Navigácia

Ekológia

O predmete

Ekológia poskytuje informácie o vzťahoch medzi organizmami a životným prostredím, vzťahoch medzi živými organizmami navzájom, ktoré sú potrebné pre formovanie prírodnej gramotnosti žiakov.

Ťažiskom sú poznatky o organizmoch ako navzájom prepojených systémoch, ktoré žijú v dynamickej rovnováhe so svojím prostredím, o javoch a procesoch, ktoré v živej prírode prebiehajú, poznatky o živých organizmoch vo vzťahu k človeku a o trvalo udržateľnom rozvoji prírody a ľudskej spoločnosti. Poznanie zákonov riadenia živej prírody je základom pochopenia jej fungovania ako celku a predpokladom formovania vzťahu k nej       a zodpovednému prístupu k okolitému svetu a  sebe samému.

Ciele vyučovacieho predmetu

Cieľom predmetu ekológie je v nadväznosti na prírodopis na základnej škole poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia správne chápať a vysvetľovať vzťahy v ekosystémoch a vzájomné interakcie medzi človekom a životným prostredím. Dôraz sa kladie na rozvoj poznávacích schopností žiakov a spôsobilosť samostatne získavať a využívať informácie. Výchovno-vyučovací proces smeruje k tomu, aby sa žiaci naučili chápať prírodu ako zdroj trvalo udržateľného života na zemi a vedeli aplikovať získané vedomosti a zručnosti v reálnom svete.

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
    Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  • 031 789 2016 - spojovateľka
    0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
    031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
    0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria