• O predmete

    • Predmet Ekonomické cvičenia poskytuje žiakom kompletné a súhrnné vedomosti a návyky z oblasti odborných ekonomických predmetov s osobitným dôrazom na ich využitie a uplatnenie v praktických úlohách. Predmet je vyučovaný v odbornej učebni vybavenej výpočtovou technikou.

     • v predmete EKC sa rieši súvislý príklad v obchodnej spoločnosti.
     • súčasťou jeho riešenia je práca s originálnymi účtovnými dokladmi a tlačivami.
     • ručne spracované doklady študenti zaevidujú v programe na vedenie účtovníctva (v súčasnosti je to program OMEGA) a založia do účtovného archívu – teda pracujú rovnako ako účtovníci v bežnej praxi.
     • riešia základné situácie z oblasti platobného styku, zásob, dlhodobého majetku, miezd, dodávateľsko-odberateľských vzťahov, s uskutočnením účtovnej uzávierky a závierky