Navigácia

Matematika

O predmete

Matematické vzdelávanie v odbornom školstve má svoje významné miesto, nakoľko v jednotlivých odboroch plní  popri funkcii všeobecného vzdelávania aj prípravnú funkciu pre odbornú zložku vzdelávania.

Všeobecným cieľom matematického vzdelávania je výchova premýšľavého človeka, ktorý bude vedieť používať matematiku v rôznych životných situáciách ( v odbornej zložke vzdelávania, v ďalšom štúdiu, v osobnom živote, budúcom zamestnaní, voľnom čase, a pod.).

Učivo pre oblasť odborného vzdelávania a prípravy prezentuje základ matematického vzdelávania pre ISCED 3A. Študijný odbor 6317 6 obchodná akadémia má vyššie nároky na matematické vzdelávanie vo vzťahu k danému odboru štúdia. Matematické vzdelávanie má dominantné postavenie a Školský vzdelávací program je rozšírený  v súlade s náročnosťou odboru.

Matematika ako všeobecnovzdelávací predmet zahŕňa:

 • matematické poznatky a zručnosti, ktoré žiaci budú potrebovať vo svojom ďalšom živote (osobnom, občianskom a pracovnom) a činnosti s matematickými objektmi, ktoré rozvíjajú kompetencie potrebné v ďalšom živote
 • rozvoj presného myslenia a formovanie argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia
 • súhrn matematického vzdelávania, ktoré patrí k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka
 • informácie dokumentujúce potrebu matematiky pre spoločnosť

Cieľom predmetu matematika je formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom odbornom vzdelávaní i občianskom živote.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • 031 789 2016 - spojovateľka
  0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
  031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
  0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria