• Informácie

    • Informácie pre stravníkov na školský rok 2020/2021

     Cena stravného lístka pre žiakov

     Pre žiakov Obchodnej akadémie Sereď:

        1. – 4. ročník     1,41 € + 0,30 € réžia = 1,71 €

     Pre žiakov Gymnázia Vojtecha Mihálika:

        príma - kvarta (11 - 15 rokov)      1,30 € + 0,30 € réžia (VZN TTSK 25/2012 dodatok č. 1) = 1,60 €

        kvinta - oktáva (15 - 18 rokov)    1,41 € + 0,30 € réžia (VZN TTSK 25/2012 dodatok č. 1) = 1,71 €

     Ak rodičia žiakov tried príma až kvarta prihlásia dobrovoľne deti na väčšiu porciu, platia ako žiaci kvinty - oktávy.

     Cena stravného lístka pre cudzích stravníkov je 1,41 € potraviny + 2,99 € réžia = 4,40 €.

     - poštové poukážky na stravu je nutné uhradiť do 30. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac.

     • vyplatené poštové poukážky žiaci odovzdávajú v školskej jedálni do posledného dňa v mesiaci od 7.00 h. do 15.00 h., na základe toho im vznikne nárok na obedy počas nasledujúceho mesiaca. Žiaci, ktorí platia internetbankingom nemusia odovzdávať potvrdenie o úhrade.

      Doporučujeme zadať si trvalý príkaz na sumu 30,- €.

      Štátna pokladnica číslo účtu 7000494882/8180, VS 710

      IBAN: SK62 8180 0000 0070 0049 4882

      Všeobecné informácie:

     • strava sa môže odhlasovať aj v deň varenia obedu do 7.00 h. na stránke www.strava.cz alebo
      do 7.30 h telefonicky v školskej jedálni na č.tel. 031 789 20 16,

     • vstup do jedálne je len so stravovacím čipom (cena čipu je 2,50 €),

     • v prípade ochorenia v prvý deň je možné obed zobrať do obedára,

     • za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje,

     • na jedálnom lístku v jedálni je vyznačená hmotnosť porcie po tepelnej úprave a alergény ktoré obsahujú potraviny v deň spracovávania,

     • výdaj stravy v školskej jedálni:od 11.50 h. do 14.15 h,

     • podrobnejšie informácie o stravovaní si môžu stravníci prečítať v Internej smernici č.1/2017 o stravovaní v školskej jedálni, ktorá je vyvesená na nástenke v jedálni.

      Vedúca školskej jedálne

      Viera Vilhanová
       

        Interná smernica o stravovaní


     Prihlášky