Navigácia

Marketing

O predmetoch

Predmet  MARKETING je voliteľným predmetom v sústave odborných predmetov.

Študenti si ho volia v treťom ročníku.  Obsahuje rôzne ekonomické pojmy, kategórie a javy, ktoré napomáhajú študentom orientovať sa v spleti rôznych problémov v tejto oblasti. Marketing je  podporný predmet k podnikovej ekonomike. V praktickej rovine umožňuje študentom využívať teoretické poznatky z podnikovej ekonomiky.

 Marketing umožňuje študentom:

 • zlepšovať schopnosť komunikácie a spolupráce s ľuďmi
 • prezentovať vlastnú prácu, zhodnotiť svoje vystúpenie ale i vystúpenie a prezentáciu ostatných  v skupine 
 • riešiť problémové úlohy samostatne ale i v tíme
 • prevziať zodpovednosť za tím a jeho výsledky
 • formovať pracovné schopnosti a charakterové vlastnosti
 • kreatívne riešiť zadané úlohy
 • realizovať prieskum trhu od získavania informácií až po ich spracovanie a vyhodnotenie
 • vypočítať rôzne ekonomické ukazovatele v oblasti tvorby ceny a elasticity dopytu
 • navrhovať vlastné riešenia nasimulovaných situácií, zaujať vlastné stanovisko, obhájiť si ho a vyriešiť problém
 • organizovať a vyhodnotiť Veľtrh cvičných firiem, ktorý sa na škole  realizuje každý rok   

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • 031 789 2016 - spojovateľka
  0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
  031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
  0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria