Navigácia

Telesná a športová výchova

O predmete

Telesná a športová výchova

            Predmet Telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja základné pohybové schopnosti (sila, rýchlosť, vytrvalosť a obratnosť) a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti.

            Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojiť si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, výkonnosť a zdatnosť. Prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o svoje zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie.

Medzi špecifické ciele Telesnej a športovej výchovy patria:

 • žiak si vie vybrať a vykonávať pohybové činnosti, ktoré pôsobia ako prevencia civilizačných chorôb
 • dokáže rozvíjať pohybovú výkonnosť s orientáciou na udržanie a zlepšenie zdravia
 • dokáže osvojené množstvo pohybových činností uplatniť aj vo svojom voľnom čase

            Dôležitou úlohou predmetu TSV je, aby žiak pochopil potrebu vykonávania pravidelnej pohybovej činnosti, dodržiavať pravidlá pri vykonávaní pohybových aktivít súťažného charakteru, dodržiavať bezpečnostné a hygienické požiadavky, aby vedel zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu, vedieť pracovať v kolektíve, riešiť racionálne konfliktné situácie, dokáže víťaziť ale aj prijať prehru v športovom zápolení a dodržiavať princípy fair-play.

Všetky uvedené skutočnosti sa realizujú na hodinách TSV formou športových hier

 • u chlapcov je to basketbal, futbal a florbal, ďalej pomocou atletických disciplín, ako aj gymnastiky
 • u dievčat je to basketbal, volejbal, ringo, speedminton, atletika a gymnastika.

            Žiaci sú oboznámení z akých činností a disciplín budú hodnotení a po príslušnom precvičení na hodinách TVS aj ohodnotení.

            Okrem povinnej Telesnej a športovej výchovy (TSV) existujú aj mimoškolské pohybové aktivity, ktoré sa realizujú formou športových hier, alebo krúžkov a to volejbalového, basketbalového, futbalového a krúžku posilňovania.

            Vybraní najlepší žiaci reprezentujú školu na okresných, krajských i celoslovenských súťažiach v rámci stredných škôl.

 

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • 031 789 2016 - spojovateľka
  0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
  031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
  0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria