• Aktualizované usmernenie k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok 2021

     • Vzhľadom na to, že budova školy sa nachádza v červenom okrese, sa uchádzač nepreukazuje testom s negatívnym výsledkom.

      Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške:

       a) z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi školy, v ktorom uvedie aj s termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

      b) zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

       

      Pred vstupom do budovy skúšky bude žiakom meraná teplota. Osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok.

      V priestoroch školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravia,

      V čase konania skúšok sa z hygienických dôvodov odporúča minimalizovať konzumáciu stravy a nápojov.

      Každý uchádzač používa vlastné písacie potreby.

      Je potrebné minimalizovať osobný kontakt, vrátane podávania rúk a je potrebné vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.

      Ostatné pokyny uvedené v prihláške ostávajú nezmenené.

      Telefónny kontakt na riaditeľa školy: 0911 034 753

     • 1. online Veľtrh CVF - Erasmus+

     • Dňa 26. apríla 2021 sa uskutočnil 1. online veľtrh medzi cvičnými firmami spolupracujúcimi v rámci projektu Erasmus+ s názvom Trainingfirmsboostyoursuccess.

      Našu cvičnú firmu CosyLiving, s. r. o. zastupovali zamestnanci firmy – žiaci 4. ročníka - Vladimír Dobšovič, Alexandra Csemezová, Karolína Lenická a ich nástupcovia z tretieho ročníka Sara Skubeňová a Paulína Zajková.

      Hlavným organizátorom veľtrhu bola pani Renata Wachter z Bundeshandelsakademie z Rakúska, ktorá je i koordinátorom v rámci projektu Erasmus+. Veľtrhu sa zúčastnili cvičné firmy partnerských  škôl z Rakúska – firma NobelCars a Schönheitsoase , Severného Macedónska – firma  MainFashionStyle, Bulharska – firma MOSES a Chorvátska – firma Adriaticplc. Po úvodných pokynoch a privítaní pani Renátou Wachter zástupcovia jednotlivých firiem predstavili produkty určené na obchodovanie.

      Zamestnanci firiem sa rozdelili na predávajúcich a kupujúcich, ktorí online objednávali a predávali tovar. Zrealizované obchody prostredníctvom objednávok boli preposlané na mailové adresy zúčastnených firiem.

      Bola to nová skúsenosť pre našich žiakov, pri ktorej si precvičili svoje jazykové schopnosti – obchodovanie prebiehalo v anglickom jazyku, ale i nové možnosti sprostredkovania nákupu, respektíve predaja produktov firmy.

      Uvedená forma  veľtrhu bola pozitívnym prínosom v obchodovaní pre všetkých zúčastnených. Na záver  veľtrhu zástupcovia všetkých firiem vyjadrili veľkú spokojnosť s priebehom a organizáciou akcie. Online veľtrh ukončila  koordinátorka pani Renata Wachter s poďakovaním za spoluprácu  a prianím zlepšenia súčasnej situácie ohľadom pandémie COVID19.

     • Právne piatky online

     • Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici si minulý rok pripomenula 25. výročie svojho založenia. V týchto náročných časoch sa, aj napriek nemožnosti prezenčnej výučby, či prípravy odborných podujatí, snažia priblížiť aj laickej verejnosti – prípravou pravidelných online seriálov s prezentáciou odbornej, právnickej témy, či diskusie s úspešnými absolventami. 

      Právnická fakulta UMB organizuje každý piatok online seriál s názvom Právne piatky online, kde má auditórium možnosť vypočuť si prednášku na odbornú, právnu tému, prípadne diskutovať s odborníkom, úspešným absolventom PrF UMB na konkrétne témy.

      Naši žiaci sa zapojili do týchto prednášok  už od 12. februára 2021. Postupne si vypočuli  prednášky s predsedom Špecializovaného trestného súdu JUDr. Jánom Hrubalom, zastupujúcim prezidentom Policajného zboru SR  JUDr. Ing. Petrom Kovaříkom, JUDr. Rastislav Remeta - Krajský prokurátor BA: Etika a prokurátor,  JUDr. Mária Kevická  s témou GDPR,  Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD.  - generálny prokurátor SR a minulý týždeň tento seriál úspešných diskusií uzavrela Bc. Veronika Cifrová Ostrihoňová,  slovenská moderátorka a vlogerka, ktorá  s dekanom PrF UMB, doc. Michalom Turošíkom, diskutovala na tému dôležitosti vzdelania.

    • Termíny a organizácia maturitnej skúšky v šk. r 2020/2021
     • Termíny a organizácia maturitnej skúšky v šk. r 2020/2021

     • Rozhodnutím MŠVVaŠ č. 2021/9113:1-A1810  bola v školskom roku 2020/2021 zrušená externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky.

      Rozhodnutie č. 2021/11902:1-A1810 zo dňa 22.marca 2021 o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021, určuje organizáciu internej časti maturitnej skúšky popísnú v priloženom dokumente:

      Maturitná skúška 2020/2021.pdf

     • Súťaž Mladý účtovník 2021

     • Každý rok v marci organizuje firma KROS Žilina v spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov súťaž z podvojného účtovníctva: "Mladý účtovník".  Prebieha v dvoch kolách. Prvé kolo sa  konalo 23. marca 2021 on-line formou testu, ktorý obsahoval  čiastkové príklady  zamerané na konkrétne oblasti – napríklad účtovanie dlhodobého majetku (obstaranie, odpisovanie, vyradenie, odpredaj), zásob (obstaranie, zaradenie, účtovanie zásob vlastnej výroby, spôsob účtovania A a B, kalkulácia cien, ocenenie zásob pri úbytku), prípadne oblasti pohľadávok a záväzkov (účtovanie u obidvoch partneroch  – odberateľ aj dodávateľ).

      S veľkou radosťou môžeme oznámiť, že aj náš žiak - David Javor zo 4. B triedy - úspešne zabojoval v celoslovenskej súťaži a obsadil v prvom kole krásne 9. miesto. Postupuje tak spolu s 30 súťažiacimi  do druhého kola súťaže, ktoré sa bude konať on-line 22. apríla 2021. Okrem toho, že 30 najúspešnejších súťažiacich z celého Slovenska postupuje do druhého kola, sú automaticky prijatí na vysokú školu. Pekná a zaslúžená odmena!

      Davidovi blahoželáme k peknému umiestneniu a úspešnej reprezentácii školy. Dúfame, že sa mu v druhom kole bude dariť ešte lepšie ako v tom prvom.  Držíme palce!

     • 15. ročník magických Knižných hodov

     • V dnešnej „pandemickej“ dobe prísnych opatrení, keď sme zatvorení v domácnostiach a nemôžeme sa spoločne vo väčších skupinách venovať zaužívaným každoročným slávnostiam, rozhodli sme sa pripomenúť študentom, rodičom a širokej verejnosti slovenské ľudové tradície a zvyky.

      Ľudové zvyky a tradície oddávna ovplyvňovali život našich predkov. Príčinou ich vzniku býval strach z neznáma, neschopnosť vysvetliť prírodné javy, ako aj snaha zabezpečiť si šťastie, zdravie či krásu. V dôsledku toho sa objavilo množstvo povier, mýtov a legiend. Najviac zvykov bolo spojených s narodením a úmrtím človeka. Keďže naši predkovia žili v úzkom spojení s prírodou, zvyky a tradície slovenského ľudu sa viažu najmä na prírodný cyklus.

      Knižné hody v ich 15.roku sme nazvali „magické“ a magické sú aj témy, ktoré majú pripraviť jednotlivé triedy. Ľudové zvyky a tradície sme rozdelili podľa  ročného cyklu nasledovne:

      • Sviatky jari, fašiangy, Veľká noc
      • Rodinné a výročné obyčaje
      • Sviatky leta, práca na poli, pastierstvo a salašníctvo
      • Ľudové liečiteľstvo, magické rastliny
      • Mágia, povery a veštenie
      • Príslovia, úslovia, porekadlá, pranostiky,
      • Jesenné sviatky
      • Zimné sviatky, stridžie dni, Vianoce

      Postupne budeme uverejňovať práce našich  študentov. Cieľom  magických Knižných hodov – online je oboznámiť, zachovávať a dostať do povedomia mladých ľudí zvyky a tradície  slovenskej ľudovej slovesnosti, pôsobiť na národné povedomie a  uvedomenie si koreňov, z ktorých vyrastá slovenská kultúra.

      Sviatky jari, veľkonočné dni a s týmto obdobím spojené ľudové tradície spracovali žiaci I.B triedy Obchodnej akadémie v Seredi v pestrých prezentáciách. Veríme, že sa vám budú páčiť.