• O predmete

        • Konverzácia v anglickom jazyku je povinne voliteľný predmet s dotáciou 2 hodiny týždenne  vo 4. ročníku. Tento predmet je určený študentom štvrtého ročníka a jeho cieľom je pomôcť žiakom zorientovať sa v jednotlivých konverzačných témach pri príprave na maturitné skúšky. Zameriava sa na prehlbovanie a rozširovanie jazykových zručností a komunikačných kompetencií, získaných na predmete anglický jazyk, najmä rozprávanie, čítanie s porozumením,  počúvanie s porozumením a rozvíjanie slovnej zásoby.

          Žiaci si osvoja  slovnú zásobu a  tematické okruhy  potrebné na zvládnutie ústnej formy maturitnej skúšky. Naučia sa komunikovať v bežných situáciách, vyjadriť svoje názory a postoje k téme,  a opísať svoje zážitky, skúsenosti a plány.