• Vitajte na stránke našej školy!
   • Nájdete tu všetky potrebné informácie - či už pre rodičov alebo pre žiakov. Prihláste sa a môžete si skontrolovať svoje známky, rozvrh, nástenku...
   • Vitajte na stránke našej školy!
   • Nájdete tu všetky potrebné informácie - či už pre rodičov alebo pre žiakov. Prihláste sa a môžete si skontrolovať svoje známky, rozvrh, nástenku...
   • Vitajte na stránke našej školy!
   • Nájdete tu všetky potrebné informácie - či už pre rodičov alebo pre žiakov. Prihláste sa a môžete si skontrolovať svoje známky, rozvrh, nástenku...
   • Vitajte na stránke našej školy!
   • Nájdete tu všetky potrebné informácie - či už pre rodičov alebo pre žiakov. Prihláste sa a môžete si skontrolovať svoje známky, rozvrh, nástenku...
   • Vitajte na stránke našej školy!
   • Nájdete tu všetky potrebné informácie - či už pre rodičov alebo pre žiakov. Prihláste sa a môžete si skontrolovať svoje známky, rozvrh, nástenku...
   • Od 11. mája 2021 sa obnovuje prezenčná forma vyučovania pre všetkých žiakov školy.

  • Prijímacie skúšky na štúdium v šk. r. 2021/2022

   Všetky informácie, ako sú termíny, kritériá, vzorové príklady..., nájdete na
   oasered.edupage.org/a/prijimacie-skusky.
    

  •  
   Ako a kam odovzdať tlačivo?

   Je viac možností: odniesť priamo na daňový úrad, poslať na adresu školy alebo po dohode priniesť na sekretariát školy.

    

    • Magické knižné hody - I.A
     • Magické knižné hody - I.A

      Slovensko je krajinou mimoriadne bohatou na ľudové zvyky a tradície, ktoré podmienili vývoj kultúrnych a folklórnych oblastí. Slovenské zvyky a tradície majú svoje špecifiká, podľa jednotlivých oblastí, napriek tomu ich základ a podstata zostávajú totožné. Niektoré z nich sa zachovali dodnes.

      Ľudové zvyky a tradície sú spojené s tradičnými etapami ľudského života a jeho bytia.

     • Musíme si pomáhať

      Kupujeme plastové fľaše, ku ktorým neodmysliteľne patria vrchnáky. Fľaša skončí v separovanom zbere medzi plastom a čo s vrchnákom? Jednoduché a zároveň dobré riešenie je vrchnáky si odkladať a priniesť k nám na Obchodnú akadémiu v Seredi.

      V roku 2019 sme zriadili na našej škole spolu so spoločnosťou HorebPET zberné miesto. Firma vrchnáky zberá, skupuje a predáva špecializovaným firmám, ktoré ich ďalej recyklujú a vyrábajú plastový granulát pre výrobné firmy. Takto spracovaný plast sa používa napr. na výrobu rôznych obalov. Spoločnosť až 80% zo získaných peňazí dáva ľuďom, ktorí to potrebujú. Jednotlivcom, ktorým môžeme pomôcť svojou troškou aj my všetci.

     • Aktualizované usmernenie k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok 2021

      Vzhľadom na to, že budova školy sa nachádza v červenom okrese, sa uchádzač nepreukazuje testom s negatívnym výsledkom.

      Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške:

      a) z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi školy, v ktorom uvedie aj s termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

     • 1. online Veľtrh CVF - Erasmus+

      Dňa 26. apríla 2021 sa uskutočnil 1. online veľtrh medzi cvičnými firmami spolupracujúcimi v rámci projektu Erasmus+ s názvom Trainingfirmsboostyoursuccess.

      Našu cvičnú firmu CosyLiving, s. r. o. zastupovali zamestnanci firmy – žiaci 4. ročníka - Vladimír Dobšovič, Alexandra Csemezová, Karolína Lenická a ich nástupcovia z tretieho ročníka Sara Skubeňová a Paulína Zajková.

     • Právne piatky online

      Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici si minulý rok pripomenula 25. výročie svojho založenia. V týchto náročných časoch sa, aj napriek nemožnosti prezenčnej výučby, či prípravy odborných podujatí, snažia priblížiť aj laickej verejnosti – prípravou pravidelných online seriálov s prezentáciou odbornej, právnickej témy, či diskusie s úspešnými absolventami.

  • Rýchly prístup

   Prístup k najpoužívanejším miestam na našej stránke bez zbytočného "preklikávania sa"
  • Linky pomoci: