Navigácia

Slovenský jazyk a literatúra

O predmete

Predmet slovenský jazyk a literatúra patrí do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia. Predmet je  členený na dve zložky – slovenský jazyk a literárnu výchovu. Zložka slovenský jazyk je ďalej vnútorne členená na gramatickú (zahŕňa v sebe poznatky z morfológie, syntaxe, fonetiky a lexikológie, ako aj teoretickej jazykovedy) a slohovú časť (predstavuje súbor štylistických, komunikačných zručností a základy práce s informáciami, ako aj jazykovú kultúru). Všetky zložky sa navzájom prelínajú, a predsa v rámci predmetu každá plní svoju špecifickú úlohu.

Vzdelávanie v predmete slovenský jazyk a literatúra nadväzuje na úroveň vedomostí a zručností získaných vzdelávaním v základnej škole. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa kladie dôraz na rozvoj komunikačných kompetencií, tvorivosť, spoluprácu žiakov a umenie učiť sa. Predmet smeruje k tomu, aby žiaci boli schopní čítať text s porozumením, porozumieť informáciám a pracovať s nimi, vnímať umelecké diela a získavať vzťah k umeniu a literatúre, používať jazyk v hovorenej i písanej podobe.

Žiaci sú vedení k presnému a logickému mysleniu, ktoré je základným predpokladom jasného, prehľadného a zrozumiteľného vyjadrovania pri sústavnom uplatňovaní a prehlbovaní ich všeobecných intelektových schopností. Žiak sa učí nielen poznávať, ale aj ovládať a tvorivo uplatňovať rozmanité jazykové prostriedky v konkrétnych komunikačných situáciách.

V predmete slovenský jazyk a literatúra sa kladú do popredia ciele rozvíjania komunikačných schopností žiakov. Zdôrazňuje sa chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo sa vo vyučovaní premieta do zámerného preferovania rozvoja komunikačných kompetencií v rámci komunikačno-zážitkového modelu  vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Obsah sa zredukoval v prospech aktivít žiakov, ktorí majú v čo najväčšom rozsahu interpretačno-hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými textami. Najväčší akcent sa kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať.

literárnej zložke predmetu slovenský jazyk a literatúra je obsah zameraný na analyticko-interpretačné činnosti. Obsah literárnej výchovy sa v najvšeobecnejšom zmysle orientuje na dve činnosti: recepciu a tvorbu. Historický pohľad ustupuje interpretačným zručnostiam, práci s textom, zážitkovým aktivitám,čítaniu s porozumením, analýze a hodnoteniu literárneho diela z formálnej i významovej stránky, reprodukcii a produkcii literárnych textov.

Základnou formou realizácie je vyučovacia hodina, pričom program je koncipovaný tak, aby bolo možné čo najviac využívať moderné didaktické formy, inovatívne metódy a prostriedky, ktoré okrem maximálnej názornosti podporujú samostatnosť a kreativitu žiakov pri práci s informáciami a rozvíjajú schopnosť svoje poznatky aplikovať v praktickom živote, ale aj pri vzdelávaní v iných predmetoch..

 

Mimovyučovacie a mimoškolské aktivity:

Škola v predmete slovenský jazyk a literatúra organizuje pre žiakov rozličné mimovyučovacie a mimoškolské aktivity. Podporujeme účasť žiakov v súťažiach vlastnej tvorivosti, v olympiáde v slovenskom jazyku, v umeleckom prednese, v stredoškolskej odbornej činnosti.

Organizujeme literárno-historické exkurzie na miesta spojené so životom a činnosťou

 významných osobností nášho regiónu: v 1. ročníku spoznávame naše mesto Sereď a starobylú Nitru, v 2. ročníku  putujeme po stopách slovenských osvietencov do B. Mikuláša, Hlbokého, Naháča, na D.Vodu a do D. Krúpej, v 3. ročníku študenti sprevádzajú svojich spolužiakov po historických pamiatkach historického centra Bratislavy.

Tvotivé písanie, prácu s knihou a umelecké aktivity si môžu študenti rozvíjať v Hevi – klube. Členovia Hevi –klubu organizujú každoročne Knižné hody v Seredi a zapájajú sa kultúrneho života svojho města.

Estetické cítenie rozvíjeme návštevami divadelných a filmových predstavení i besedami so spisovateľmi.

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
    Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  • 031 789 2016 - spojovateľka
    0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
    031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
    0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria