• O predmete

    • Aplikovaná ekonomika

     je vzdelávací program pre študentov 3. ročníka stredných škôl. Študijný program pozostáva z prebratia učiva v modernej online učebnici obohatenej grafmi, schémami a inými ilustráciami, ktoré podporujú kvalitné myslenie, z činnosti študentskej spoločnosti a manažérskej a ekonomickej simulácie na počítači prostredníctvom dodaného softvéru. V záujme doplnenia tejto štruktúry sú do programu zapojení tiež konzultanti - odborníci z podnikateľskej praxe, ktorí na báze dobrovoľnosti pravidelne navštevujú triedu, delia sa so študentmi o svoje skúsenosti a praktickými radami doplňujú teoretický učebný materiál.

     www.jasr.sk

      Teória

     je vyučovaná pomocou unikátneho online vzdelávacieho systému. Obsahuje učebné texty, ktoré boli preložené do slovenčiny a prispôsobené na miestne podmienky. Učebnica je plná aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov. Systém obsahuje rozsiahle metódy testovania prostredníctvom otvorených otázok a testových otázok, ktoré dokáže systém opraviť automaticky a uľahčuje tak učiteľovi prácu.

      Študentská spoločnosť

     jedna z najzaujímavejších častí programu Aplikovaná ekonómia. Študenti reálne zakladajú vlastnú študentskú spoločnosť, volia svojho prezidenta a štyroch viceprezidentov, ktorí ju riadia a s aktívnou pomocou ostatných spolužiakov - zamestnancov firmy - plnia predsavzaté plány. Študentská spoločnosť funguje ako každá iná firma na trhu s jediným rozdielom - časovým obmedzením existencie študentskej spoločnosti (minimálne 2 mesiace a maximálne 8 mesiacov). Študenti získajú základný kapitál predajom "akcií", rozhodnú sa pre produkt, pripravia marketingový prieskum, stanovia cenu produktu, vyrábajú alebo ponúkajú služby a realizujú predaj podporovaný marketingovými aktivitami. Na záver študenti uzavrú firemné účtovné knihy, pripravia výročnú správu a spoločnosť dovedú k likvidácii podľa platných predpisov. V tejto časti programu sa teda študenti zoznámia s praktickou stránkou podnikania, naučia sa umeniu komunikácie, osvoja si zásady práce v tíme a vyskúšajú schopnosť viesť kolektív. Učia sa tak nielen ekonómiu, ale aj  byť zodpovednými,  vedieť sa rozhodovať a viesť firmu.

      Počítačová simulácia trhu MESE

     stavia proti sebe 2 až 8 spoločností - manažérskych tímov na jednom trhu s jedným - pre všetkých rovnakým výrobkom - "Echoperom". Firmy v rámci simulácie môžu rozhodovať o cene svojho výrobku, množstve vyrobeného tovaru, kapitálových investíciách a investíciíách do marketingu, výskumu a vývoja. Úspešnosť jednotlivých firiem v simulácii MESE určuje pritom výška indexu, ktorý obsahuje dosiahnutý celkový zisk, uskutočnený predaj, podiel na trhu a ďalšie ekonomické faktory.

     Podnikanie bez hraníc

     V tomto školskom roku program realizujeme prostredníctvom internetového portálu         http://www.ewb.ja-ye.org/.

     Na webovej stránke sa môžu učitelia a študentské spoločnosti registrovať, spolupracovať a študenti podnikať na medzinárodnej úrovni. Študenti vytvárajú katalóg svojich spoločností, produktov a služieb, čím využívajú túto stránku ako jednu z ďalších možností propagácie. Rovnako im poskytuje priestor na komunikáciu a výmenu skúseností a cenných rád pri vedení spoločnosti, čo určite ocenia hlavne prezidenti študentských spoločností, ktorí sa zúčastnili konferencií prezidentov v novembri.