• Stanovy

    •  

     Názov: Združenie rodičov a priateľov školy pri Obchodnej akadémii v Seredi

     Sídlo:  Mládežnícka 158/5, 926 01 S E R E Ď

     IČO:   500 481 71   VZNIK: 03. 12. 2015

      

     S T A N O V Y

     Združenia rodičov a priateľov školy pi Obchodnej akadémii v Seredi

     podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

      

     Článok I.

      Postavenie ZRPŠ pri Obchodnej akadémii v Seredi

     1. Názov rodičovského združenia je Združenie rodičov a priateľov školy  pri Obchodnej akadémii v Seredi.
     2. Sídlom rodičovského združenia je: Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď.
     3. ZRPŠ pri Obchodnej akadémii Sereď  (ďalej iba “ZRPŠ pri OA Sereď“) je nezávislé, dobrovoľné občianske združenie rodičov, zákonných zástupcov a iných dobrovoľných členov. Je registrované v Registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR.
     4. ZRPŠ pri OA Sereď je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva.
     5. Činnosť ZRPŠ pri OA Sereď sa riadi schválenými stanovami  a ustanoveniami príslušných zákonov, ak sa dotýkajú činnosti tejto organizácie.
     6. ZRPŠ pri OA Sereď sa riadi zásadou delegovanej právomoci. Štruktúrne prvky organizácie a ich zástupcov ustanovuje a odvoláva na základe rovných, priamych a tajných volieb. Rozhoduje prostá väčšina hlasov prítomných.
     7. ZRPŠ pri OA Sereď je zriadené na dobu neurčitú.

      

     Článok II.

     Poslanie a úlohy ZRPŠ pri Obchodnej akadémii v Seredi

     1. Poslaním ZRPŠ pri OA Sereď je:

     a)    spolupracovať s vedením školy Obchodnej akadémie v Seredi  a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní žiakov školy;

     b)   spolupracovať s pedagogickými pracovníkmi pri výchove a vzdelávaní žiakov  s cieľom zabezpečiť kvalitné pôsobenie na nich, založené na princípoch humanizmu a demokracie;

     c)    zabezpečovať :
        -   ochranu práv žiakov – detí, ktoré sú zakotvené v Deklarácií práv dieťaťa medzinárodnej organizácie UNESCO;

        -   ochranu učiteľov s morálnym kreditom proti nátlakovým skupinám a intrigánstvu,
        -   zastúpenie členov ZRPŠ pri OA Sereď v rade školy.

                    d)  pomáhať : 
                           - pri výchove žiakov mimo vyučovania , pri organizovaní mimoškolskej telesnej výchovy, výletov, exkurzií, lyžiarskych kurzov  a škôl v prírode;
                           -   pri technickom vybavení školy učebnými pomôckami a audiovizuálnou technikou;
                           -   pri prevádzke a údržbe tried a iných školských zariadení .

     V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.

     1. ZRPŠ pri OA Sereď zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce výchovy a vzdelávania žiakov. S cieľom pomôcť vedeniu školy a jej pedagogickým pracovníkom pri riešení výchovných problémov a výchovných problémových situácií zriaďuje ZRPŠ pri OA Sereď výchovnú komisiu zloženú z rodičov, ktorí sú kompetentní spolupracovať s vedením školy pri riešení týchto problémov a situácií. Komisia spolupracuje s vedením školy a s jej výchovným poradcom.
     2. Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľkou školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy na základe vzájomného partnerského vzťahu. Rešpektuje požiadavky vedenia školy dotýkajúce sa spolupráce školy s rodičmi.
     3. ZRPŠ pri OA Sereď rešpektuje právnu subjektivitu školy a problémy presahujúce kompetencie vedenia školy rieši s orgánmi štátnej správy a samosprávy.
     4. Zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy alebo v orgánoch, ktoré stanovuje zákon (predpis), ktorý túto účasť predpokladá.
     5. Utvára organizačnú štruktúru podľa čl. 3, ktorá zabezpečuje realizáciu poslania úloh ZRPŠ pri OA Sereď.

      

     Článok III.

      Organizácia ZRPŠ pri Obchodnej akadémii v Seredi

      

     1.   Organizáciu ZRPŠ pri OA Sereď tvorí  rodičovská rada, triedne aktívy, výkonný výbor a  revízna komisia, zástupcovia rodičovskej rady v orgánoch školy a účelové skupiny rodičov.

           2.  Rodičovská rada (ďalej iba „RR“):

     a) je najvyšším orgánom ZRPŠ pri OA Sereď – je tvorená zástupcami triednych aktívov, ktorí boli zvolení spôsobom stanoveným čl. 1,  ods. 6;

               b) má funkčné obdobie jeden rok, ktoré končí v októbri nasledujúceho školského roka;

               c) schvaľuje zmeny v stanovách a rozpočet organizácie a rozhoduje o jeho koncepčnom využití;

              d) volí na svojom prvom zasadnutí v školskom roku 3- členný výkonný výbor, predsedu revíznej komisie a zástupcov rodičov v orgánoch školy;

     e) zasadá minimálne dvakrát v školskom roku; jej zasadnutí sa môžu zúčastniť aj rodičia, ktorí nie sú členmi, ale prejavia o túto účasť záujem;

     f) zasadá mimoriadne, ak ju zvolá výbor na požiadanie vedenia školy alebo skupiny rodičov vo veci, ktorá nestrpí odklad;

     g) rieši všetky zásadné otázky spolupráce rodiny a školy, vyjadruje sa k výchovným a vzdelávacím opatreniam vedenia školy;

     h) rozhodnutia RR sú záväzné pre všetkých členov ZRPŠ pri OA Sereď; závery rokovania RR sa formulujú do uznesenia, ktoré sa realizujú v súčinnosti s vedením školy, radou školy a triednymi aktívmi;

     i) podľa § 663 OZ umožní využívanie majetku ZRPŠ pri OA Sereď aj pre nečlenov nájomnou zmluvou – za odplatu. Výšku nájmu určí RR.

           3. Triedny aktív (ďalej iba „TA“):

     a) je základným článkom štruktúry ZRPŠ pri OA Sereď – vzniká na prvej schôdzi v školskom roku na základe prijatia rodičov do ZRPŠ pri OA Sereď (súčasťou TA sú aj rodičia - nečlenovia ZRPŠ pri OA Sereď);

     b)  zabezpečuje spoluprácu medzi rodičmi a triednym učiteľom;

     c)  volí predsedu a zástupcov do RR, navrhuje rodičov do účelových skupín a orgánov ZRPŠ pri OA Sereď;

     d) zvolený rodič je povinný zúčastňovať sa zasadnutí RR;

     e) vyberá a odovzdá dohovoreným spôsobom členský príspevok na školský rok;

     f) zasadá pravidelne trikrát v školskom roku;

     h) zasadá mimoriadne, ako ho zvolá predseda na návrh rodičov alebo triedneho učiteľa na riešenie vážneho problému;

     i)  na každom zasadnutí TA sa píše zápisnica.

           4. Výkonný výbor (ďalej iba „VV“):

     a) tvorí:  
        - predseda – štatutárny orgán, ktorý je oprávnený konať  v mene ZRPŠ pri OA Sereď samostatne,
        - tajomník,
        - hospodár;

               b) zabezpečuje výkon rozhodnutí RR a riešenie návrhov a pripomienok členov ZRPŠ pri OA Sereď podáva RR správu    o činnosti, správu o hospodárení, správu o stave majetku, správu o činnosti komisií a delegátov ZRPŠ pri OA Sereď a pripomienky členov k hospodáreniu;

     c) schvaľuje výdavky, na jeden účel môže schváliť aj predseda, o čom informuje výkonný výbor na jeho najbližšom zasadaní;

     d) po dohode s vedením školy zvoláva zasadnutie RR a jej mimoriadne zasadnutie podľa čl. 3 ods. 2 f;

     e) sprostredkúva rodičovskú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti zabezpečovania výučby a výchovy a formuluje návrhy a pripomienky adresované týmto orgánom;

     f) výkonný výbor zasadá spravidla raz za 2 mesiace. Zasadnutia sa podľa vlastného rozhodnutia alebo pozvania zúčastňuje riaditeľka školy, alebo ňou určený zástupca;

     g) výkonný výbor môže na zasadnutie prizvať pedagógov školy a jednotlivých členov – rodičov;

     h) tajomník výkonného výboru zapisuje zo zasadnutia výboru zápisnicu ;

     i) funkčné obdobie výkonného výboru je jeden rok;

     j) schvaľuje žiadosť o splátky, zníženie alebo úplné odpustenie príspevku.

           5.  Revíznu komisiu tvorí predseda a dvaja členovia:

     a)  predsedu komisie volí rodičovská rada na svojom prvom zasadnutí v školskom roku. Členmi komisie sú rodičia, ktorí sa revízie zúčastnia na podnet predsedu komisie. Kontrolu hospodárenia vykonávajú dvakrát v školskom roku pred zasadnutím RR.

     b) Revízna komisia vypracuje správu o výsledku kontroly, ktorú predkladá RR. Funkčné obdobie komisie končí v nasledujúcom školskom roku.

     1) Zástupcovia rodičovského zhromaždenia sú členovia ZRPŠ pri OA Sereď – rodičia zvolení rodičovskou radou do rady školy alebo do iných orgánov. O svojich aktivitách a rokovaniach informujú rodičovskú radu a výkonný výbor.

     2) Účelové skupiny rodičov sa vytvárajú za účelom zabezpečenia širšej spolupráce ZRPŠ pri OA Sereď so školou pri príprave a organizovaní podujatí väčšieho rozsahu alebo pri riešení osobitných problémov. Výber rodičov do týchto skupín sa uskutočňuje na prvom zasadnutí triednych aktívov alebo na výzvu výkonného výboru.

     Článok IV.

     Práva a povinnosti členov ZRPŠ pri OA Sereď

     1. Členstvo v ZRPŠ pri OA Sereď vzniká a obnovuje sa v každom školskom roku zaplatením členského príspevku. Členstvo sa končí, ak sa neobnoví do 30. októbra v novom školskom roku

     2. Členovia ZRPŠ pri OA Sereď majú právo:         

     a) voliť orgány organizácie;

     b) byť volení do týchto orgánov;

     c) vyjadrovať sa k práci školy, podávať pripomienky, návrhy a odporúčania a zapájať sa do spolupráce s pedagogickým zborom;

     d) byť informovaní o riešení týchto podmienok a návrhov, ako aj o zámeroch vedenia školy a ZRPŠ pri OA Sereď týkajúcich sa výchovy a vzdelávania;

     e) venovať ZRPŠ pri OA Sereď, škole dar (finančný alebo materiálny príspevok);

     f) byť informovaní o výsledkoch svojich detí a ostatných vnútorných otázkach školy v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám a Zákona o ochrane osobných údajov.

     3. Členovia ZRPŠ pri OA Sereď sú povinní:

     a) zúčastňovať sa rokovaní triednych aktívov a orgánov, do ktorých boli zvolení;

     b) platiť členské príspevky s ohľadom na počet svojich detí v škole. Výšku príspevku určuje rodičovská rada;

     c) rešpektovať ustanovenia týchto stanov;

     d) zúčastniť sa riešenia svojej pripomienky, ak o to výkonný výbor požiada.

     Článok V.

     Hospodárenie ZRPŠ pri OA Sereď

     Príjmy ZRPŠ pri OA Sereď tvoria členské príspevky, výnosy z akcií ZRPŠ pri OA Sereď, z jeho majetku, dobrovoľné príspevky (nad rámec povinných), dary rodičov vrátane sponzorstva, účelové dary a príspevky a 2% zo zaplatenej dane fyzickej alebo právnickej osoby.

     1. Hlavným nástrojom rozdelenia príjmov je rozpočet ZRPŠ pri OA Sereď. Na 1. zasadnutí predkladá výkonný výbor správu o hospodárení za minulý školský rok. Na 2. zasadnutí predkladá výkonný výbor na schválenie rodičovskej rade rozpočet  ZRPŠ pri OA Sereď. Vychádza z príjmu z členských príspevkov podľa počtu členov ZRPŠ pri OA Sereď.
     2. Ostatné príjmy sa rozdeľujú prostredníctvom neplánovanej položky rozpočtu. O rozdelení týchto prostriedkov rozhodne výkonný výbor alebo rodičovská rada. Spôsob rozdelenia sa uvádza v správe o hospodárení.
     3. Dobrovoľné príspevky venované triednemu aktívu nepodliehajú rozpočtu organizácie. O ich využití rozhoduje triedny aktív.
     4. Účelové príspevky, ktoré darca venuje s udaním adresáta alebo účelu, použije výkonný výbor podľa rozhodnutia darcu na požiadanie mu predloží o tom doklady.
     5. Finančné prostriedky  ZRPŠ pri OA Sereď sa ukladajú vo finančnom ústave (banke) a podpisové právo majú hospodár, predseda RZ.
     6. Priamu zodpovednosť za správu finančných prostriedkov má hospodár  ZRPŠ pri OA Sereď. Výdavky tvoria príspevky na kultúrne podujatia, odmeny za prácu vynikajúcim žiakom a absolventom školy, príspevky na zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu, na nákup učebných pomôcok, na údržbu školy, výdavky na fungovanie ZRPŠ pri OA Sereď a mimoriadne výdavky schválené rodičovskou radou. Uskutočňujú sa v súlade so schváleným rozpočtom.
     7. Čerpanie sa sleduje pravidelne na základe záznamov v peňažnom denníku, ktorý vedie hospodár. Hospodár predkladá denník výkonnému výboru na každom zasadaní. Doklady o hospodárení je povinný predložiť na požiadanie revíznej komisii.
     8. Veci (predmety), ktoré sú vo vlastníctve ZRPŠ pri OA Sereď, sa evidujú v inventárnej knihe, ktorú vedie hospodár školy. Inventarizáciu majetku vykonáva revízna komisia raz ročne alebo pri odovzdaní funkcie hospodára.

      

     Článok VI.

     Záverečné ustanovenia

     1. ZRPŠ pri OA Sereď zaniká rozhodnutím väčšiny členov. Názor v tejto súvislosti musí vysloviť najmenej 80% členov ZRPŠ pri OA Sereď. Na základe toho zvolá výkonný výbor mimoriadne záverečné zasadnutie rodičovskej rady, ktorá v mene členovZRPŠ pri OA Sereď potvrdí jeho zánik a zabezpečí organizáciu s tým spojených opatrení.

     2. Pri zániku organizácie vykoná rodičovská rada zúčtovanie majetku organizácie, pri ktorom:

     a) sústredí finančné prostriedky, vyrovná všetky záväzky a dlhy a určí likvidátora (skupina rodičov – členov ZRPŠ pri OA Sereď);

     b) zabezpečí odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku organizácie alebo odovzdá Obchodnej akadémii, Mládežnícka 158/5, Sereď na výchovno – vzdelávacie účely;

     c) rozhodne o rozdelení finančných prostriedkov a spôsobe likvidácie účtu.

     3. Zmeny v stanovách schvaľuje rodičovská rada.

     4. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia na rodičovskej rade ZRPŠ pri OA Sereď.

      

     Stanovy ZRPŠ pri OA Sereď boli vypracované zo vzorového štatútu podľa

     čl. 1. Stanov Slovenskej rady rodičovských združení.

     Stanovy ZRPŠ pri OA Sereď, ul. Mládežnícka 158/5, Sereď, boli dňa 03. decembra 2015 prerokované , schválené a doplnené na zasadnutí rodičovskej rady .

      

      

      

      

     V Seredi  03. decembra 2015

                                                                            ............................................................

                                                                                    Mgr. Jana Remiášová

                                                                predseda Rodičovskej rady pri ZRPŠ pri OA Sereď