• O predmete

    • Vyučovací predmet Anglický jazykpatrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety. Prvotným cieľom výučby Anglického jazyka je zamerať sa  predovšetkým na komunikatívnu funkciu jazyka, na aktívne zvládnutie jazykových zručností, dorozumieť sa a komunikovať v anglickom jazyku, rozvíjať písomnú formu prejavu, poskytnúť znalosti z anglickej obchodnej korešpondencie a vyhovieť kritériám uplatňovania sa na domácom i zahraničnom trhu práce.

     Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú veľmi úzko súvisia so súčasným životom a pôsobením človeka v zjednotenej Európe. Žiaci nadobúdajú zručnosti, ktoré nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú ; t.j. počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný prejav, ústny prejav – dialóg, monológ. Tieto schopnosti a zručnosti im pomáhajú, zorientovať sa v akejkoľvek bežnej komunikatívnej situácii, vedieť sa vhodne vyjadrovať a svoje poznatky uplatňovať v praktickom živote.

     Ovládanie anglického jazyka v ústnej a písomnej forme umožňuje žiakom poznať a pochopiť spoločensko-kultúrny vývoj krajiny, ktorej jazyk sa učia, orientovať sa v prostredí, v ktorom sa daný jazyk aktívne používa, vnímať okolie i seba, vytvárať predpoklady k efektívnej medziľudskej komunikácii, interpretovať svoje reakcie a pocity a dokázať pochopiť svoje postavenie v rozličných komunikatívnych situáciách.