• Kladenie vencov pri pamätníku obetiam prvej svetovej vojny

     • Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti ukončenia prvej svetovej vojny a 100. výročia vzniku 1. ČSR sa konal dňa 24. októbra pri zrekonštruovanom pamätníku 1. svetovej vojny, nachádzajúceho sa na Čepenskej ulici. Pietnej spomienky sa zúčastnili predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, primátor mesta Sereď Martin Tomčányi, poslanec TTSK a starosta obce Dolná Streda Ľuboš Šúry, zástupcovia mesta a ženijného práporu Sereď, členovia Únie vojenských veteránov, členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Zväzu vojakov SR - Klub Sereď, OZ Rozkvet, Denného centra pre seniorov, žiaci druhého ročníka našej školy ako jediný zástupcovia mládeže tohto mesta a občania mesta.

     • Inovačný workshop

     • Vo štvrtok 25. októbra 2018 žiaci IV. A triedy dokázali, že vedia pracovať aj inak, než sme zvyknutí na vyučovacích hodinách. Na workshope, ktorý organizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra, s myšlienkou: Od teórie k praxi, riešili problém separovaného odpadu v meste Sereď. Riešenie tohto problému zadalo žiakom a lektorom vedenie mesta Sereď. Lektori žiakom najprv ukázali možnosti, ako prísť na dobrý nápad a tiež ako ho zrealizovať. Potom žiaci pracovali v skupinách a hľadali riešenie -  pomocou netradičných techník prichádzali  s netradičnými nápadmi. Nakoniec svoje nápady prezentovali pred zadávateľom témy, zástupcom mesta Sereď - pánom Veselickým, vedením školy a vyučujúcimi podnikovej ekonomiky. Žiaci boli veľmi aktívni a kreatívni, vymysleli veľa zaujímavých nápadov, ako sa so separáciou odpadu popasovať. Organizovaním takýchto worksohopov agentúra podnecuje žiakov k pozitívnym postojom k novým veciam, rozvíja ich flexibilitu, usilovnosť a odvahu a v neposlednej miere podporuje rozvoj ich zručností.

     • Simulované študentské voľby

     • Dňa 24. 10. 2018 sa na našej škole konali simulované Študentské komunálne voľby 2018 organizované občianskym združením Pre Stredoškolákov. Členovia Žiackej školskej rady pri OA Sereď zabezpečili všetko, čo je pri voľbách nutné: prípravu volebnej miestnosti, volebnú urnu, zoznamy kandidátov jednotlivých miest a obcí i propagáciu volieb. Žiaci si mohli vyskúšať volebný akt a volebná komisia sa potrápila pri sčítavaní hlasov a vypĺňaní zápisnice. Za bezproblémový a plynulý priebeh volieb zodpovedala skvelá volebná komisia v zložení: Vanessa Prágaiová III.B, M. Bernadett Lanczová II.B a Lukáš Sabo IV.B .

      Študentské voľby, ktoré simulovali komunálne voľby, sa konali nielen u nás, ale na vopred zaregistrovaných školách po celom Slovensku. Nasledovať bude celkové sčítanie hlasov a zverejnenie výsledkov za jednotlivé kraje.

     • Medzinárodný deň knižníc

     • „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc
      22. októbra 2018

      Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100. rokov od vzniku Česko-Slovenska“
      Čítame, píšeme a rozprávame sa o 1. ČSR

      Obchodná akadémia v Seredi sa každoročne zapája do akcií usporiadaných Slovenskou pedagogickou knižnicou, bolo tak i tento rok.
      Názov tohtoročnej akcie „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 22.  októbra 2018, sme nazvali Čítame, píšeme a rozprávame sa o 1. ČSR. Aktivity prebiehali na našej škole v učebni slovenského jazyka. Zapojili sa žiaci druhého a tretieho ročníka. Žiaci si pripomenuli význam, odkaz a osobnosti našej prvej republiky. V príjemnej atmosfére pojedali koláčiky, ktoré priniesli šikovní študenti. Pozreli si prezentáciu, mapu 1. ČSR, rozprávali sa o minulosti a súčasnosti Čechov a Slovákov, vypĺňali zaujímavé pracovné listy, z ktorých sme si následne vytvorili „našu knihu o 1. ČSR“.
      Kto mal záujem mohol navštíviť školskú knižnicu, ktorá bola otvorená celý deň.

       

     • Zbierka potravín

     • Vo štvrtok 18. októbra 2018 sa konala Zbierka potravín v Kauflande, ktorú už pravidelne v októbri organizuje Slovenský červený kríž.  Žiaci II. ročníka Obchodnej akadémie sa zbierky zúčastnili ako dobrovoľníci, ktorí rozdávali kupujúcim nformačné letáčiky a  preberali darované potraviny.  Aj vďaka obetavým a ochotným spoluobčanom sa podarilo vyzbierať veľa trvanlivých potravín, ktoré pracovníci Červeného kríža prerozdelia ako balíčky pre  sociálne odkázaných občanov.

     • Literárna exkurzia po Záhorí

     • V stredu 10. októbra 2018 sme so žiakmi druhého ročníka Obchodnej akadémie v Seredi, ako každý rok na jeseň v rámci exkurzií zo slovenského jazyka a literatúry, zamierili na Záhorie. Začali sme v Borskom Mikuláši, v malebnom rodnom domčeku Jána Hollého. Pod lipou, ktorú zasadil Eugen Suchoň, pri pomníku J. Hollého sme zapálili kahančeky a položili spomienkovú kyticu kvetov.
      Odtiaľ naše stopy viedli do Hlbokého, ktoré je  spojené s menom štúrovca Jozefa Miloslava Hurbana a na miestnom cintoríne pri mohyle sme sa poklonili jeho nehynúcej pamiatke. 
      S menom osvietenského spisovateľa Juraja Fándlyho je spojené i naše mesto Sereď. Veď tri roky pôsobil u nás ako kaplán. Pod zrekonštruovanou strechou Fándlyho fary v Naháči sme si pripomenuli štyr i„pilulky“ na zachovanie pevného zdravia, ktoré odporúča  tento osvietenec. Sú to „mysle veselosť, srdca dobrota, miernosť v jedle a trúnku, lahodné tela pohybuvání“.
      Poslednou zastávkou bola Dolná Krupá. Klasicistický kaštieľ, v ktorom dodnes cítiť atmosféru minulých storočí, by bolo škoda obísť. Uvažujeme nad dojímavými životnými príbehmi „ružovej“ grófky Márie Henriety Chotekovej. Priateľ rodiny Brunsvikovcov Ludwig van Beethoven práve tu skomponoval  Sonátu mesačného svitu. Na nabratie energie využijeme päťdesiatmetrovú sekvoju v parku kaštieľa.
      Poznatky získané touto zážitkovou formou rezonujú v našich mysliach a natrvalo sa stávajú súčasťou našich vedomostí. Uvedomujeme si, že aj náš región je plný zaujímavých osobností, kultúrnych pamiatok a historických miest, ktoré by sme mali spoznávať.

      PaedDr. Mariana Kamenská

     • Prednáška "Emócie v marketingu"

     • Emócie v marketingu - bol názov prednášky, na ktorej sa v utorok 9. októbra 2018 zúčastnili žiaci III. ročníka. Prostredníctvom zaujímavých aktivít sa žiaci dozvedeli veľa nových informácií o emóciách človeka, prežíaní rôznych situácií a tiež o tom, aké emócie v nás vyvolávajú stretnutia s inými ľuďmi.
      Ďalšou časťou prednášky bola téma reklamy. Sledovali sme rôzne reklamy a  všímali sme si ich  vplyv  na psychiku človeka. Sami na sebe sme zistili, že okrem vtipných reklám, na ktorých sa človek zasmeje a vyvolávajú v ňom pozitívnu náladu máme i také, ktoré na nás vplyývajú veľmi negatívne a dokážu človeka až rozplakať.
      Prednáška bola super, všetkým sa veľmi páčila. Okrem veľa nových informácií si tí z nás, ktorí sa aktívne zapájali do prednášky v podobe správnych odpovedí na rôzne otázky, odniesli aj zaujímavé ceny v podobe pekných kníh, či poukazov na nákup kníh.

     • Beseda s pracovníkmi ÚPSVaR

     • Kam na vysokú školu? Ktoré povolanie je pre mňa vhodné? Aký som typ osobností a aká pracovná pozícia je pre mňa vyhovujúca?

      Odpovede na tieto a iné otázky  dostali žiaci IV. ročníka dňa 04.10. 2018, kedy sa  v rámci predmetu Úvod do sveta práce zúčastnili besedy so pracovníčkami ÚPSVaR z Galanty.

      Pani Mgr. Gašparovičová a Mgr. Sabóová z agendy poradenstva a vzdelávania nám ochotne poskytli svoju pomoc pri výbere školy, pri zisťovaní našich silných a slabých stránok a pokúsili sa spolu s nami zistiť, na aké zamestnanie sa hodíme.

      V závere besedy nám sprostredkovali aktuálne informácie podporách, ktoré štát poskytuje evidovaným nezamestnaným ako aj o našich povinnostiach voči sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a ÚPSVaR po ukončení štúdia.

     • Exkurzia Sereď

     • Spoznávame svoj región, spoznávame svoje mesto

      Od prvých chvíľ stredoškolského  štúdia je zážitkové učenie  pre prvákov Obchodnej akadémie v Seredi  zaujímavé. Prvú tému zo slovenského jazyka a literatúry „Učenie sa, získavanie a spracovanie informácií“ preberáme priamo na mieste činu – v Mestskej knižnici. Ochotné pracovníčky knižnice oboznámili žiakov so základnými informačnými prameňmi, o systéme knižníc na Slovensku,  zásadami vypožičiavania kníh.

      Návštevou Mestského múzea  vo Fándlyho fare  si študenti 1. A a 1.B prezreli  prezentáciu zachytávajúcu históriu Serede a Šintavského vodného hradu. Hrad Šintava, spomínaný už v Anonymovej kronike, sa nachádzal na nádvorí dnešného seredského kaštieľa a jeho štylizovaný obraz je v erbe mesta Sereď. Ústredná sála Mestského múzea je venovaná premene stredovekého kráľovského hradu Šintava na mohutnú renesančnú protitureckú pevnosť. 

      V Mestskom parku sme navštívili miesta, kde stála už na prelome 11. a 12. storočia viacpodlažná veža obohnaná kamenným múrom a vodnou priekopou s mostom. Z okien kaštieľa nás sledovala seredská šľachta, ako si ideme pozrieť  archeologický výskum jej niekdajšieho života. V rozsiahlom zrekonštruovaného bastióne zaujala študentov postava pripomínajúca vojaka, ako na múr zapisuje odslúžené roky v týchto historických priestoroch. Aj v Seredi môžeme nájsť historicky zaujímavé miesta. O tom sa presvedčili prváci na potulkách po Seredi v rámci exkurzie v stredu 3. októbra 2018.

     • Zbierka Dni nezábudiek

     • Liga za duševné zdravie na Slovensku už 16 rokov mení postoje slovenskej verejnosti k zdraviu a svojimi aktivitami znižuje stigmatizáciu ľudí s duševnými poruchami. Staré predsudky nás obmedzujú a môžu spôsobovať diskrimináciu. Súčasťou kampane je Zbierka DNI NEZÁBUDIEK, aby sa získané financie mohli rozdeliť do slovenských regiónov na projekty, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnými poruchami. Prevencia je vždy lacnejšia ako liečba. Do zbierky sa v stredu 3. októbra 2018 zapojili aj naši žiaci, ktorým sa podarilo vyzbierať sumu 146,52 €.

     • Deň srdca

     • September, počas ktorého si verejnosť pripomína aj Svetový deň srdca, na Slovensku už vyše desať rokov patrí srdcu a prevencii srdcovocievnych ochorení.
      Aj my sa každoročne zapájame do tohto významného edukatívneho projektu,
      ktorého hlavnou myšlienkou je zvýšiť povedomie verejnosti a propagovať význam prevencie pred srdcovocievnymi problémami. 

      Študentky 2.B triedy v piatok 28. 9. 2018 merali všetkým študentom a učiteľom krvný tlak a BMI. Dievčatá  mali oblečené červené tričká s  KÓDOM  ZDRAVÉHO ŽIVOTA :
      (0-30-5-120-80) a vysvetľovali, čo znamenajú tieto čísla: 
      O = fajčenie,
      30 = minimálne 30 minút chôdze denne,
      5 = hladina cholesterolu do 5  mmol/l,
      120/80 = hodnoty optimálneho tlaku krvi.

      Záujemcom rozdávali červené srdiečka a osobné kartičky s kódom zdravého života

      Medzi neovplyvniteľné rizikové faktory srdcovocievnych ochorení patrí pohlavie a vek, genetika. Ovplyvniteľné faktory, na ktoré sa prevencia zameriava sú fajčenie, nedostatočná životospráva, vysoký krvný tlak, fajčenie, obezita a nadváha, taktiež nezdravý spôsob života a stravovania.

     • Kongres finančných riaditeľov

     • Dňa 28. 09. 2018 sa žiaci 4.B triedy Lukáš Sabo a Adriána Šáliová zúčastnili kongresu finančných riaditeľov a manažérov spoločnosti Fincentrum a. s. v Šamoríne, v priestoroch hotela X-Bionic. Prioritou tohto kongresu boli novinky z oblasti poisťovníctva a investícií. Počas celého dňa bolo možné zúčastniť sa troch workshopov, ktoré mali tematické názvy – motivation, inspiration inovation. Kongresu sa však nezúčastnili iba riaditelia a manažéri tejto spoločnosti. Medzi pozvanými boli aj zástupcovia rôznych poisťovní (UNIQA, ALLIANZ, AXA) či investičných spoločností (AMUDNI, CONSEQ, IAD INVESTMENTS). Záver kongresu sa niesol v duchu motivačnej prednášky Mariána Jelínka – trénera a kouča českého hokejistu Jaromíra Jágra.