezpečí každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky,
      • predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (vyhlásenie.pdf).
      • žiak si po príchode do školy a následne podľa potreby umýva ruky bežným spôsobom, počas výchovno-vzdelávacieho procesu nemusí nosiť rúško, rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné,
      • dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej školy do konca školského roku 2019/2020.
      • v prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené,
      • škola zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom.
     • Metropolitná univerzita Praha a naša Cvičná firma

     • Aj napriek  sťaženým podmienkam pre COVID - 19 naša cvičná firma CosyLiving s. r. o.  nezaháľa a snaží sa  pracovať aspoň v obmedzenom režime. Po oslovení a zaslaní výzvy pána Ing. Radeka Maxa, PhD. z Metropoplitnej univerzity v Prahe,  sa pracovníci firmy rozhodli zúčastniť súťažného česko - slovenského veľtrhu živých prezentácií cvičných firiem, ktorý usporiadala  katedra medzinárodného obchodu MUP Praha a Metropolitná univerzitná banka. Súťaž sa konala on-line dňa 11. júna 2020. Cvičná firma sa zapojila do súťaže o najlepší elektronický leták, kde sa umiestnila na peknom  4. mieste. Srdečne blahoželáme k úspechu! 

     • INTERSTENO 2020

     • Žiaci našej školy sa aj tento rok zapojili do medzinárodnej internetovej súťaže INTERSTENO 2020.
      18. ročník medzinárodnej internetovej súťaže usporiadalo Intersteno v spolupráci s internetovou školou ZAV. Tento ročník bol v súvislosti s koronavírusovou situáciou bezplatný.
      Prihlásilo sa skoro 800 súťažiacich, z toho 644 bolo úspešných.

      Desaťminútový odpis zvládli všetci naši sedemnásti žiaci na výbornú. Boli úspešní a certifikát majú vo svojich rýchlych a presných prstoch. Druháci až štvrtáci našej školy z domáceho prostredia písali ťažký desaťminútový odpis s penalizáciou 50 trestných bodov za chybu vo svojej kategórii juniori.

      Všetkým blahoželáme a želáme aj naďalej rýchle prsty!