• Maturity 2024

     Základné informácie

     Organizáciu maturitných skúšok upravuje:

     • § 72 - § 93 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
     • vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole.

      

     Maturitnú skúšku (MS) tvoria nasledovné predmety:

     • slovenský jazyk a literatúra,
     • anglický jazyk,
     • praktická časť odbornej zložky – PČOZ,
     • teoretická časť odbornej zložky – TČOZ.

     MS z anglického jazyka sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

     Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku (MS) aj z ďalších predmetov, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával. Vykonaním dobrovoľnej MS sa rozumie aj absolvovanie len externej časti (EČ) maturitnej skúšky alebo len internej časti (IČ) maturitnej skúšky (PFIČ aj ÚFIČ) alebo obidvoch častí maturitnej skúšky súčasne. 

     Žiak s vývinovými poruchami učenia môže z predmetu anglický jazyk konať len ÚFIČ MS.

      

     MS je rozdelená na:

     1. externú časť (EČ MS):
      1. zo SJL
      2. z anglického jazyka
        
     2. interná časť:
      1. písomná forma internej časti (PFIČ):
     • zo slovenského jazyka a literatúry
     • z anglického jazyka
      1. ústna forma internej časti:
     • zo slovenského jazyka a literatúry
     • z anglického jazyka
      1. praktická časť odbornej zložky (PČOZ)
      2. teoretická časť odbornej zložky (TČOZ)

      

     Predmet

     Úroveň

     Externá časť

     Interná časť

     Písomná forma

     Ústna forma

     Príprava

     Odpoveď

     Slovenský jazyk a literatúra

     -

     100 minút

     40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

     150 minút

     1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, žiak  si vyberie a vypracuje iba jednu z nich

     20 min.

     20 min.

     Anglický jazyk

     B1

     100 minút

     36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

     60 minút

     1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

     20 min.

     20 min.

     Anglický jazyk

     B2

     120 minút

     46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

     60 minút

     1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

     20 min.

     20 min.

     Teoretická časť odbornej zložky

     -

     -

     -

     30 min.

     30 min.

     Praktická časť odbornej zložky

     -

     -

     420 minút

     -

     -

      

      

     Externú časť maturitnej skúšky tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM). EČ MS sa vykonáva v rovnakom čase na celom území SR. Dozor pri vykonávaní EČ MS a oprave testov vykonáva pedagogický zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom školy, na ktorej sa EČ MS koná.

     Písomnú formu internej časti predstavujú centrálne zadané štyri témy z vyučovacieho jazyka, z ktorých si žiak vyberá jednu, centrálne vypracované zadanie z cudzieho jazyka v úrovniach B1 a B2, ktoré zadáva NIVAM. PFIČ MS sa vykonáva v rovnakom čase na celom území SR.

     Praktická časť odbornej zložky overuje úroveň praktických zručností a schopnosť žiakov aplikovať teoretické poznatky formou komplexnej úlohy. Súvislý príklad pokrýva predmety uvedené v učebnom pláne v časti praktická príprava.

     Teoretická časť odbornej zložky je komplexnou skúškou, ktorej cieľom je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov z odborných predmetov. 25 maturitných tém  pokrýva predmety uvedené v učebnom pláne v časti teoretické vzdelanie.

     Žiak môže vykonať ústnu formu internej časti zo SJL a ANJ a TČOZ, ak úspešne ukončil príslušný ročník štúdia vzdelávacieho programu študijného odboru a ak vykonal externú časť a písomnú formu internej časti a praktickú časť odbornej zložky.

     Viac nájdete na: https://lnk.sk/jd67