• O predmete

    • Manažment osobných financií

      

     Predmet Manažment osobných financií (MOF) je odborným predmetom, ktorý má v sústave predmetov na stredných školách špecifické postavenie. Jeho zaradením do ponuky  predmetov pre všetky typy stredných škôl sa dáva priestor pre získanie základov finančnej gramotnosti  žiakov a prehĺbenie ich znalostí v tejto oblasti. 

      

     Tento predmet patrí medzi e-learingové programy (výuka prebieha prostredníctvom internetového pripojenia) a učí sa v prvom ročníku.

     Projekt Poznaj svoje peniaze vznikol z iniciatívy Nadácie pre deti Slovenska v spolupráci s Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť s podporou Citibank (Slovakia) a. s.

     Impulzom na vytvorenie takéhoto projektu bola potreba venovať sa nedostatočnému finančnému vzdelávaniu na Slovensku, zvlášť v oblasti manažmentu osbných financií. Zároveň projekt rozvíja životné zručnosti mladých ľudí, ktoré sú spojené s rozhodovaním, nezávislosťou, zodpovednosťou a dobrovoľníctvom. Projekt reaguje na meniace sa podmienky života mladých ľudí a ich životné potreby. Pomáha sprostredkovať poznanie priamej súvislosti a praktického významu študovanej problematiky pre budúci profesijný život. Výrazne podporuje rozvoj osobnosti mladých ľudí, hlavne ich zodpovedné správanie, etické rozhodovanie a kritické myslenie. Rozvíja schopnosti efektívneho využívania informačno - komunikačných technológií.

     Cieľom projektu je:

     • Pomôcť mladým ľuďom naučiť sa manažovať svoje financie.
     • Rozvíjať životné zručnosti mladých ľudí potrebné pre orientovanie sa vo svete financií.


     www.poznaj.sk