• O predmete

    • Odborný predmet Bankovníctvo patrí medzi voliteľné predmety vo štvrtom ročníku. Tento predmet vedie žiakov k rozvíjaniu schopností logického ekonomického myslenia a orientácii v ekonomických javoch, vzťahoch a väzbách medzi nimi.

     Opodstatnenosť vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti úzko súvisí s potrebou pripraviť žiakov na jednotlivé etapy života jednotlivca a rodiny v spoločnosti, na ktoré mu súčasné rodinné prostredie a obsah vzdelávania neposkytuje dostatok podnetov a príležitostí.

     Výučba je realizovaná s podporou interaktívneho vzdelávacieho portálu. Osvojenie vedomostí a získanie spôsobilostí prebieha formou online aplikácií, konkrétnych úloh z reálneho života, hier, cvičení, pracovných listov a aktivít realizovaných s konzultantom z finančnej inštitúcie. S podporou on-line vzdelávania  má žiak možnosť komunikovať na konkrétnej téme s tútorom.

     www.viacakopeniaze.sk