• Polročné rodičovské schôdzky

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že dňa 27. januára 2022 (štvrtok) budú konzultačné rodičovské schôdzky.

      Triedne učiteľky budú riešiť stretnutia individuálne – online, telefonicky, v prípade potreby Vás budú kontaktovať.

     • Priebeh a organizácia prijímacieho konania do 1. ročníka šk. r. 2022/2023

     • V zmysle § 65 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obchodná akadémia oznamuje, že v školskom roku 2022/2023 plánuje prijať v študijnom odbore  

      6317 M obchodná akadémia  47 žiakov

       

      V súlade s § 68 ods. 1  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/23 nasledovne.

      • do 28. 02. 2022 – termín na zverejnenie podmienok prijatia a kritérií na úspešné vykonanie prijímacej skúšky - https://oasered.edupage.org/a/prijimacie-skusky,
      • do 20. 03. 2022 – termín podania prihlášky na strednú školu,
      • 02. 05. 2022 (pondelok) – 1. termín prijímacích skúšok,
      • 09. 05. 2022 (pondelok) – 2. termín prijímacích skúšok,
      • dňa 18. 05. 2022 (v čase do 23.59 h) – riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkovej prijímacieho konania a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí,
      • najneskôr do 23. 05. 2022 (v čase do 23.59 h) – termín na zaslanie Potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium.

      Zdroj:  https://www.minedu.sk/vychova-a-vzdelavanie-v-strednych-skolach/

     • Nástup do školy 10. januára 2022

     • V pondelok 10. januára 2022 sa podľa platných informácií obnovuje prezenčná výučba.

      Pred nástupom:

      • treba podať cez EduPage písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (plnoletí žiaci a za neplnoletého žiaka zákonní zástupcovia),
      • je vhodné otestovať sa samostestami (po nástupe budú distribuované ďalšie samotesty) a výsledok testu nahlásiť opäť cez EduPage. 

      V zmysle vyhlášky ÚVZ je v školách povinné prekrytie horných dýchacích ciest rúškom.
      Od tohto termínu sa škola bude opäť riadiť školským semaforom.

       

      STRAVOVANIE:

      Žiakom, ktorí majú zaplatenú stravu alebo majú preplatky, budú obedy automaticky prihlásené.
      Odhlásiť sa z obedov musia individuálne - elektronicky - cez stránku www.strava.cz.