• NO BACKPACK DAY

     • Apríl mesiac vtákov, bláznov a ochrany životného prostredia. Začiatkom apríla sa na sociálnych sieťach rozbehla celosvetová výzva – NO BACKPACK DAY. Študenti 4. ročníkov výzvu zachytili a rozhodli sa na Deň Zeme 22. apríla zapojiť. Tento deň viac dbáme na ochranu prírody a životného prostredia. Chceme si s úsmevom na tvári zároveň pripomenúť, že tento mesiac okrem bláznivého počasia má priniesť aj zábavu a radosť našich žiakov a učiteľov.

      Cieľom akcie tiež bolo ukázať, že žiaci našej školy ťahajú za jeden povraz. Väčšina z nás prišla v piatok do školy s košíkmi z potravín, s vedrami, smetnými nádobami, piknikovými košíkmi, krabicami od topánok, cestovnými kuframi či inými netradičnými „taškami“.

      Chodbami školy sa ozýval hrkot koliesok a smiech študentov, ktorý si takto spríjemnili piatkový deň.

      Tamara Bordovácsová 4. B

     • Štátna skúška z administratívy a korešpondencie

     • Štátne skúšky z predmetu administratíva a korešpondencia pod patronátom Ekonomickej univerzity v Bratislave sa na našej škole konali pravidelne každý rok. Korona nám túto tradíciu prerušila na dva roky.
      Tento školský rok sa, ale skúšky uskutočnili 7. apríla 2022. 17 žiakov štvrtého ročníka (A a B triedy) sa rozhodlo vyskúšať štátnice z ADK.
      Štátna skúška pozostávala z troch častí:

      • desaťminútový odpis na rýchlosť a presnosť minimálne 200 č. ú. /m.,
      • obchodný list
      • a tabuľka.

      Príprava a zadania boli náročné, dúfame, že to všetci naši žiaci zvládli bez problémov.   

     • Veľtrh podnikateľských talentov

     • Tento školský rok sa konal 27. ročník Veľtrhu podnikateľských talentov, uskutočnil sa v Bratislave. Zapojilo sa 48 študentských firiem a viac ako 700 stredoškolákov. Veľtrh podnikateľských talentov je súťaž študentských firiem, ktorá sa koná v rámci vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia. Súťaž zorganizovala vzdelávacia organizácia JA Slovensko s podporou partnerov. Tento rok sa realizoval pod záštitou Eduarda Hegera, predsedu vlády Slovenskej republiky a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      Veľtrh je vyvrcholením práce stredoškolákov, ktorí si počas školského roka založili skutočnú študentskú firmu a pracujú v nej s reálnymi peniazmi. Pod vedením svojich učiteľov si prejdú všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania, marketingu, predajnej činnosti až po likvidáciu firmy. Našu školu reprezentovala študentská firma Ž. A. B. A. - Žiaci Aplikovanej Biznis Akadémie.

      Som veľmi rada, že sa naši žiaci zapájali do rôznych výziev počas celého roka, až sa dopracovali k hlavnému cieľu – Veľtrhu podnikateľských talentov. Tu obsadili hneď niekoľko miest a to:

      1. miesto – kategória S & T Produkt študentskej firmy – jedlé poháriky;

      2. miesto – kategória Nivy Marketingová prezentácia;

      Lara Vajdíková prezidentka našej spoločnosti získala ocenenie Manpower Leadership Award.

       

      Ing. Jana Mlynárová

     • Knižné hody pokračujú prvým grošom...

     • "Projekt je realizovaný s finančnou podporou mesta Sereď."

      Aj v tomto školskom roku realizuje Obchodná akadémia v Seredi s finančnou podporou Mesta Sereď projekt Knižné hody. O jeho popularite a úspešnosti svedčí skutočnosť, že organizujeme už 16. ročník. Tentokrát je zameraný na podporu a rozvoj finančnej gramotnosti mládeže. Pri jeho návrhu a realizácii sme sa inšpirovali známou rozprávkou „O troch grošoch...“. Podobne ako v rozprávke aj my prvý groš požičiavame – aktivity venované žiakom ZŠ, druhý groš si nechávame pre seba – aktivity určené pre žiakov OA Sereď a tretí groš vraciame – našim rodičom, starým rodičom, seniorom.

      V stredu 13. apríla 2022 sa na škole opäť realizovali aktivity k projektu Knižné hody – „O troch grošoch...“. Pokračovali sme druhým grošom - žiaci štvrtého ročníka si zahrali ekonomickú hru – „Finančná sloboda“, na ktorej si podobne ako v marci tretiaci vyskúšali, ako dokážu zvládnuť rôzne životné situácie spojené s narábaním s financiami – úver, splácanie hypotéky, úrokov, uzatvorenie životného a úrazového poistenia, kúpa bytu, domu, zakladanie termínovaného vkladu a pod. Na simulovaných životných situáciách si overili, ako dokážu hospodáriť s peniazmi a ako sa vedia orientovať na finančnom trhu.

      Pridali sme aj prvý groš – aktivity so žiakmi základných škôl zo Serede a okolia. Dnešné deti a mládež si len málo vedia predstaviť, ako sa zarábajú peniaze, ktoré potrebujeme na to, aby sme si mohli zabezpečiť statky, potrebné na uspokojovanie svojich potrieb. Našim cieľom je ukázať mladým ľuďom ako funguje mechanizmus peňazí, aké dôležité je správne hospodárenie s peniazmi, aké náročné je vedieť finančne zabezpečiť seba a svojich blízkych.

      Na škole sme privítali žiakov ôsmeho ročníka ZŠ Juraja Fándlyho zo Serede. V rámci tohto bloku projektu Knižné hody, predstavili žiaci našej školy zjednodušene fungovanie fiktívnej firmy. Predstavili jednoduchý podnikateľský zámer – výrobu hračiek z recyklovaných materiálov – plastové fľaše, zbytky farebných látok, priadze, papiera.  Žiaci vytvorili družstvá, v rámci ktorých mali navrhnúť a vyrobiť hračku, vypočítali si kalkuláciu nákladov na výrobu, určili cenu, urobili reklamu vo forme plagátu. Najkrajšie návrhy boli odmenené vecnou cenou.  Žiaci ZŠ sa si tak budú vedieť lepšie predstaviť, ako funguje podnikanie. Zárveň si na reálnej praxi overili základné vedomosti o finančnej gramotnosti, s ktorými sa stretávajú  na predmete občianska náuka na základnej škole. 


     • Čaro slova 2022 - okresné kolo

     • V Galantskom osvetovom stredisku sa vo štvrtok  31.3. stretli recitátori  v umeleckom prednese poézie a prózy III. a IV. kategórie.

      Na okresnom kole súťažila  aj naša študentka Natália Šuláková z 3.B triedy.  V umeleckom prednese prózy získala 1. miesto a postupuje na krajské kolo Hollého pamätník.

      Blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a držíme palce !!!

     • Basketbal SŠ dievčatá

     • V stredu 6. apríla 2022 sa v Sokolovni v Seredi konali Majstrovstvá okresu v basketbale žiačok SŠ. Zúčastnili sa na ňom dve družstvá - Obchodná akadémia Sereď a Bilingválne slovenské gymnázium z Galanty. Vo vzájomnom zápolení naše žiačky získali 1. miesto. Gratulujeme k umiestneniu!

     • 16. ročník Knižných hodov: "O troch grošoch..."

     • "Projekt je realizovaný s finančnou podporou mesta Sereď."

      Aj v tomto školskom roku realizuje Obchodná akadémia v Seredi s finančnou podporou Mesta Sereď projekt Knižné hody. O jeho popularite a úspešnosti svedčí skutočnosť, že organizujeme už 16. ročník. Tentokrát je zameraný na podporu a rozvoj finančnej gramotnosti mládeže. Pri jeho návrhu a realizácii sme sa inšpirovali známou rozprávkou „O troch grošoch...“. Podobne ako v rozprávke aj my prvý groš požičiavame – aktivity venované žiakom ZŠ, druhý groš si nechávame pre seba – aktivity určené pre žiakov OA Sereď a tretí groš vraciame – našim rodičom, starým rodičom, seniorom.

      Začali sme druhým grošom. Zážitkovým učením – konkrétne ekonomickou hrou „Finančná sloboda“, ktorú pre žiakov 3. ročníka OA pripravila 15. marca 2022 spoločnosť OVB, v rámci ktorej si žiaci vyskúšali, ako vedomosti, schopnosti a zručnosti človeka pri narábaní s financiami môžu vo veľkej miere ovplyvniť jeho prácu, kariéru, bývanie a životnú úroveň. V priebehu hry boli žiakom simulované rôzne životné situácie – potreba zobať si úver na bývanie, štúdium, opravu bytu, domu, nutnosť uzatvoriť životné, úrazové poistenie a s tým súvisiace činnosti – vybavovanie hypotéky, splácanie úveru a úroku, zakladanie termínovaných vkladov, sporenie a iné činnosti na finančnom trhu. Žiaci hľadali možnosti, ako čo najlepšie vyriešiť uvedené životné situácie a sami si navrhovali a volili možnosti, ako častokrát nepriaznivú finančnú situáciu čo najlepšie zvládnuť. Takto si na reálnych príkladoch overili, ako vedia vedomosti získané štúdiom odborných ekonomických predmetov využiť vo svojom bežnom každodennom živote. Vyskúšali si, či by sa vedeli orientovať na trhu finančných produktov. Nakoniec, aj súčasná zložitá ekonomická situácia je dôkazom toho, ako je veľmi dôležité, aby človek vedel hospodárne a rozumne vynakladať finančné prostriedky, a aby tak vedel do budúcna existenčne zabezpečiť seba a svoju rodinu.