• O predmete

    • Predmet seminár z makroekonómie patrí medzi voliteľné odborné predmety. Prehlbuje a ďalej rozvíja ekonomické pojmy, javy, procesy a vzťahy medzi nimi, ktoré si žiaci osvojili v predmete podniková ekonomika v prvom ročníku. Zaradením do učebného plánu v štvrtom ročníku nadväzuje na odborné vedomosti, ktoré žiaci získali v základných odborných predmetoch z oblasti mikroekonomiky a rozvíja ich z makroekonomického aspektu.

     Ciele predmetu:

     • schopnosť orientovať sa v ekonomickom dianí doma i vo svete,
     • schopnosť orientovať sa v základných makroekonomických kategóriách, rozumieť im a vedieť ich interpretovať a využívať,
     • schopnosť racionálne sa učiť, logicky myslieť, vzdelávať sa po celý život a orientovať sa v množstve informácií, vedieť ich vyhľadávať, triediť a aplikovať.