• PRAX pri OA - 3. a 4. ročník


   • avnou úlohou praxe je pripraviť žiaka na to, aby po úspešnom ukončení štúdia na obchodnej akadémii vedeli prakticky využívať získané vedomosti a zručnosti na svojich pracoviskách.

    Obsahová náplň praxe nadväzuje na učivo odborných ekonomických predmetov ­podnikovej ekonomiky, účtovníctva, administratívy a korešpondencie, aplikovanej informatiky, daňovej sústavy, bankovníctva, manažmentu, marketingu, fiktívnej firmy a seminára z výpočtovej techniky.

    Základné ciele praxe:                                                                                              

    • overenie získaných vedomostí a praktických zručností priamo v podnikovej praxi,
    • získanie, spracovanie a analýza informácií,
    • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva,
    • práca na počítači,
    • ekonomické a štatistické výpočty,
    • práce na úseku daní, poistenia, marketingu, bánk,
    • rozvoj tvorivosti, ekonomického a logického myslenia,
    • dodržiavanie správnych zásad spoločenskej komunikácie,
    • výchova k zodpovednosti, samostatnosti,
    • dodržiavanie pravidiel bezpečnosti práce.

     

    Organizácia praxe:

    Bude potrebné zabezpečit' uzatvorenie Dohody o zabezpečení bezplatnej praxe študentov stredných škôl s týmito organizáciami: BM Kávoviny, Daňový úrad Trnava - pobočka Trnava a Galanta, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Glanta a Sereď, Mestský úrad Sereď, ČSOB, poprípade aj iné organizácie.

    Ďalšie miesta na praxi si žiaci vybavujú individuálne. Každý žiak bude mať potvrdenú Dohodu o zabezpečení bezplatnej praxe študentov stredných škôl, ním vybranou organizáciou. Povinnosťou žiakov je vypracovať jednu zo zadaných tém. Vybranú tému spracujú ako prezentáciu v Power Point-e na max. 10 slide-ov.

    Kontrolu praxe budú vykonávať vyučujúci POE . Hodnotenie praxe zrealizujú Ing. Mészárosová, Ing. Mlynárová, Ing. Melayová,