Navigácia

Geografia

O predmete

Geografia.

            Predmet geografia oboznamuje žiakov so zákonitosťami a vývojom priestorovej organizácie a priestorovej diferenciácie socio-ekonomickej sféry v celosvetovom a regionálnom priestore.

            Predmet nadväzuje na základy, získané žiakmi vo vyučovaní Zemepisu na základnej škole, najmä z fyzickej geografie, pričom sa zameriava najmä na ekonomickú geografiu. Úlohou vyučovania hospodárskej geografie je osvojenie si všeobecných i špeciálnych poznatkov, komplexne chápať a hodnotiť hospodárske procesy vo svete, analyzovať ich a vyvodiť ich význam pre človeka a hospodárstvo. Pochopiť a analyzovať záujmy regionálnyxh a globálnych konfliktov, zásahy do priestoru na zabezpečenie životných podmienok a funkčného hospodárstva, pochopiť význam opatrení na zabezpečenie ochrany životného prostredia. V predmete si žiaci osvoja základné ekonomicko-geografické pojmy a podstatu hospodárskych vzťahov a naučia sa ich aplikovať v praxi. Základnými prístupmi, ktoré sa majú uplatňovať pri štúdiu a hodnotení socio-ekonomických javov a procesov v súčasnom svete je priestorovosť a syntetickosť.

V obsahu učiva je zakomponované:

 • charakteristika priestorovej diferenciácie socio-ekonomickej sféry v nadväznosti na fyzicko-geografické podmienky
 • politicko-ekonomické postavenie regiónov vo svete a ich zapojenie do medzinárodných hospodárskych organizácií. Po zvládnutí základných geografických pojmov a hospodárskych vzťahov sa treba orientovať aj na problematiku ohrozovania životného prostredia, zdravia ľudí a potravinovej sebestačnosti jednotlivých regiónov sveta.

            V predmete sa zameriavame najmä na regionálnu geografiu svetadielov a ich regiónov a na hospodársku geografiu Slovenska. Pri preberaní jednotlivých regiónov sa zameriavame aj na špecifické znaky jednotlivých regiónov napríklad z hľadiska náboženského, historického, kultúrneho, zvykov a obyčajov typických pre jednotlivé etnické skupiny obyvateľstva. Poukazujeme aj na význam cestovného ruchu v jednotlivých regiónoch sveta a jeho vplyv na ekonomiku.

 

             

 

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • 031 789 2016 - spojovateľka
  0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
  031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
  0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria