Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná ekonómia APE
Aplikovaná ekonomika AEK
Aplikovaná informatika API
Aplikovaná matematika APM
Bankovníctvo BAN
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia z účtovníctva CVU
Daňová sústava DAS
Dejepis DEJ
Ekológia EKL
Ekonomické cvičenia EKC
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Geografia GEO
Hospodárske výpočty a štatistika HVS
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Makroekonómia - seminár SME
Manažment MAN
Manažment osobných financií MOF
Marketing MAR
Matematika MAT
Mediálna výchova MDV
Náboženská výchova NBV
Nácvik komunikácie NKO
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Obchodná komunikácia OKM
Onkologická výchova OKV
Podnikanie v cestovnom ruchu PCR
Podniková ekonomika POE
Praktikum v cvičnej firme PVF
Právna náuka PRN
Prax PRA
Prvý cudzí jazyk
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Športové hry SPH
Štatistika STA
Telesná a športová výchova TSV
Tovaroznalectvo TVZ
Tvorba projektov TVP
Účtovníctvo UCT
Úvod do makroekonómie MEU
Úvod do sveta práce USP
Voliteľný predmet VOP

© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
    Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  • 031 789 2016 - spojovateľka
    0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
    031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
    0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria