Navigácia

Nemecký jazyk

O predmete

Nemčina spolu s angličtinou patrí do skupiny západogermánskych jazykov. Je zaradená medzi najrozšírenejšie jazyky . Je hlavným jazykom približne pre 96 miliónov obyvateľov, čo predstavuje 13,3 % Európanov. Nemecký jazyk ovláda okolo 120 miliónov ľudí. Vďaka tomuto číslu sa  stáva druhým európskym jazykom podľa počtu hovoriacich hneď po ruštine. Má tri hlavné centrá použitia : Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko. Je úradným jazykom nielen v týchto troch štátoch, ale aj v Lichtenštajnsku, Luxembursku a slúži na dorozumievanie  tiež v regiónoch Belgicka a Talianska. Nemčina patrí medzi najviac študované jazyky. Slovná zásoba bola ovplyvnená latinčinou a románskymi jazykmi, v súčasnosti badať väčší vplyv anglického jazyka.

V súčasnosti je nemecký jazyk druhým najštudovanejším jazykom v Európe za angličtinou. Veľa firiem a spoločností si vyberá aj nemčinu okrem angličtiny ako podmienku pri prijatí do zamestnania.

Prvotným cieľom výučby nemeckého jazyka je zamerať sa  predovšetkým na komunikatívnu funkciu jazyka, na aktívne zvládnutie jazykových zručností, dorozumieť sa a komunikovať v nemeckom jazyku, rozvíjať písomnú formu prejavu, poskytnúť znalosti z nemeckej obchodnej korešpondencie a vyhovieť kritériám uplatňovania sa na domácom i zahraničnom trhu práce. Vyučovanie predmetu zabezpečuje absolventom školy produktívne i receptívne osvojenie si jazyka na úrovni, ktorá im umožňuje ďalej sa v ňom zdokonaľovať, využívať ho na svoj odborný i kultúrny rozvoj a úspešne sa zapájať do spoločenskej praxe. Mimoriadny dôraz sa kladie na tvorivosť žiakov a uplatňovanie medzipredmetových vzťahov. Tieto ciele sa nám darí dosiahnuť aj vďaka výmenným pobytom v rámci dlhoročnej spolupráce s družobnou školou v Zurichu vo Švajčiarsku.

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
    Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  • 031 789 2016 - spojovateľka
    0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
    031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
    0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria