Navigácia

Ruský jazyk

O predmete

Charakteristika predmetu ruský jazyk

Prvotný cieľ jazykového vyučovania ruského jazyka je komunikatívny cieľ, t.j. osvojenie si komunikatívnej kompetencie s cieľom rozvíjať všetky štyri rečové zručnosti: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, ústny prejav, písomný prejav. Tento príbuzný slovanský jazyk umožňuje absolventom uplatniť sa na domácom i zahraničnom trhu práce a úspešne sa zapájať do spoločenskej praxe. Pri nácviku produktívnych a receptívnych rečových zručností sa kladie dôraz na samostatnosť reči. Spojenie jazykového a mimojazykového učiva prispieva k motivácii žiakov a k rozvoju ich osobnosti v odbornej a všeobecno – kultúrnej oblasti. Dôraz sa kladie na tvorivosť žiakov a uplatňovanie medzipredmetových vzťahov. V rámci výučby ruského jazyka sa využívajú rôzne dostupné zdroje, napr. internet a webové stránky rusky hovoriacich krajín, časopisy. Vyučovanie predmetu zabezpečuje vyjadrovať sa v ruskom jazyku do takej miery, aby bolo možné dorozumieť sa v bežných životných situáciách s rusky hovoriacimi osobami. Tiež zabezpečuje hlbšie poznanie Ruska, ruskej prírody, histórie a reálií.

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
    Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  • 031 789 2016 - spojovateľka
    0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
    031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
    0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria