• O predmete

        •  Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získavajú pri štúdiu v tomto predmete úzko súvisia s praxou. Odborný predmet Aplikovaná informatika je medzipredmetovo previazaný s informatikou, matematikou, účtovníctvom, podnikovou ekonomikou, s predmetom osobné financie, cvičnou firmou a ekonomickými cvičeniami. Pri riešení úloh využívajú programy Word, Excel, PoewrPoint a z ekonomického softvéru programy Omega, Olymp a Alfa. Cieľom predmetu je využiť aplikačný softvér na plánovanie a riešenie úloh, prezentáciu firmy, elektronickú poštu a internet.