Navigácia

Praktikum v cvičnej firme

O predmete

Predmet je zaradený medzi odborné predmety. Koncepcia cvičnej firmy integrujúcim spôsobom rozvíja vedomosti z odborných predmetov a ich častí ako je podniková ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná informatika, administratíva a hospodárska korešpondencia, právna náuka, marketing, manažment.

Žiaci si založia cvičnú firmu, v ktorej simulujú reálne úlohy z praxe podnikateľských subjektov, zamerané na rozvoj a prehĺbenie vedomostí a zručností jednotlivých ekonomických profesií.

 • Predmet obsahuje pojmy a kategórie psychológie osobnosti, sociálnej  psychológie, etiky. Ich zvládnutie umožňuje lepšiu orientáciu a osvojenie si základných návykov správania, vystupovania pri spoločenských a pracovných aktivitách,
 • práca vo firme zároveň rozvíja i cudzojazyčné kompetencie žiakov,
 • učia sa uplatňovať prostriedky reklamnej komunikácie v praxi, správne vystupovať a účinne využívať rečnícku techniku,
 • učia sa  vedieť predvídať a odhadnúť konanie a správanie ľudí, komunikovať s ľuďmi, správne ohodnotiť seba, vedieť riešiť stresové a konfliktné situácie,
 • vedieť vystupovať v súlade so zásadami spoločenského styku, ovládať základné pravidlá pri budovaní profesionálnej kariéry, zvýšenie samostatnosti v práci žiakov,  rozvoj schopností pracovať v tíme, kreativity, podnikateľského myslenia, zodpovednosti za vlastnú prácu.
 • vedieť prezentovať výsledky práce, orientovať sa, vyhľadávať a spracovávať informácie.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • 031 789 2016 - spojovateľka
  0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
  031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
  0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria