• Profil školy

    • Súčasnosť

     Obchodná akadémia Sereď patrí do siete stredných odborných škôl zriadených TTSK. Vznikla v r. 1992 ako nástupkyňa strednej ekonomickej školy. Je jedinou štátnou odbornou školou tohto typu v okrese Galanta. Riaditeľkou školy je Ing. Marta Melayová.

     Prvé dva roky štvorročného štúdia sú zamerané na všeobecnú prípravu študentov a od tretieho ročníka majú možnosť výberu voliteľných predmetov zo skupiny odborných predmetov: bankovníctvo, manažment, marketing, daňová sústava, praktikum v cvičnej firme a  aplikovaná ekonómia. Ďalšie voliteľné predmety, potrebné pre prijímacie pohovory na vysoké školy, sú cvičenia z matematiky a konverzácia z angličtiny alebo nemčiny. Na škole sa vyučujú tieto cudzie jazyky: angličtina, nemčina a ruština.

     Študenti majú na hodinách k dispozícii 2 špeciálne jazykové učebne, ktoré sú vybavené najmodernejšou multimediálnou informačnou technikou, 2 učebne administratívy a korešpondencie, ktoré sú vybavené počítačmi. Štyri učebne slúžia na výučbu aplikovanej informatiky a niektorých iných odborných predmetov. Do areálu školy patria posilňovňa, telocvičňa a športová hala, ktoré sa využívajú hlavne na hodinách telesnej výchovy.

     Školský vzdelávací program 2011/2012       Zobraziť

     Školský vzdelávací program 2014/2015        Zobraziť

     Školský vzdelávací program 2015/2016        Zobraziť

     Školský vzdelávací program 2016/2017        Zobraziť

     Školský vzdelávací program 2018/2019        Zobraziť

     Školský vzdelávací program 2019/2020        Zobraziť

     Školský vzdelávací program 2020/2021        Zobraziť

      

     Certifikát IES     Zobraziť

     Naša vzdelávacia inštitúcia je medzinárodne certifikovaná International Education Society London (IES). Naši študenti majú možnosť získať medzinárodný certifikát IES (www.ies-info.com).

     História

     Stredná škola s ekonomickým zameraním vznikla v školskom roku 1972/1973 popri vtedajšej strednej poľnohospodárskej škole. V prvých dvoch triedach študovalo 67 žiakov. Jej názov bol Stredná ekonomická škola. Pedagogický zbor tvorili pani Mária Adamčová (technika administratívy), Ing. Marta Holbíková (účtovníctvo), pani Eleonóra Hagarová (slovenský jazyk a nemecký jazyk), pani Marta Pšenková (technika administratívy), Ing. Ľudmila Slováková (ekonomika) a Mgr. Peter Zavadil (telesná výchova, ruský jazyk).

     Vedúci vychovávateľ v Domove mládeže pri SEŠ bol pán František Mužík, pani Viera Dániová a pani Helena Rajčová boli vychovávateľkami.

     V priebehu 40 rokov sa rozrástol počet tried, žiakov i pedagogický zbor. Vznikli a zanikli študijné odbory, ako napríklad dvojročná ekonomická škola, pomaturitné štúdium pre riadnych denných študentov, večerné a diaľkové štúdium popri zamestnaní.