• Obnovenie prezenčnej výučby pre študentov 4. ročníka

     • V tomto týždni sa obnovuje prezenčná forma výuky pre žiakov 4. ročníka. Z dôvodu odstávky vody, je začiatok prezenčnej výučby stanovený na 24. 03. 2021.

      Žiak musí vyplniť cez EduPage Vyhlásenie o bezinfekčnosti (v časti Žiadosti), ku ktorému prikladá prílohu - kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku Ag testu alebo RT-PCR testu nie staršie ako 7 dní, prípadne potvrdenie o výnimke z testovania.

      Žiak si musí zabezpečiť respirátor.

      V prípade záujmu o stravovanie sa v školskej jedálni (v čase od 11,00 h – 11,30 h), žiaci si nahlasujú obedy elektronicky.

      Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov
     • SIP Senica – krajské kolo

     • Okresný úrad Trnava, odbor školstva a Obchodná akadémia Senica pripravili krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v Spracovaní informácií na počítači (SIP), ktoré sa uskutočnilo dňa 10. februára 2021. V tomto roku sa súťaž z dôvodu epidemiologických opatrení uskutočnila dištančnou formou. Súťažilo sa tak ako v minulých rokoch v troch súťažných disciplínach: písanie na PC, úprava textu na počítači a wordprocessing.

      Do krajskej súťaže sa tradične zapojila aj naša škola v dvoch disciplínach – písanie na PC a wordprocessing. V prvej súťaži bolo zapojených našich 13 rýchlopiscov z druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Do druhej kategórie sa zapojili dve šikovné tretiačky.

      V písaní na PC nás úspešne reprezentovali traja chlapci, ktorí splnili limit krajského kola: Kristián Regen 3. B, Filip Prešnajder 3. B a Šimon Jozef Ján Krajča 4. B.

      Vo wordprocessingu získala Ema Bopkóová 3. B krásne druhé miesto v krajskom kole.

      Blahoželáme!

     • 8. regionálny veľtrh CVF Žatec

     •                                             "Marketing je více než jen prodávání a reklama“

      Obchodná akadémia a Stredná odborná škola poľnohospodárska a ekologická Žatec v Českej republike, usporiadala v dňoch 17. a 18. februára 2021 8. regionálny veľtrh fiktívnych firiem, ktorého sa zúčastnila i naša cvičná firma CosyLiving s. r. o. Veľtrh prebiehal virtuálne, naživo on-line bolo hodnotenie jednotlivých kategórií v rámci MS TEAMS a za pomoci Metropolitnej univerzitnej banky trojčlennou profesionálnou porotou. Súťažné kategórie boli veľmi prísne hodnotené.


      Súťažilo sa v kategóriách:
      leták – umiestnili sme sa na 32. mieste
      slogan - umiestnili sme sa na 36. mieste
      web stránka – umiestnili sme sa na 13. mieste.

      Na veľrhu sa zúčastnilo 61 fiktívnych firiem, ktoré majú bohaté skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov a ich kreativita  je na vysokej úrovni. Zo Slovenskej republiky sa zúčastnilo 5 fiktívnych firiem.  Každá účasť na veľtrhoch posúva našu firmu k napredovaniu, nadobudnutiu nových skúseností a v neposlednej miere i k dosahovaniu lepších výsledkov. 

      Ďakujeme žiakom cvičnej firmy za reprezentáciu školy, blahoželáme k dosiahnutému umiestneniu a želáme veľa úspechov v ďalšej práci.

      Výsledné listiny k nahliadnutiu:

      www.oazszatec.cz-veletrh-fiktivnich-firem-soutez-webove-stranky-poradi.pdf

      www.oazszatec.cz-veletrh-fiktivnich-firem-soutez-letak-poradi.pdf

      www.oazszatec.cz-veletrh-fiktivnich-firem-soutez-logo-poradi.pdf

       

     • Internetová súťaž ZAV Zvolen 2021 online

     • Celoslovenská komisia SIP a Škola ZAV usporiadali majstrovstvá slovenských stredných škôl v písaní na klávesnici - v disciplíne odpis textu. Odpis dvoch desaťminútových textov bol hodnotený penalizáciou 50 a 100 úderov za neopravenú chybu. Vo štvrtok 4. februára 2021 písalo 14 našich šikovných žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka súťažné odpisy online, z pohodlia domova.

      Najúspešnejší boli:

      • pri penalizácii 50: Filip Prešnajder 3. B, Kristián Regen 3. B, Andrea Kollerová 4. A, Bernadett Lanczová 4. B, Šimon Jozef Ján Krajča 4.B;
      • pri penalizácii 100: Šimon Jozef Ján Krajča 4. B, Kristián Regen 3. B, Andrea Kollerová 4. A;, Damián Tengeri 2. A, Lara Vajdíková 2. B.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

     • Usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov SŠ za prvý polrok školského roka 2020/2021

     • Podľa §  55 ods. 1 v spojení s § 55 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) možno hodnotiť žiakov strednej školy za prvý polrok v rámci záverečného hodnotenia týmito spôsobmi::

      a) klasifikáciou,
      b) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.

      Škola vo vyučovacích predmetoch ETI a NAB, ktoré podľa § 55 ods. 2 školského zákona stredná škola určila v školskom vzdelávacom programe ako „neklasifikované“, uvedie slovné vyjadrenie „absolvoval/-a“ alebo „neabsolvoval/-a“.

      Vo vyučovacom predmete Telesná a športová výchova, ktorého vyučovanie bolo obmedzené a podstatne redukované, pedagogická rada rozhodla o nehodnotení predmetu a bude použité slovné vyjadrenie „absolvoval/-a“ alebo „neabsolvoval/-a“.

      V ostatných predmetoch bude žiak hodnotený klasifikáciou, aj z dôvodu potreby výpočtu študijného priemeru na určenie výšky štipendia žiakov stredných škôl a vyplnenia prihlášky na vysokú školu.

      Ak pre závažné objektívne príčiny, napr. z dôvodu nedostatočných podkladov k hodnoteniu alebo izolácie žiaka z dôvodu choroby nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, žiak bude hodnotený v náhradnom termíne – do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka

      Ak žiak nesplnil požiadavky v rámci dištančného vzdelávania zo subjektívnych príčin, napr. neodovzdanie úloh alebo žiadna účasť na dištančnom vzdelávaní bez ospravedlnenia a

      a) jeho konanie bolo prerokované v pedagogickej rade za prvý štvrťrok,

      b) zákonní zástupcovia žiaka boli preukázateľne informovaní o nesplnení požiadaviek a

      c) zlepšenie nenastalo,

      žiak bude klasifikovaný známkou 5 – nedostatočný.

      Viac na: https://www.minedu.sk/data/att/18142.pdf

     • Česko-slovenský on-line veľtrh fiktívnych firiem Praha

     • Dňa 9.  a 10.  decembra 2020 sa naša cvičná firma CosyLiving s. r. o. zúčastnila 2. medzinárodného veľtrhu CVF, ktorý usporiadala Metropolitná univerzitná banka a Metropolitná univerzita Praha. Veľtrh prebiehal virtuálne, naživo on-line bol celý program v rámci MS TEAMS Metropolitnej univerzitnej banky a program bol naživo prenášaný na You Tube. Veľtrh bol podporovaný rôznymi českými firmami. Vysoká profesionalita sa podpísala na vysokej úrovni organizácie veľtrhu. Zahájenie, privítanie a jednotlivé vstupy boli pod vedením Ing. Radeka Maxu, predstaviteľov MU, hostí  a  ďalších spolupracovníkov MU a MUB v Prahe.

       Veľtrhu sa zúčastnilo 56 CVF z Českej a Slovenskej republiky, ktoré mali možnosť súťažiť o najlepšiu prezentáciu, logo a leták. Počas veľtrhu mohli prihlásené firmy na obchodovanie on-line uzatvárať obchody  a ich platby. Bohatý program bol doplnený o reklamné bloky zúčastnených firiem, zaujímavé prednášky o CVF, o komunikačnom mixe a média mixe, medzinárodnom obchode v teórii a praxi s možnosťou sledovania i videoprednášok podľa záujmu.

      Naša CVF sa zúčastnila súťaže o e-leták, prezentáciu a logo, kde sa umiestnila na 31. a 22. mieste. Súťaže boli veľmi prísne hodnotené 4-člennou profesionálnou komisiou i on-line, čo prispelo získaniu dôležitých informácií, kde máme rezervy, námety na zlepšenie  a zároveň i nové inšpirácie do budúcnosti.

      Výsledky súťaží, videozáznamy, katalógy účastníkov sú zverejnené na stránke MUB Praha.

      CVF CosyLiving sa nezúčastnila on-line obchodovania, ale i napriek tomu získala  nových obchodných partnerov z Českej republiky, s ktorými plánuje obchodovať.  Na záver patrí poďakovanie i zástupcom cvičnej firmy CosyLiving, ktorí sa aktívne zúčastnili uvedeného veľtrhu a reprezentovali  našu  CVF  i školu.

      Organizátorom veľtrhu patrí poďakovanie za veľmi kvalitne, profesionálne pripravený veľtrh.

       

       

       

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • V predvianočnom období médiá a sociálne siete zaplavila výzva, ktorá má potešiť babičky a deduškov z domovov dôchodcov a spríjemniť im blížiace sa sviatky vianočným prekvapením. Možno to bude jediný darček, ktorý tento rok dostanú.

      Naši žiaci a zamestnanci preukázali empatiu, ľudskosť a zapojili sa do tohto zmysluplného a pekného projektu, čím ukázali, že majú srdce na pravom mieste.

      Obsah balíčkov má svoje pravidlá, aby skutočne pomohol a mal svoj účel. Žiaci naplnili krásne obalenú krabicu od topánok niečím teplým, sladkým, slaným, mäkkým, voňavým, ale aj niečím od srdca, len tak pre radosť.

      Dúfame, že sa starkí krabičkám s prekvapením potešia.

     • ZAV 100

     • V dňoch 21. 11. a 24. 11. 2020 sa konala - Medzinárodná internetová súťaž Intersteno ZAV 100. Žiaci písali z pohodlia domova – online 25 súťažných minútoviek s penalizáciou 100 úderov za neopravenú chybu. Do súťaže sa zapojili viaceré krajiny Európy ako napr. Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Chorvátsko, Taliansko, Belgicko, Luxembursko, ale aj Turecko. V kategórii žiaci písalo 315 súťažiacich, v druhej kategórii juniori sa zúčastnilo 703 súťažiacich. Dva súťažné dni usilovne písali naši 43 rýchlopisci. Odpisy úspešne zvládli v oboch kategóriách.

      Kategória žiaci -najúspešnejších prvých päť účastníčok: Viktória Lovászová II. A (uznaný výkon 291,9 čistých úderov na minútu), Viktória Dančová II. A (268,4), Lucia Luptáková II. B (246,6), Barbora Lörincová II. B (238,7) a Tamara Pavelková II. B (231,8).

      Kategória juniori – najúspešnejších prvých päť účastníkov: Filip Prešnajder III. B (uznaný výkon 361,9 čistých úderov na minútu), Kristián Regen III. B (339,4), Adela Krajčovičová III. A (335,0), Mária Bernadett Lanczová IV. B (313,6), Andrea Kollerová IV. A (310,2).

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a zároveň blahoželáme Viki, ktorá bola na 83. mieste vo svojej kategórii a Filipovi ktorý obsadil 88. miesto vo svojej kategórii. 

     • Projekt Erasmus+ pokračuje

     • V minulom školskom roku sme sa stali partnermi v projekte  Erasmus+ s názvom Training firms boost your success, zúčastnili sme sa na prvom stretnutí v Laa an der Thaya a tešili sme sa na ďalšie  v severomacedónskom meste Prilep.  Členovia výpravy boli pripravení, letenky zakúpené, keď... Prišla prvá vlna pandémie a my sme nikam necestovali. Utešovali sme sa aspoň myšlienkou na nasledujúce stretnutie, ktoré malo byť práve v týchto dňoch u nás v Seredi. Lenže... Prišla druhá vlna pandémie a my sme  sa museli presunúť do online priestoru. 

      Dňa 23. novembra  2020 sa uskutočnilo naše prvé online stretnutie. Okrem našej cvičnej firmy Cosy Living, s. r. o. boli prítomní aj zástupcovia firiem zo Severného Macedónska, Bulharska a Rakúska. Chorvátskej firme sa práve z dôvodov spojených s pandémiou žiaľ pripojiť nepodarilo.

      Online meeting slávnostne otvoril riaditeľ rakúskej strednej školy, ktorá je koordinátorom projektu,  Mag. Christian Rindhauser. Potom sme už pokračovali  pod taktovkou pani Renate Wachter a predstavovali sa jednotlivé firmy.  Ako prvá sa prezentovala rakúska cvičná firma Nobel Cars so špecializáciou na autá a doplnky do áut. Potom nasledovala cvičná firma z Bulharska s názvom MOSES ponúkajúca cestovateľské zážitky. S veľmi zaujímavou prezentáciou prišla aj severomacedónska firma Main Fashion Style. Našu firmu zastupovali riaditeľ firmy Andrej Švehla a finančný manažér Vladimír Dobšovič. Predstavili sme nové logo, nový slogan a najmä predmet podnikania. Zaoberáme sa dizajnom bytových a nebytových priestorov. Na záver sa nám predstavila druhá rakúska cvičná firma s názvom Schönheitsoase  podnikajúca s  kozmetickými doplnkami. Po prezentáciách nám Rakúšania ešte ukázali zaujímavé video o opatreniach proti COVID – 19 na ich škole.

      Na záver si všetky firmy vymenili mailové adresy, zaslali objednávkové formuláre a virtuálne obchody môžu začať. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

       

     • Knižné hody – vyhodnotenie online testu

     • Knižné hody venované 100. výročiu SND boli i napriek nepriaznivej situácii úspešné. Žiaci a pedagógovia počas prezenčného štúdia študovali prvé slovenské  hry a nacvičovali kľúčové scény z vybratých slovenských divadelných predstavení. V čase dištančného štúdia tvorili prezentácie, dokumentačný materiál a propagačný materiál o hlavných divadelných scénach na Slovensku.

      Okrem rôzneho kreatívneho spracovania našej divadelnej histórie sme pripravili aj online test zo slovenskej dramatickej tvorby, ktorý sme zverejnili  na stránkach Knižných hodov, Seredských noviniek a prostredníctvom sociálnych sietí. Do riešenia 20 otázok sa zapojilo spolu 129 riešiteľov z radov študentov, učiteľov, čitateľov, FB priateľov. 

      14. ročník Knižných hodov sme mohli uskutočniť vďaka podpore a finančnému príspevku Mesta Sereď.

      Všetkým zúčastneným lúštiteľom ďakujeme a pre zaujímavosť, pobavenie a rozšírenie si vedomostí uvádzame správne odpovede s percentom úspešnosti v nasledujúcom linku.

     • Halloween – vyhodnotenie

     • Na facebookovej stránke OA Sereď prebehlo hlasovanie o najkrajšiu tekvicu. Dňa 3. 11. 2020 o 20.00 h sme súťaž ukončili.

      Najviac hlasov a 1. miesto -  získala tekvica č. 3 – 484 hlasov

      Na 2. mieste sa umiestnila tekvica č. 2 – 71 hlasov

       3. miesto získala tekvica č. 1 – 58 hlasov

      Gratulujeme!

     • Knižné hody 2020 - online

     • Knižným hodom venovaným 100. výročiu založenia profesionálneho divadelníctva na Slovenku sme sa venovali počas celého roka. Vďaka finančnému príspevku Mesta Sereď sme so študentmi a pedagógmi pripravili rôzne zaujímavé aktivity, ktoré sme mohli absolvovať prezenčne, niektoré dištančne a v posledných dňoch aj online.   

      Úlohou žiakov každej triedy bolo oboznámiť sa podľa historického vývoja   s jedným divadelným predstavením. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry sme študovali slovenské ochotnícke i profesionálne divadelné predstavenia, vysvetľovali si hlavné témy,  určovali osoby a obsadenie, začali nacvičovať krátke vystúpenia kľúčových scén. Verili sme, že v máji všetky naše nacvičené vystúpenia predvedieme  verejnosti. Žiaľ, koronavírus zmaril naše úsilie, ale nezaháľali sme. Vyhľadávali sme profesionálne i ochotnícke súbory na Slovensku, zaujímala nás aj alternatívna divadelná scéna. Starší študenti sa venovali prezentáciám a plagátom s výročiami prvých premiér ochotníckeho a profesionálneho divadelníctva na Slovensku. Veď  tých  najdôležitejších výročí v tomto roku je naozaj neúrekom:

      190. výročie

      založenia prvého ochotníckeho divadla Gašparom Fejérpataky – Belopotockým v Liptovskom Sv. Mikuláši,

      ktoré v auguste uviedlo hru

      Kocúrkovo  od Jána Chalupku

      --------------------------------------------------------------------------

      100. výročie SND

      prvou premiérou Činohry SND bola

       Mariša bratov Mrštíkovcov v marci 1920

      Prvý umelecký kolektív Činohry SND vytvorili členovia

      Východočeského divadla Bedřicha Jeřábka.

      Súbor pozostával z českých hercov a tí hrali aj

      v Bratislave zväčša po česky.

       

      100. výročie SND

      prvou slovenskou premiérou Činohry SND

      bola v máji 1920 jednoaktovka

      Jozefa Gregora Tajovského: Hriech

      V roku 1921 nastúpili do Činohry SND prví slovenskí herci: Andrej Bagar, Ján Borodáč, Oľga Országhová-Borodáčová, Jozef Kello, Gašpar Arbét, neskôr Hana Meličková

      a po príchode prvého slovenského profesionálneho režiséra Jána Borodáča  sa ďalej zvyšoval počet slovenských premiér

       

      70. výročie

      prvej premiéry profesionálneho divadla v Nitre.

      V januárovú sobotu v roku 1950 Nitrianske krajové divadlo v

      prerobenej sále bývalej Sokolovne a Národného domu uviedlo hru

      Jána Skalku: Kozie mlieko

      v réžii Ľudovíta Ozábala.

      ------------------------------------------------------------------------------------

      Dosky, ktoré znamenajú svet, sa však postupne menili, osameli, ostali zatiahnuté oponou koronavírusu, bez hercov a divákov.  Naše nadšenie vystriedala dištančná forma vyučovania a viera, že sa čoskoro vrátime do školských lavíc a budeme pokračovať v „hre s Táliou – bohyňou komédie.“

      Triedy našej školy sa zaplnili študentmi až po polročnej prestávke. V septembri druháci úspešne reprezentovali školu na okresnom kole súťaže „Čaro slova“  v recitácii úryvkov z divadelných predstavení.  Tretiaci sa pustili do príprav muzikálu „Snehulienka a sedem pretekárov“ pre našich prvákov.  Dištančná forma štúdia nás opäť vytlačila zo školských lavíc, takže aj Knižné  hody venované storočnici slovenskej Tálie sme sa rozhodli zorganizovať online. Cieľom rôznych aktivít je rozšírenie vedomostí o divadelných scénach na Slovensku, o histórii divadelníctva, o pestrých dramatických žánroch, o hercoch nielen tých seriálových, ale tiež aj o práci režiséra, dramaturga, scenáristu, kulisára, zvukára, osvetľovača...

      Jednou z online aktivít je aj vedomostný test (odkaz na test je pod textom)


      Overíte si svoje vedomosti zo slovenskej dramatickej tvorby?

     • Chýba mi vôňa divadla

     • Chýba mi vôňa divadla
      chýba mi napätie plné očakávania z odhaľovania krásy
      chýba mi ponorenie sa do mäkkosti divotvorného kresla
      chýba mi šum obecenstva pred začiatkom predstavenia
      chýba mi stmievanie svetla pred zvukom prvej repliky
      chýba mi katarzia duše postavy
      chýba mi katarzia  mojej duše
      chýba mi pohľad do duše večnej spolupatričnosti
      chýbajú mi príbehy na doskách, ktoré pre mňa znamenajú radosť zo života
      ........

      Tak som si urobila radosť v čase voľných hodín v rozvrhu a zaplnila prázdne stoličky v dobe  dištančného štúdia. Trieda je pestrofarebná, z lavíc na mňa hľadia Kleopatry, Rómeovia, Antigony, Fidlikant na streche, Pokrvní bratia, Tri sestry, ponad lavice sa vznáša zázračný farebný plášť, počuť šum krídel čajky, rozvoniava čaj pána senátora...

      Spomienky ukryté v bulletinoch mi hneď naplnili dušu šťastím...

      Mariana Kamenská

     • Deň nezábudiek

     • Tak ako po iné roky, aj tohto roku sa študentky 2. ročníka v októbri zúčastnili zbierky, ktorú organizuje Liga za duševné zdravie SR. Trošku netradične -  chránené rúškami a rukavicami oslovovali v uliciach Serede ľudí, aby prispeli nákupom kvietku - modrej nezábudky. Modrá nezábudka je symbol krehkosti duševného zdravia človeka. Od svojich spolužiakov, učiteľov, pracovníkov školy a obyvateľov Serede sa podarilo vyzbierať  sumu 231,60 €, za čo všetkým darcom patrí veľká vďaka. Dúfame, že vyzbierané finančné prostriedky sa využijú pre pomoc ľuďom, ktorí majú rôzne duševné ochorenia a  túto pomoc potrebujú k plnohodnotnému životu.

     • Halloween

     • Halloween je jedným zo sviatkov, kedy môžu naši žiaci predviesť svoju kreativitu v podobe masiek a vyrezávaných tekvíc. Každoročne býva vestibul našej školy vyzdobený strašidelnými tekvicami.
      Vzhľadom na súčasnú situáciu sa v školskom roku 2020/2021 Halloween uskutočnil inou formou - dištančnou.
      Žiaci poslali fotografie tekvíc, ktoré doma vyrezali. Zahlasujte na našom Facebooku a vyberte tú, ktorá sa Vám najviac páči.

     • Dvakrát dobrá čokoláda

     • V októbri, ktorý je misijným mesiacom, sa aj počas dištančnej výučby naša škola zapojila do kampane Sladká pomoc, počas ktorej bolo možné zakúpiť si čokoládu. Čistý zisk z predaja je určený pre misijné krajiny, v ktorých sa realizujú projekty pre deti v rámci Pápežského misijného diela detí. Dvakrát dobrá čokoláda chutí a zároveň pomáha tým, ktorí sa majú oveľa horšie ako my. Ďakujeme! 

     • Mladý záchranár Trnavskej župy

     • Dňa 22. septembra 2020 sa súťažné družstvo zložené zo 6 študentiek 2. B triedy zúčastnilo na 1. ročníka súťaže o putovný pohár župana v poskytovaní prvej pomoci „Mladý záchranár“. Pre súťažiacich z 19 stredných škôl Trnavského kraja pripravili organizátori 6 rôznych stanovíšť v meste Trnava. Na 5 stanoviskách boli nasimulované rôzne situácie - havária auta, bitka na futbalovom štadióne, epileptický záchvat, zásah elektrickým prúdom, poskytovanie KPR v obchodnom centre, vedomostný test.

      Vo všetkých situáciách museli správne reagovať a všetkým zraneným poskytnúť prvú pomoc.  Členovia odbornej poroty súťažiacich zároveň upozornili, v čom urobili chybičky, takže im spätná väzba pomôže v tom, aby vedeli pomôcť vždy správne. Súťaž bola výborne organizovaná v a študenti si odniesli nielen zážitky, ale aj nové cenné poznatky a skúsenosti pri poskytovaní prvej pomoci.

     • Príspevok ZRPŠ

     • Milí rodičia,

      vzhľadom na danú situáciu nie je možné odovzdať finančný príspevok ZRPŠ v hotovosti triednym učiteľkám. Avšak príspevok 40 € je potrebné uhradiť elektronicky na bankový účet SK10 1111 0000 0013 9868 9008 najneskôr do 15.novembra.2020. Do poznámky uveďte meno a triedu Vášho dieťaťa.

      Ďakujeme.

      Rodičovské združenie pri Obchodnej akadémii v Seredi.

     • Literárna exkurzia po Záhorí

     • So žiakmi druhého ročníka sme sa 29. septembra vydali na každoročnú púť po stopách významných osobností nášho literárneho a hudobného života života. Prvou zastávkou bol Borský Mikuláš na Záhorí. Vstupujúc do nízkych dverí malebného rodnému domčeka Jána Hollého sme si uctili ducha bernolákovského básnika. Pod lipou, ktorú zasadil Eugen Suchoň, pri pomníku J. Hollého sme zapálili kahančeky a položili spomienkovú kyticu kvetov.

      Odtiaľ naše stopy viedli do Hlbokého, ktoré je spojené s menom štúrovca Jozefa Miloslava Hurbana a na miestnom cintoríne pri mohyle sme sa poklonili jeho pamiatke  

      S menom osvietenského spisovateľa Juraja Fándlyho je spojené i naše mesto Sereď. Veď tri roky pôsobil u nás ako kaplán Pod zrekonštruovanou strechou Fándlyho fary v Naháči sme si pripomenuli štyri„pilulky“ na zachovanie pevného zdravia, ktoré odporúča tento osvietenec. Sú to „mysle veselosť, srdca dobrota, miernosť v jedle a trúnku, lahodné tela pohybuvání“.Originálna Fándlyho jabĺoň, ktorá nekvitne, ale „ dobrého šmaku jablká dává“ , voňavé gdule a zaujímavé drobné oskorušky obdivovali žiaci doposiaľ netušiac o existencii takéhoto druhu ovocia.

      Poslednou zastávkou je Dolná Krupá. Klasicistický kaštieľ pripomínajúci atmosféru minulých storočí by bolo škoda obísť. Uvažujeme nad dojímavými životnými príbehmi „ružovej“ grófky Márie Henriety Chotekovej. Priateľ rodiny Brunsvikovcov Ludwig van Beethoven práve tu skomponoval Sonátu mesačného svitu a venoval ju krásnej Juliette. Na nabratie energie využijeme päťdesiatmetrovú sekvoju v parku kaštieľa pýšiacu sa titulom „ Strom roka 2019.“

      Poznatky získané touto zážitkovou formou rezonujú v našich mysliach a natrvalo sa stávajú súčasťou našich vedomostí. Uvedomujeme si, že aj náš región je plný zaujímavých osobností, kultúrnych pamiatok a historických miest, ktoré by sme mali spoznávať.

       

     • Medzinárodný deň srdca

     • Srdce na dlani mali študentky 3.A triedy Obchodnej akadémie v Seredi, keď svojim spolužiakom, učiteľom a zamestnancom školy rozdávali neoceniteľné rady, ako si udržiavať zdravý životný štýl. Dievčatá v červených tričkách s KÓDOM ZDRAVÉHO ŽIVOTA : (0-30-5-120-80) vysvetľovali, čo znamenajú tieto čísla: 

      O = fajčenie, 30 = minimálne 30 minút chôdze denne, 5 = hladina cholesterolu do 5 mmol/l, 120/80 = hodnoty optimálneho tlaku krvi.

      Dievčatá okrem rád rozdávali aj červené srdiečka a kartičky s kódom zdravého života.

      Medzinárodný deň srdca podporili aj učiteľky svojím oblečením. Všetky boli v ten deň oblečené v rovnakých červených tričkách so srdiečkom a kódom zdravého života