• O predmete

    • Cvičenia z účtovníctva 

     Predmet cvičenia z účtovníctva je zaradený medzi povinné odborné predmety. Vyučuje sa v 2. a 3. ročníku.  Učivo nadväzuje na povinný predmet účtovníctvo a spolu s predmetom podniková ekonomika tvoria základ, na ktorý budú nadväzovať ostatné povinné a voliteľné predmety.

     Ciele vyučovacieho predmetu:

     • prehĺbiť poznatky žiakov získané v predmete účtovníctvo
     • zvládnuť postupy účtovania v podvojnom účtovníctve
     • rozšíriť praktické zručnosti žiakov vo vedení účtovníctva, spracovania účtovných dokladov, zostavenia účtovnej uzávierky a závierky
     • ovládať ekonomický softvér pre vedenie účtovníctva, v súčasnosti sú používané programy OMEGA, OBERON, OLYMP
     • riešiť praktické  príklady účtovania z hospodárskej praxe v účtovníckom softvéri