• Recyklohry

    •  

     Projekt „Recyklohry“ prebieha pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.

     Čo sú to „Recyklohry“ - školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií. Školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školách na Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu mladej generácie.

     Naša škola je súčasťou tohto projektu. Recyklujeme staré elektrozariadenia, batérie, tonery a pod. Vytvorili sme si špeciálny recyklo – priestor na našej škole. Separujeme plasty, papier a komunálny odpad. V priestoroch školy nájdete zberné nádoby na staré a použité batérie a drobné elektrozariadenia. Zapájame sa do projektov a súťaží organizovaných „Recyklohrami“ a vždy sa tešíme a nové úlohy.

     Škola bola v šk. r. 2018/2019 ocenená za aktívny prístup v rámci projektu Recyklohry -  Zobraziť diplom.