Navigácia

Úvod do sveta práce

O predmete

     Cieľom predmetu Úvod do sveta práce je vybaviť žiaka vedomosťami a kompetenciami, ktoré mu pomôžu optimálne využiť svoje osobnostné a odborné predpoklady pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce a pre budovanie profesijnej kariéry.

     V rámci jednotlivých okruhov je žiak vedený k poznaniu významu vzdelania pre uplatnenie na trhu práce, uvedomuje si dôležitosť práce ako zdroja tvorby hodnôt, nástroja ekonomického zabezpečenia rodiny i prostriedku vlastnej sebarealizácie. Žiak okrem iného získava základné vedomosti a zručnosti v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, učí sa racionálne ekonomicky uvažovať a konať, je vedený k uvedomovaniu si zodpovednosti za vlastnú prácu, vo vzťahu k vlastnej osobe i vo vzťahu k svojmu zamestnávateľovi. Žiak poznáva práva zamestnanca a vie tieto práva uplatňovať legislatívnymi prostriedkami, chápe spoločenskú funkciu sociálnej pomoci a vie postupovať pri jej nárokovaní. Žiak rozmýšľa o vzťahu medzi nadobúdaním hmotných statkov a zmyslom života, vie chrániť svoj majetok a uplatňuje vo svojom ekonomickom konaní princípy všeobecnej morálky.

     Neustále sa vyvíjajúca legislatíva a vzťahy na ekonomickom trhu i na trhu práce vyžadujú, aby žiak dokázal teoretické vedomosti aplikovať v praxi. Preto sa kladie veľký dôraz na praktickú aplikáciu získaných zručností, ktoré žiak získa riešením modelových situácií a prácou s autentickými materiálmi, s ktorými sa bežne žiak stretne. Obchodná akadémia spolupracuje s personálnou agentúrou Proact People Slovensko, s. r. o. – pobočka Galanta a s  Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Galanta.

     Vzdelávacie oblasti v rámci predmetu je pracovné právo, voľba povolania, osobný manažment, bezpečnosť práce, medzinárodný trh práce.

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
    Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  • 031 789 2016 - spojovateľka
    0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
    031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
    0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria