• Štátna skúška z administratívy a korešpondencie

     • Štátne skúšky z predmetu administratíva a korešpondencia pod patronátom Ekonomickej univerzity v Bratislave sa na našej škole konali pravidelne každý rok. Korona nám túto tradíciu prerušila na dva roky.
      Tento školský rok sa, ale skúšky uskutočnili 7. apríla 2022. 17 žiakov štvrtého ročníka (A a B triedy) sa rozhodlo vyskúšať štátnice z ADK.
      Štátna skúška pozostávala z troch častí:

      • desaťminútový odpis na rýchlosť a presnosť minimálne 200 č. ú. /m.,
      • obchodný list
      • a tabuľka.

      Príprava a zadania boli náročné, dúfame, že to všetci naši žiaci zvládli bez problémov.   

     • Veľtrh podnikateľských talentov

     • Tento školský rok sa konal 27. ročník Veľtrhu podnikateľských talentov, uskutočnil sa v Bratislave. Zapojilo sa 48 študentských firiem a viac ako 700 stredoškolákov. Veľtrh podnikateľských talentov je súťaž študentských firiem, ktorá sa koná v rámci vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia. Súťaž zorganizovala vzdelávacia organizácia JA Slovensko s podporou partnerov. Tento rok sa realizoval pod záštitou Eduarda Hegera, predsedu vlády Slovenskej republiky a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      Veľtrh je vyvrcholením práce stredoškolákov, ktorí si počas školského roka založili skutočnú študentskú firmu a pracujú v nej s reálnymi peniazmi. Pod vedením svojich učiteľov si prejdú všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania, marketingu, predajnej činnosti až po likvidáciu firmy. Našu školu reprezentovala študentská firma Ž. A. B. A. - Žiaci Aplikovanej Biznis Akadémie.

      Som veľmi rada, že sa naši žiaci zapájali do rôznych výziev počas celého roka, až sa dopracovali k hlavnému cieľu – Veľtrhu podnikateľských talentov. Tu obsadili hneď niekoľko miest a to:

      1. miesto – kategória S & T Produkt študentskej firmy – jedlé poháriky;

      2. miesto – kategória Nivy Marketingová prezentácia;

      Lara Vajdíková prezidentka našej spoločnosti získala ocenenie Manpower Leadership Award.

       

      Ing. Jana Mlynárová

     • Knižné hody pokračujú prvým grošom...

     • "Projekt je realizovaný s finančnou podporou mesta Sereď."

      Aj v tomto školskom roku realizuje Obchodná akadémia v Seredi s finančnou podporou Mesta Sereď projekt Knižné hody. O jeho popularite a úspešnosti svedčí skutočnosť, že organizujeme už 16. ročník. Tentokrát je zameraný na podporu a rozvoj finančnej gramotnosti mládeže. Pri jeho návrhu a realizácii sme sa inšpirovali známou rozprávkou „O troch grošoch...“. Podobne ako v rozprávke aj my prvý groš požičiavame – aktivity venované žiakom ZŠ, druhý groš si nechávame pre seba – aktivity určené pre žiakov OA Sereď a tretí groš vraciame – našim rodičom, starým rodičom, seniorom.

      V stredu 13. apríla 2022 sa na škole opäť realizovali aktivity k projektu Knižné hody – „O troch grošoch...“. Pokračovali sme druhým grošom - žiaci štvrtého ročníka si zahrali ekonomickú hru – „Finančná sloboda“, na ktorej si podobne ako v marci tretiaci vyskúšali, ako dokážu zvládnuť rôzne životné situácie spojené s narábaním s financiami – úver, splácanie hypotéky, úrokov, uzatvorenie životného a úrazového poistenia, kúpa bytu, domu, zakladanie termínovaného vkladu a pod. Na simulovaných životných situáciách si overili, ako dokážu hospodáriť s peniazmi a ako sa vedia orientovať na finančnom trhu.

      Pridali sme aj prvý groš – aktivity so žiakmi základných škôl zo Serede a okolia. Dnešné deti a mládež si len málo vedia predstaviť, ako sa zarábajú peniaze, ktoré potrebujeme na to, aby sme si mohli zabezpečiť statky, potrebné na uspokojovanie svojich potrieb. Našim cieľom je ukázať mladým ľuďom ako funguje mechanizmus peňazí, aké dôležité je správne hospodárenie s peniazmi, aké náročné je vedieť finančne zabezpečiť seba a svojich blízkych.

      Na škole sme privítali žiakov ôsmeho ročníka ZŠ Juraja Fándlyho zo Serede. V rámci tohto bloku projektu Knižné hody, predstavili žiaci našej školy zjednodušene fungovanie fiktívnej firmy. Predstavili jednoduchý podnikateľský zámer – výrobu hračiek z recyklovaných materiálov – plastové fľaše, zbytky farebných látok, priadze, papiera.  Žiaci vytvorili družstvá, v rámci ktorých mali navrhnúť a vyrobiť hračku, vypočítali si kalkuláciu nákladov na výrobu, určili cenu, urobili reklamu vo forme plagátu. Najkrajšie návrhy boli odmenené vecnou cenou.  Žiaci ZŠ sa si tak budú vedieť lepšie predstaviť, ako funguje podnikanie. Zárveň si na reálnej praxi overili základné vedomosti o finančnej gramotnosti, s ktorými sa stretávajú  na predmete občianska náuka na základnej škole. 


     • Čaro slova 2022 - okresné kolo

     • V Galantskom osvetovom stredisku sa vo štvrtok  31.3. stretli recitátori  v umeleckom prednese poézie a prózy III. a IV. kategórie.

      Na okresnom kole súťažila  aj naša študentka Natália Šuláková z 3.B triedy.  V umeleckom prednese prózy získala 1. miesto a postupuje na krajské kolo Hollého pamätník.

      Blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a držíme palce !!!

     • Basketbal SŠ dievčatá

     • V stredu 6. apríla 2022 sa v Sokolovni v Seredi konali Majstrovstvá okresu v basketbale žiačok SŠ. Zúčastnili sa na ňom dve družstvá - Obchodná akadémia Sereď a Bilingválne slovenské gymnázium z Galanty. Vo vzájomnom zápolení naše žiačky získali 1. miesto. Gratulujeme k umiestneniu!

     • Majstrovstvá okresu - basketbal SŠ chlapci

     • Dňa 30. 3. 2022 sa v Sokolovni Sereď konali Školské majstrovstvá v basketbale chlapcov SŠ. Jedným zo štyroch zúčastnených družstiev bolo aj družstvo chlapcov našej školy - zmiešané družstvo žiakov z tried: I. A, I. B, II. A a II. B. Chlapci s nadšením a húževnatosťou odohrali krásne zápasy. Vo finálovom zápase nakoniec tesne o dva koše prehrali a umiestnili sa na krásnom 2. mieste.
      Srdečne gratulujeme k úspechu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

     • Majstrovstvá okresu vo florbale dievčat SŠ

     • Dňa 23. 3. 2022 sa konali v Športovej hale pri Obchodnej akadémii Sereď Školské majstrovstvá okresu vo florbale dievčat SŠ. Zúčastnil sa aj náš tím - výber žiačok z tried II. A, II. B, III. A, ktorý obsadil krásne 1. miesto. Vďaka tomuto umiestneniu postupujú do krajského kola.

      Srdečne dievčatám blahoželáme a želáme veľa úspechov aj v krajskom kole!

     • Oznam školskej jedálne

     • Dňa 17. - 18. marca 2022 (štvrtok, piatok) sa z prevádzkových dôvodov varí iba obed č. 1. V prípade, ak nemáte záujem o obed č. 1, odhláste sa.

     • INTERSTENO 2022

     • 20. ročník INTERSTENO - medzinárodnej  súťaži v rýchlom písaní na PC sa realizuje aj tento školský rok. Uskutočňuje sa v spolupráci Intersteno a Internetovej školy ZAV. Na Slovensku ju zastrešuje občianske združenie Interinfo SK, ktorého sme súčasťou aj my ako škola. V súťaži je zapojených asi 17 krajín Európy a sveta.

      Súťažný odpis trval desať minút, s penalizáciou 50 úderov za chybu. Súťažnú kategóriu – materinský jazyk si vyskúšalo 13 súťažiacich z tretích ročníkov. Dve tretiačky sa pokúsili písať súťaž aj v anglickom jazyku. Všetci, ktorí dosiahli výkon nad 200 ú./m. dostanú medzinárodný certifikát.

      Ďakujeme všetkým za účasť a peknú reprezentáciu školy.

     • 16. ročník Knižných hodov: "O troch grošoch..."

     • "Projekt je realizovaný s finančnou podporou mesta Sereď."

      Aj v tomto školskom roku realizuje Obchodná akadémia v Seredi s finančnou podporou Mesta Sereď projekt Knižné hody. O jeho popularite a úspešnosti svedčí skutočnosť, že organizujeme už 16. ročník. Tentokrát je zameraný na podporu a rozvoj finančnej gramotnosti mládeže. Pri jeho návrhu a realizácii sme sa inšpirovali známou rozprávkou „O troch grošoch...“. Podobne ako v rozprávke aj my prvý groš požičiavame – aktivity venované žiakom ZŠ, druhý groš si nechávame pre seba – aktivity určené pre žiakov OA Sereď a tretí groš vraciame – našim rodičom, starým rodičom, seniorom.

      Začali sme druhým grošom. Zážitkovým učením – konkrétne ekonomickou hrou „Finančná sloboda“, ktorú pre žiakov 3. ročníka OA pripravila 15. marca 2022 spoločnosť OVB, v rámci ktorej si žiaci vyskúšali, ako vedomosti, schopnosti a zručnosti človeka pri narábaní s financiami môžu vo veľkej miere ovplyvniť jeho prácu, kariéru, bývanie a životnú úroveň. V priebehu hry boli žiakom simulované rôzne životné situácie – potreba zobať si úver na bývanie, štúdium, opravu bytu, domu, nutnosť uzatvoriť životné, úrazové poistenie a s tým súvisiace činnosti – vybavovanie hypotéky, splácanie úveru a úroku, zakladanie termínovaných vkladov, sporenie a iné činnosti na finančnom trhu. Žiaci hľadali možnosti, ako čo najlepšie vyriešiť uvedené životné situácie a sami si navrhovali a volili možnosti, ako častokrát nepriaznivú finančnú situáciu čo najlepšie zvládnuť. Takto si na reálnych príkladoch overili, ako vedia vedomosti získané štúdiom odborných ekonomických predmetov využiť vo svojom bežnom každodennom živote. Vyskúšali si, či by sa vedeli orientovať na trhu finančných produktov. Nakoniec, aj súčasná zložitá ekonomická situácia je dôkazom toho, ako je veľmi dôležité, aby človek vedel hospodárne a rozumne vynakladať finančné prostriedky, a aby tak vedel do budúcna existenčne zabezpečiť seba a svoju rodinu.

     • Kytica 75 ruží

     • Milé prekvapenie prišlo k nám poštou. Dve obálky skrývajúce publikácie s názvom „ Kytica 75 ruží víťazstva nad fašizmom“ s podtitulom „ po stopách holokaustu, oslobodenia a Slovenského národného povstania. Citujeme z úvodu zborníka: Vážení priatelia, do rúk sa Vám dostáva zborník prác detí základných škôl a stredoškolákov „ Kytica 75 ruží“. Zborník obsahuje básne, výtvarné práce, prozaické diela, v ktorých sú zachytené spomienky prevažne starých rodičov detí-autorov predkladaných prác ukazujúcich hrôzy vojny, poukazujúcich na to, čo vojna do života ľudí priniesla. Utrpenie, biedu, nedostatok všetkého. Potláčanie kultúrnej, národnej a rasovej identity...“.

      Teší nás. že v zborníku sa nachádzajú aj práce našej študentky Lary Vajdíkovej a nášho bývalého študenta Mateja Horňáka. Pri písaní poviedok sme načreli do histórie nášho národa. V tom čase by nám ani na um neprišlo, že téma vojny sa nás o niekoľko mesiacov môže bytostne dotýkať

      Túto symbolickú kyticu vydalo Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom spoločného projektu so Zväzom protifašistických bojovníkov.

     • 56. ročník Súťaže v spracovaní informácií na počítači

     • Krajské kolo SIP sa uskutočnilo vo februári 2022, distančne už druhý rok. Súťaž SIP sa zrealizovala prostredníctvom videokonferencie v MS Teams. Našu školu v dvoch kategóriách reprezentovali štyria šikovní žiaci.

      Kategória písanie na počítači vo výučbovom programe ZAV – Filip Prešnajder IV. B, Adrián Tomášek II. B, Lara Vajdíková III. B, Damián Tengeri III. A.

      Kategória UTX, úprava textu na počítači Filip a Adrián.

      Najúspešnejším sa stal Filip Prešnajder, ktorý v UTX získal piate miesto. V písaní na počítači bol ešte úspešnejší a stal sa náhradníkom na celoslovenské kolo, ktoré bude v Martine. Tešíme sa a blahoželáme, že sa Filip dostal medzi dvadsať najlepšie a najrýchlejšie píšucich študentov na Slovensku v tomto školskom roku.

     • Oznam školskej jedálne

     • Prihlasovať sa na odber stravy (na celý mesiac alebo iba niektoré dni) musí stravník individuálne, a to elektronicky (www.strava.cz) alebo telefonicky na čísle 031/789 2016 do 7.30 h.

     • ZAV Zvolen 2022

     • Dňa 9. februára 2022 v čase od 9.00 do 10.30 h sa konala súťaž ZAV Zvolen 2022 online v odpise 2 textov z obrazovky s penalizáciou 50 a 100. Súťaž bola určená najmä pre žiakov vo vyšších ročníkoch (2. – 4. roč.). My sme však prvýkrát zapojili aj našich prvákov. Bola to pre nich súťažná skúška. Obstáli, ale veľmi dobre v silnej konkurencii starších spolužiakov.

      Všetkým zúčastneným blahoželáme a ďakujeme za účasť.

      Naši najúspešnejší:

      1. text penalizácia 50 – Kurinec Samuel 1. A, Prešnjader Filip 4. B, Krajčovičová Adela 4. A;

      2. text penalizácia 100 – Kurinec Samuel 1. A, Krajčovičová Adela 4. A, Ladovicsová Barbora 4. A.

     • Medzitriedna súťaž UTX – 2. ročník

     • Koncom januára sme usporiadali školské kolo v UTX (úprava textu na počítači pomocou korektorských značiek). Druháci sa UTX venujú podrobne, precvičujú ho na hodinách ADK a učia sa upravovať text pomocou korektorských značiek. Pripravili sme pre nich ročníkovú súťaž UTX. Zapojili sa všetci druháci. Súťažný text upravovali 10 minút. Žiakom sa tento súboj veľmi páčil.

      Naši najlepší druháci: Žaneta Pusztakurtiová, Samuel Hujo, Viktória Bojnanská, Viktória Töröková, Vivien Regenová, Patrícia Popluhárová a Adrián Tomášek.

     • Polročné rodičovské schôdzky

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že dňa 27. januára 2022 (štvrtok) budú konzultačné rodičovské schôdzky.

      Triedne učiteľky budú riešiť stretnutia individuálne – online, telefonicky, v prípade potreby Vás budú kontaktovať.

     • Priebeh a organizácia prijímacieho konania do 1. ročníka šk. r. 2022/2023

     • V zmysle § 65 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obchodná akadémia oznamuje, že v školskom roku 2022/2023 plánuje prijať v študijnom odbore  

      6317 M obchodná akadémia  47 žiakov

       

      V súlade s § 68 ods. 1  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/23 nasledovne.

      • do 28. 02. 2022 – termín na zverejnenie podmienok prijatia a kritérií na úspešné vykonanie prijímacej skúšky - https://oasered.edupage.org/a/prijimacie-skusky,
      • do 20. 03. 2022 – termín podania prihlášky na strednú školu,
      • 02. 05. 2022 (pondelok) – 1. termín prijímacích skúšok,
      • 09. 05. 2022 (pondelok) – 2. termín prijímacích skúšok,
      • dňa 18. 05. 2022 (v čase do 23.59 h) – riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkovej prijímacieho konania a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí,
      • najneskôr do 23. 05. 2022 (v čase do 23.59 h) – termín na zaslanie Potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium.

      Zdroj:  https://www.minedu.sk/vychova-a-vzdelavanie-v-strednych-skolach/

     • Nástup do školy 10. januára 2022

     • V pondelok 10. januára 2022 sa podľa platných informácií obnovuje prezenčná výučba.

      Pred nástupom:

      • treba podať cez EduPage písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (plnoletí žiaci a za neplnoletého žiaka zákonní zástupcovia),
      • je vhodné otestovať sa samostestami (po nástupe budú distribuované ďalšie samotesty) a výsledok testu nahlásiť opäť cez EduPage. 

      V zmysle vyhlášky ÚVZ je v školách povinné prekrytie horných dýchacích ciest rúškom.
      Od tohto termínu sa škola bude opäť riadiť školským semaforom.

       

      STRAVOVANIE:

      Žiakom, ktorí majú zaplatenú stravu alebo majú preplatky, budú obedy automaticky prihlásené.
      Odhlásiť sa z obedov musia individuálne - elektronicky - cez stránku www.strava.cz.

     • Oznam školskej jedálne

     • Stravníci ŠJ pri OA Sereď sú odhlásení zo stravy od 13. 12. 2021 z dôvodu pandemickej situácie.

      V prípade nástupu na prezenčnú výuku budú žiakom, ktorí majú stravu zaplatenú, obedy automaticky prihlásené. Odhlasovať sa z obedov musia individuálne cez stránku www.strava.cz.