• PRAX pri OA - 3. a 4. ročník

   •  

    Hlavnou úlohou praxe je pripraviť žiaka na to, aby po úspešnom ukončení štúdia na obchodnej akadémii vedeli prakticky využívať získané vedomosti a zručnosti na svojich pracoviskách.

    Obsahová náplň praxe nadväzuje na učivo odborných ekonomických predmetov ­podnikovej ekonomiky, účtovníctva, administratívy a korešpondencie, aplikovanej informatiky, daňovej sústavy, bankovníctva, manažmentu, marketingu, fiktívnej firmy a seminára z výpočtovej techniky.

    Základné ciele praxe:                                                                                              

    • overenie získaných vedomostí a praktických zručností priamo v podnikovej praxi,
    • získanie, spracovanie a analýza informácií,
    • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva,
    • práca na počítači,
    • ekonomické a štatistické výpočty,
    • práce na úseku daní, poistenia, marketingu, bánk,
    • rozvoj tvorivosti, ekonomického a logického myslenia,
    • dodržiavanie správnych zásad spoločenskej komunikácie,
    • výchova k zodpovednosti, samostatnosti,
    • dodržiavanie pravidiel bezpečnosti práce.

     

    Organizácia praxe:

    Škola zabezpečí určitý počet miest v nasledovných organizáciách:
    - Mestský úrad Sereď,
    - Obecný úrad Šoporňa, Dolná Streda,
    - Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o.,
    - Sociálna poisťovňa Galanta, Trnava,
    - UPSVaR Galanta,
    - OTP Banka Slovensko, a.s.,
    - I.D.C. Holding, a.s.

    Ďalšie miesta na absolvovanie praxe si žiaci vybavujú individuálne po predchádzajúcej konzultácii s vyučujúcou POE. Každý žiak bude mať potvrdenú Dohodu o zabezpečení bezplatnej praxe študentov stredných škôl s ním vybranou organizáciou.

    Povinnosťou žiakov je vypracovať jednu zo zadaných tém. 

    Kontrolu praxe budú vykonávať vyučujúci POE . Hodnotenie praxe zrealizujú Ing. Mészárosová, Ing. Mlynárová, Ing. Melayová.