• O predmete

    • Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Informatika tak buduje informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov.

      

     Ciele vyučovacieho predmetu informatika:

     • oboznámiť sa so súborom vedomostí o údajoch, PC ako technickom prostriedku na spracovanie údajov
     • získať vedomosti o základnom a aplikačnom programovom vybavení PC, systéme Windows a efektívne ich využívať
     • osvojiť si základné návyky a postupy pri práci s počítačom
     • nadobudnúť zručnosti s prezentačným a programom a textovým editorom
     • formovať logické myslenie pri využívaní PC v oblasti moderných informačných technológi

      

     1. ročník - kvíz

      

     Vyhľadávanie na internete (zdroj: IT Fitness Test 2018)


     GIMP

     1. ROČ základný manuál, autor: PhDr. J. Hanko