Navigácia

Nácvik komunikácie

O predmete

Cieľom vyučovacieho predmetu nácvik komunikácie v 1.roč. je rozvíjať u žiakov kompetencie tak, aby vedeli kultivovane prejaviť a presadzovať svoje názory, potreby a práva, pozornosť sa venuje dialógu, žiaci sa učia vstupovať do dialógu, viesť dialóg, argumentovať, vyjadriť svoje názory, ukončiť dialóg. Učia sa asertívne komunikovať, vyjednávať, vyjadriť súhlasné i nesúhlasné stanovisko, učia sa všímať si aj neverbálne komunikačné prostriedky (mimiku, postoj tela, gestikuláciu, imidž atď.) Žiaci sa naučia používať jazykové prostriedky súvisiace s komunikáciou v rôznych komunikačných situáciách, naučia sa riadiť dialóg, získavať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich. Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne i ústne s použitím informačných a komunikačných technológií.

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
    Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  • 031 789 2016 - spojovateľka
    0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
    031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
    0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria