• Usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov SŠ za prvý polrok školského roka 2020/2021

     • Podľa §  55 ods. 1 v spojení s § 55 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) možno hodnotiť žiakov strednej školy za prvý polrok v rámci záverečného hodnotenia týmito spôsobmi::

      a) klasifikáciou,
      b) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.

      Škola vo vyučovacích predmetoch ETI a NAB, ktoré podľa § 55 ods. 2 školského zákona stredná škola určila v školskom vzdelávacom programe ako „neklasifikované“, uvedie slovné vyjadrenie „absolvoval/-a“ alebo „neabsolvoval/-a“.

      Vo vyučovacom predmete Telesná a športová výchova, ktorého vyučovanie bolo obmedzené a podstatne redukované, pedagogická rada rozhodla o nehodnotení predmetu a bude použité slovné vyjadrenie „absolvoval/-a“ alebo „neabsolvoval/-a“.

      V ostatných predmetoch bude žiak hodnotený klasifikáciou, aj z dôvodu potreby výpočtu študijného priemeru na určenie výšky štipendia žiakov stredných škôl a vyplnenia prihlášky na vysokú školu.

      Ak pre závažné objektívne príčiny, napr. z dôvodu nedostatočných podkladov k hodnoteniu alebo izolácie žiaka z dôvodu choroby nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, žiak bude hodnotený v náhradnom termíne – do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka

      Ak žiak nesplnil požiadavky v rámci dištančného vzdelávania zo subjektívnych príčin, napr. neodovzdanie úloh alebo žiadna účasť na dištančnom vzdelávaní bez ospravedlnenia a

      a) jeho konanie bolo prerokované v pedagogickej rade za prvý štvrťrok,

      b) zákonní zástupcovia žiaka boli preukázateľne informovaní o nesplnení požiadaviek a

      c) zlepšenie nenastalo,

      žiak bude klasifikovaný známkou 5 – nedostatočný.

      Viac na: https://www.minedu.sk/data/att/18142.pdf

     • Česko-slovenský on-line veľtrh fiktívnych firiem Praha

     • Dňa 9.  a 10.  decembra 2020 sa naša cvičná firma CosyLiving s. r. o. zúčastnila 2. medzinárodného veľtrhu CVF, ktorý usporiadala Metropolitná univerzitná banka a Metropolitná univerzita Praha. Veľtrh prebiehal virtuálne, naživo on-line bol celý program v rámci MS TEAMS Metropolitnej univerzitnej banky a program bol naživo prenášaný na You Tube. Veľtrh bol podporovaný rôznymi českými firmami. Vysoká profesionalita sa podpísala na vysokej úrovni organizácie veľtrhu. Zahájenie, privítanie a jednotlivé vstupy boli pod vedením Ing. Radeka Maxu, predstaviteľov MU, hostí  a  ďalších spolupracovníkov MU a MUB v Prahe.

       Veľtrhu sa zúčastnilo 56 CVF z Českej a Slovenskej republiky, ktoré mali možnosť súťažiť o najlepšiu prezentáciu, logo a leták. Počas veľtrhu mohli prihlásené firmy na obchodovanie on-line uzatvárať obchody  a ich platby. Bohatý program bol doplnený o reklamné bloky zúčastnených firiem, zaujímavé prednášky o CVF, o komunikačnom mixe a média mixe, medzinárodnom obchode v teórii a praxi s možnosťou sledovania i videoprednášok podľa záujmu.

      Naša CVF sa zúčastnila súťaže o e-leták, prezentáciu a logo, kde sa umiestnila na 31. a 22. mieste. Súťaže boli veľmi prísne hodnotené 4-člennou profesionálnou komisiou i on-line, čo prispelo získaniu dôležitých informácií, kde máme rezervy, námety na zlepšenie  a zároveň i nové inšpirácie do budúcnosti.

      Výsledky súťaží, videozáznamy, katalógy účastníkov sú zverejnené na stránke MUB Praha.

      CVF CosyLiving sa nezúčastnila on-line obchodovania, ale i napriek tomu získala  nových obchodných partnerov z Českej republiky, s ktorými plánuje obchodovať.  Na záver patrí poďakovanie i zástupcom cvičnej firmy CosyLiving, ktorí sa aktívne zúčastnili uvedeného veľtrhu a reprezentovali  našu  CVF  i školu.

      Organizátorom veľtrhu patrí poďakovanie za veľmi kvalitne, profesionálne pripravený veľtrh.

       

       

       

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • V predvianočnom období médiá a sociálne siete zaplavila výzva, ktorá má potešiť babičky a deduškov z domovov dôchodcov a spríjemniť im blížiace sa sviatky vianočným prekvapením. Možno to bude jediný darček, ktorý tento rok dostanú.

      Naši žiaci a zamestnanci preukázali empatiu, ľudskosť a zapojili sa do tohto zmysluplného a pekného projektu, čím ukázali, že majú srdce na pravom mieste.

      Obsah balíčkov má svoje pravidlá, aby skutočne pomohol a mal svoj účel. Žiaci naplnili krásne obalenú krabicu od topánok niečím teplým, sladkým, slaným, mäkkým, voňavým, ale aj niečím od srdca, len tak pre radosť.

      Dúfame, že sa starkí krabičkám s prekvapením potešia.