• Etický kódex študenta

    •  

     Š T U D E N T:

                    

     • vyjadruje slobodne a slušne svoj názor;
     • dodržiava základné pravidlá komunikácie;
     • pri plnení študijných povinností nepodvádza;
     • je čestný, úctivý a citlivý k potrebám druhých;
     • akceptuje a pomáha riešiť problémy svojich spolužiakov;                        
     • je tolerantný a ohľaduplný;
     • vytvára vzťahy založené na dôvere a porozumení;
     • vyžaduje náročnosť, kritiku a rešpekt;
     • dodržiava základné pravidlá medziľudských vzťahov (neironizuje, neponižuje... )
     • bojuje proti všetkým formám diskriminácie;
     • hľadá kompromisné riešenia v konfliktných situáciách;
     • vedome nešíri nepravdivé informácie;
     • rešpektuje pravidlá a nariadenia vydané školou;
     • hrdo a úspešne reprezentuje svoju školu;
     • sa svojim postojom a správaním stáva rovnocenným partnerom svojmu učiteľovi.

      

     ETICKÝ  KÓDEX  ŠTUDENTA

     PREAMBULA

     Etický kódex študenta Obchodnej akadémie Sereď je zovšeobecnením hodnôt, princípov a pravidiel správania, ktorými sa študent riadi počas štúdia. Je etickou normou študentov akadémie, ktorou demonštrujú svoju čestnosť, úctu, spravodlivosť a citlivosť k potrebám druhých, je odrazom zodpovedného správania a konania študentov.

     VŠEOBECNÉ ZÁSADY

     1.   Najvyššími hodnotami študenta sú úcta k človeku, jeho dôstojnosť, jedinečnosť a neopakovateľnosť, ku ktorým dochádza v priebehu štúdia.

     2.  Študent  získava, rozširuje svoje vedomosti, vzdeláva sa a trvale rozvíja svoje osobnostné aj profesionálne schopnosti, aby bol spôsobilý vykonávať prácu, na ktorú sa štúdiom pripravoval.

     3.   Študent  je reprezentantom akadémie. Svojim postojom k nej a správaním na verejnosti dbá o zachovanie dobrého mena svojej osoby a celej akadémie.

     4. Študent nepodlieha predsudkom, ideológii a zaobchádza so všetkými ľuďmi rovnako bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické zázemie, etnickú príslušnosť, pohlavie, vek, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, politické názory, znížené schopnosti pohybu a orientácie, prejavu, zdravotné postihnutie. Akýkoľvek druh diskriminácie, priamej, alebo nepriamej, ako aj akékoľvek formy nevhodného správania sa, obťažovania sú neprípustné. Sloboda myslenia a prejavu je garantovaná.

     5. K ostatným študentom pristupuje korektne. Nepodceňuje ich, neponižuje, snaží sa o rovnocennú komunikáciu a spoluprácu.

     VZŤAHY  NA  OBCHODNEJ AKADÉMII

     1.Vzťahy na akadémii sú založené na transparentnosti, otvorenej komunikácii, vzájomnej dôvere a rešpekte. Princíp čestnosti, spravodlivosti, zodpovednosti a rešpektovania základných ľudských práv a princípov sú neodmysliteľnou súčasťou tohto kódexu.

     2. Študent dodržiava všeobecné mravné zásady a spoločnosťou akceptované zásady etikety. Vedome neporuší žiadny zákon alebo úradný predpis na území Slovenska a v zahraničí.

     3.Koná čestne, rešpektuje ustanovenia školského poriadku a ďalšie vnútorné predpisy vydané obchodnou akadémiou, na ktorej študuje.

     4.Svojím postojom a správaním je študent rovnocenným partnerom vyučujúceho.

     5.Chráni duševný a materiálny majetok akadémie. Využíva ho pre potreby štúdia, nepoškodzuje ho a nedopúšťa sa krádeží.

     6.V priestoroch akadémie nedrží a nepoužíva akúkoľvek zbraň, drogy a omamné látky, nepoužíva silu alebo hrozbu voči žiadnej osobe.

     7. Bojuje proti všetkým formám diskriminácie. Nepoužíva ponižujúci alebo hanlivý jazyk a rešpektuje multikultúrne prostredie akadémie.

     PRÍSTUP  K  ŠTÚDIU

     1.  Študent akadémie využíva všetky možnosti na slobodné a objektívne získavanie vedomostí, ktoré prispievajú k formovaniu jeho     odborného rastu. Na výučbu prichádza odborne pripravený, prezentuje svoj názor, na vyučovacích hodinách je aktívny.

     2.Svojim správaním nebráni vyučujúcim a ostatným študentom v riadnom plnení ich povinností. Priebeh výučby alebo hodnotenia vedomostí     nenarúša neskorým príchodom, nepoužíva mobil počas výučby, osobný počítač využíva na účely štúdia.

     3. Pri plnení študijných povinností nepodvádza.

      

     ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

      

     Každý študent, vyučujúci, zamestnanec akadémie je povinný nahlásiť neetické správanie študenta. Priestupky študenta voči Etickému kódexu študenta Obchodnej akadémie Sereď rieši riaditeľka školy resp. disciplinárna komisia.

      

     Etický kódex študenta akadémie prerokoval a schválil Študentský parlament  a nadobúda účinnosť od 15. septembra 2012.

      

     vypracovala: JUDr. Jana Šurnovská            

             predseda RR pri OA Sereď                          

      

      

      

     Ing. Iveta Belányiová                               Matej Horňák                   

        riaditeľka školy                       predseda Študentského parlamentu