• Prijímacie skúšky do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024

    •  

     V zmysle § 65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obchodná akadémia oznamuje

     Plán výkonov pre školský rok 2023/2024

     Na štúdium do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý:

     • získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
     • splnil podmienky prijímacieho konania.
       

     Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že nie je žiakom inej strednej školy.

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Kritériá

     Kritériá na prijímacie skúšky do 1. roč. v šk. r. 2023/2024 na OA v Seredi

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Charakteristika odboru

     Charakteristika študijného odboru 6317 M obchodná akadémia

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Vzorové úlohy

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Výsledky