• Magické knižné hody - I.A
     • Magické knižné hody - I.A

     • Slovensko je krajinou mimoriadne bohatou na ľudové zvyky a tradície, ktoré podmienili vývoj kultúrnych a folklórnych oblastí. Slovenské zvyky a tradície majú svoje špecifiká, podľa jednotlivých oblastí,  napriek tomu ich základ a podstata zostávajú totožné. Niektoré z nich sa zachovali dodnes.

      Ľudové zvyky a tradície sú spojené s tradičnými etapami ľudského života a jeho bytia.

      Žiaci I. A triedy Obchodnej akadémie v Seredi spracovali ľudové obyčaje sprevádzajúce významné rodinné udalosti:  

      Všetko má svoj začiatok a koniec. Napriek tomu je jednou z ľudských vlastností, že si prirodzenú existenciu smrti nechceme pripustiť. Zmienky o smrti a spôsobe pochovávanie našich dávnych predkov vnímame len ako časovo príliš vzdialené zaujímavosti, prípadne im vôbec nevenujeme pozornosť.

      Ako je to s prípravou na posledný úsek života dnes? Ako tento kolobeh života vnímali generácie našich predkov? Ako to pociťovali ich potomkovia, ktorí boli so svojimi rodičmi a starými rodičmi oveľa častejšie ako my? Väčšinou ich v spoločnej domácnosti doopatrovali, prežívali s nimi každodenné  drobné starecké radosti, trápenie, žiale, občas i frfotanie, ale zároveň obdivovali pokoru, s ktorou sa chystali na druhý svet:

      A keď príde moja posledná hodinka,
      uchovaj ma od dlhotrvanlivej nemoci
      a ráč mi dať dosť času na pravé pokánie,
      aby ma smrť nekajúcneho v hriechu neprekvapila,
      nepripraveného nepredesila, aby som večne nezahynul.
      Konečne ráč nás rodičov s dietkami spojiť vo svojom nebeskom kráľovstve.
      V radosti večnej. Amen

     • Musíme si pomáhať

     • Kupujeme plastové fľaše, ku ktorým neodmysliteľne patria vrchnáky. Fľaša skončí v separovanom zbere medzi plastom a čo s vrchnákom? Jednoduché a zároveň dobré riešenie je vrchnáky si odkladať a priniesť k nám na Obchodnú akadémiu v Seredi.

      V roku 2019 sme zriadili na našej škole spolu so spoločnosťou HorebPET zberné miesto. Firma vrchnáky zberá, skupuje a predáva špecializovaným firmám, ktoré ich ďalej recyklujú a vyrábajú plastový granulát pre výrobné firmy. Takto spracovaný plast sa používa napr. na výrobu rôznych obalov. Spoločnosť až 80% zo získaných peňazí dáva ľuďom, ktorí to potrebujú. Jednotlivcom, ktorým môžeme pomôcť svojou troškou aj my všetci.

      Takýmto malým spôsobom naši žiaci, učitelia, zamestnanci, obyvatelia Serede a okolia môžu pomôcť životnému prostrediu. Ale nie len jemu. Tu sa vynára myšlienka musíme si pomáhať. Získané peniažky zo zberu PET vrchnákov pomáhajú jednej malej, milej dievčine - Nikolke Polákovej zo Serede. Dievčatku, ktorému do vienka sudičky pridelili ojedinelú chorobu chylothorax a k tomu sa pridala aj detská mozgová obrna. S týmto všetkým musí Nikolka denno-denne bojovať za pomoci rodičov a aj vás dobrých ľudí, ktorí zbierate vrchnáky. My na obchodnej akadémii sme chceli pomôcť. Priestory garáže sme sa rozhodli ponúknuť ako skladisko pre maličké vrchnáčiky, ktoré po nazberaní väčšieho množstva putujú na recykláciu. Samozrejme veľké ďakujem patrí aj vám všetkým, ktorí vrchnáčiky zbierate, nosíte a posielate, robíme spoločne dobrú vec pre Nikolku a naše prostredie. Za prvú várku vyzbieraných vrchnákov, čo bolo 560 kg, Nikolka získala 100 €.

      Tento rok symbolicky na Deň Zeme 22. apríla Nikolka spolu s mamičkou, naši štvrtáci a pán školník odovzdali spoločnosti HorebPET 1280 kg vyzberaných vrchnákov z PET fliaš. Vriec to bolo neúrekom a všetci spoločne sme sa tešili z nakládky, ktorá Nikolke prinesie finančnú pomoc.

      Nekončíme. Naše zberné miesto je znovu pripravené na nové vrchnáky. Budeme zbierať ďalej a tešíme sa ak aj vy prispejete malým kúskom plastu a pomôžete prírode a hlavne Nikolke.

      Zberné miesto je priamo v areáli OA Sereď. Je potrebné sa ohlásiť na vrátnici školy.

      Otvárací čas zberného miesta je každý pracovný deň v čase 7.00 – 16.00 h. Mimo tohto času sa dá tiež dohodnúť na tel. čísle 0908 209 206, aj počas prázdnin a víkendov.

      Mgr. Miroslava Baranová

     • Obnovuje sa prezenčná forma vyučovania - od 11. mája 2021

     • Od 11. mája 2021 sa obnovuje prezenčná forma výuky pre žiakov všetkých ročníkov.
      Výuka 1. až 3. ročník bude prebiehať podľa pôvodného rozvrhu
      (rozvrh platný od septembra 2020).

      Žiaci sa prihlásia na obed elektronicky alebo telefonicky u vedúcej školskej jedálne 031 789 2016.

      Žiak, pri maloletom žiakovi zákonný zástupca, je povinný zaslať cez edupage: Úvod – Žiadosti/Vyhlásenia – Vyhlásenie o bezinfekčnosti (aktuálne).

     • Aktualizované usmernenie k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok 2021

     • Vzhľadom na to, že budova školy sa nachádza v červenom okrese, sa uchádzač nepreukazuje testom s negatívnym výsledkom.

      Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške:

       a) z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi školy, v ktorom uvedie aj s termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

      b) zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

       

      Pred vstupom do budovy skúšky bude žiakom meraná teplota. Osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok.

      V priestoroch školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravia,

      V čase konania skúšok sa z hygienických dôvodov odporúča minimalizovať konzumáciu stravy a nápojov.

      Každý uchádzač používa vlastné písacie potreby.

      Je potrebné minimalizovať osobný kontakt, vrátane podávania rúk a je potrebné vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.

      Ostatné pokyny uvedené v prihláške ostávajú nezmenené.

      Telefónny kontakt na riaditeľa školy: 0911 034 753

     • 1. online Veľtrh CVF - Erasmus+

     • Dňa 26. apríla 2021 sa uskutočnil 1. online veľtrh medzi cvičnými firmami spolupracujúcimi v rámci projektu Erasmus+ s názvom Trainingfirmsboostyoursuccess.

      Našu cvičnú firmu CosyLiving, s. r. o. zastupovali zamestnanci firmy – žiaci 4. ročníka - Vladimír Dobšovič, Alexandra Csemezová, Karolína Lenická a ich nástupcovia z tretieho ročníka Sara Skubeňová a Paulína Zajková.

      Hlavným organizátorom veľtrhu bola pani Renata Wachter z Bundeshandelsakademie z Rakúska, ktorá je i koordinátorom v rámci projektu Erasmus+. Veľtrhu sa zúčastnili cvičné firmy partnerských  škôl z Rakúska – firma NobelCars a Schönheitsoase , Severného Macedónska – firma  MainFashionStyle, Bulharska – firma MOSES a Chorvátska – firma Adriaticplc. Po úvodných pokynoch a privítaní pani Renátou Wachter zástupcovia jednotlivých firiem predstavili produkty určené na obchodovanie.

      Zamestnanci firiem sa rozdelili na predávajúcich a kupujúcich, ktorí online objednávali a predávali tovar. Zrealizované obchody prostredníctvom objednávok boli preposlané na mailové adresy zúčastnených firiem.

      Bola to nová skúsenosť pre našich žiakov, pri ktorej si precvičili svoje jazykové schopnosti – obchodovanie prebiehalo v anglickom jazyku, ale i nové možnosti sprostredkovania nákupu, respektíve predaja produktov firmy.

      Uvedená forma  veľtrhu bola pozitívnym prínosom v obchodovaní pre všetkých zúčastnených. Na záver  veľtrhu zástupcovia všetkých firiem vyjadrili veľkú spokojnosť s priebehom a organizáciou akcie. Online veľtrh ukončila  koordinátorka pani Renata Wachter s poďakovaním za spoluprácu  a prianím zlepšenia súčasnej situácie ohľadom pandémie COVID19.

     • Právne piatky online

     • Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici si minulý rok pripomenula 25. výročie svojho založenia. V týchto náročných časoch sa, aj napriek nemožnosti prezenčnej výučby, či prípravy odborných podujatí, snažia priblížiť aj laickej verejnosti – prípravou pravidelných online seriálov s prezentáciou odbornej, právnickej témy, či diskusie s úspešnými absolventami. 

      Právnická fakulta UMB organizuje každý piatok online seriál s názvom Právne piatky online, kde má auditórium možnosť vypočuť si prednášku na odbornú, právnu tému, prípadne diskutovať s odborníkom, úspešným absolventom PrF UMB na konkrétne témy.

      Naši žiaci sa zapojili do týchto prednášok  už od 12. februára 2021. Postupne si vypočuli  prednášky s predsedom Špecializovaného trestného súdu JUDr. Jánom Hrubalom, zastupujúcim prezidentom Policajného zboru SR  JUDr. Ing. Petrom Kovaříkom, JUDr. Rastislav Remeta - Krajský prokurátor BA: Etika a prokurátor,  JUDr. Mária Kevická  s témou GDPR,  Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD.  - generálny prokurátor SR a minulý týždeň tento seriál úspešných diskusií uzavrela Bc. Veronika Cifrová Ostrihoňová,  slovenská moderátorka a vlogerka, ktorá  s dekanom PrF UMB, doc. Michalom Turošíkom, diskutovala na tému dôležitosti vzdelania.

    • Termíny a organizácia maturitnej skúšky v šk. r 2020/2021
     • Termíny a organizácia maturitnej skúšky v šk. r 2020/2021

     • Rozhodnutím MŠVVaŠ č. 2021/9113:1-A1810  bola v školskom roku 2020/2021 zrušená externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky.

      Rozhodnutie č. 2021/11902:1-A1810 zo dňa 22.marca 2021 o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021, určuje organizáciu internej časti maturitnej skúšky popísnú v priloženom dokumente:

      Maturitná skúška 2020/2021.pdf

     • Súťaž Mladý účtovník 2021

     • Každý rok v marci organizuje firma KROS Žilina v spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov súťaž z podvojného účtovníctva: "Mladý účtovník".  Prebieha v dvoch kolách. Prvé kolo sa  konalo 23. marca 2021 on-line formou testu, ktorý obsahoval  čiastkové príklady  zamerané na konkrétne oblasti – napríklad účtovanie dlhodobého majetku (obstaranie, odpisovanie, vyradenie, odpredaj), zásob (obstaranie, zaradenie, účtovanie zásob vlastnej výroby, spôsob účtovania A a B, kalkulácia cien, ocenenie zásob pri úbytku), prípadne oblasti pohľadávok a záväzkov (účtovanie u obidvoch partneroch  – odberateľ aj dodávateľ).

      S veľkou radosťou môžeme oznámiť, že aj náš žiak - David Javor zo 4. B triedy - úspešne zabojoval v celoslovenskej súťaži a obsadil v prvom kole krásne 9. miesto. Postupuje tak spolu s 30 súťažiacimi  do druhého kola súťaže, ktoré sa bude konať on-line 22. apríla 2021. Okrem toho, že 30 najúspešnejších súťažiacich z celého Slovenska postupuje do druhého kola, sú automaticky prijatí na vysokú školu. Pekná a zaslúžená odmena!

      Davidovi blahoželáme k peknému umiestneniu a úspešnej reprezentácii školy. Dúfame, že sa mu v druhom kole bude dariť ešte lepšie ako v tom prvom.  Držíme palce!

     • 15. ročník magických Knižných hodov

     • V dnešnej „pandemickej“ dobe prísnych opatrení, keď sme zatvorení v domácnostiach a nemôžeme sa spoločne vo väčších skupinách venovať zaužívaným každoročným slávnostiam, rozhodli sme sa pripomenúť študentom, rodičom a širokej verejnosti slovenské ľudové tradície a zvyky.

      Ľudové zvyky a tradície oddávna ovplyvňovali život našich predkov. Príčinou ich vzniku býval strach z neznáma, neschopnosť vysvetliť prírodné javy, ako aj snaha zabezpečiť si šťastie, zdravie či krásu. V dôsledku toho sa objavilo množstvo povier, mýtov a legiend. Najviac zvykov bolo spojených s narodením a úmrtím človeka. Keďže naši predkovia žili v úzkom spojení s prírodou, zvyky a tradície slovenského ľudu sa viažu najmä na prírodný cyklus.

      Knižné hody v ich 15.roku sme nazvali „magické“ a magické sú aj témy, ktoré majú pripraviť jednotlivé triedy. Ľudové zvyky a tradície sme rozdelili podľa  ročného cyklu nasledovne:

      • Sviatky jari, fašiangy, Veľká noc
      • Rodinné a výročné obyčaje
      • Sviatky leta, práca na poli, pastierstvo a salašníctvo
      • Ľudové liečiteľstvo, magické rastliny
      • Mágia, povery a veštenie
      • Príslovia, úslovia, porekadlá, pranostiky,
      • Jesenné sviatky
      • Zimné sviatky, stridžie dni, Vianoce

      Postupne budeme uverejňovať práce našich  študentov. Cieľom  magických Knižných hodov – online je oboznámiť, zachovávať a dostať do povedomia mladých ľudí zvyky a tradície  slovenskej ľudovej slovesnosti, pôsobiť na národné povedomie a  uvedomenie si koreňov, z ktorých vyrastá slovenská kultúra.

      Sviatky jari, veľkonočné dni a s týmto obdobím spojené ľudové tradície spracovali žiaci I.B triedy Obchodnej akadémie v Seredi v pestrých prezentáciách. Veríme, že sa vám budú páčiť.

     • Oznam o stravovaní v ŠJ

     • Žiaci 4. ročníka, ktorí sa stravovali v marci, majú obedy prihlásené automaticky - od 7. apríla 2021. Odhlasovanie – cez internet.

      Ostatní žiaci sa môžu na obedy prihlásiť od 8. apríla 2021 cez internet – v prípade obnovenia prezenčnej formy vyučovania v škole.

      Učitelia majú obedy prihlásené na celý mesiac.

     • Obnovenie prezenčnej výučby pre študentov 4. ročníka

     • V tomto týždni sa obnovuje prezenčná forma výuky pre žiakov 4. ročníka. Z dôvodu odstávky vody, je začiatok prezenčnej výučby stanovený na 24. 03. 2021.

      Žiak musí vyplniť cez EduPage Vyhlásenie o bezinfekčnosti (v časti Žiadosti), ku ktorému prikladá prílohu - kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku Ag testu alebo RT-PCR testu nie staršie ako 7 dní, prípadne potvrdenie o výnimke z testovania.

      Žiak si musí zabezpečiť respirátor.

      V prípade záujmu o stravovanie sa v školskej jedálni (v čase od 11,00 h – 11,30 h), žiaci si nahlasujú obedy elektronicky.

      Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov
     • SIP Senica – krajské kolo

     • Okresný úrad Trnava, odbor školstva a Obchodná akadémia Senica pripravili krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v Spracovaní informácií na počítači (SIP), ktoré sa uskutočnilo dňa 10. februára 2021. V tomto roku sa súťaž z dôvodu epidemiologických opatrení uskutočnila dištančnou formou. Súťažilo sa tak ako v minulých rokoch v troch súťažných disciplínach: písanie na PC, úprava textu na počítači a wordprocessing.

      Do krajskej súťaže sa tradične zapojila aj naša škola v dvoch disciplínach – písanie na PC a wordprocessing. V prvej súťaži bolo zapojených našich 13 rýchlopiscov z druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Do druhej kategórie sa zapojili dve šikovné tretiačky.

      V písaní na PC nás úspešne reprezentovali traja chlapci, ktorí splnili limit krajského kola: Kristián Regen 3. B, Filip Prešnajder 3. B a Šimon Jozef Ján Krajča 4. B.

      Vo wordprocessingu získala Ema Bopkóová 3. B krásne druhé miesto v krajskom kole.

      Blahoželáme!

     • 8. regionálny veľtrh CVF Žatec

     •                                             "Marketing je více než jen prodávání a reklama“

      Obchodná akadémia a Stredná odborná škola poľnohospodárska a ekologická Žatec v Českej republike, usporiadala v dňoch 17. a 18. februára 2021 8. regionálny veľtrh fiktívnych firiem, ktorého sa zúčastnila i naša cvičná firma CosyLiving s. r. o. Veľtrh prebiehal virtuálne, naživo on-line bolo hodnotenie jednotlivých kategórií v rámci MS TEAMS a za pomoci Metropolitnej univerzitnej banky trojčlennou profesionálnou porotou. Súťažné kategórie boli veľmi prísne hodnotené.


      Súťažilo sa v kategóriách:
      leták – umiestnili sme sa na 32. mieste
      slogan - umiestnili sme sa na 36. mieste
      web stránka – umiestnili sme sa na 13. mieste.

      Na veľrhu sa zúčastnilo 61 fiktívnych firiem, ktoré majú bohaté skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov a ich kreativita  je na vysokej úrovni. Zo Slovenskej republiky sa zúčastnilo 5 fiktívnych firiem.  Každá účasť na veľtrhoch posúva našu firmu k napredovaniu, nadobudnutiu nových skúseností a v neposlednej miere i k dosahovaniu lepších výsledkov. 

      Ďakujeme žiakom cvičnej firmy za reprezentáciu školy, blahoželáme k dosiahnutému umiestneniu a želáme veľa úspechov v ďalšej práci.

      Výsledné listiny k nahliadnutiu:

      www.oazszatec.cz-veletrh-fiktivnich-firem-soutez-webove-stranky-poradi.pdf

      www.oazszatec.cz-veletrh-fiktivnich-firem-soutez-letak-poradi.pdf

      www.oazszatec.cz-veletrh-fiktivnich-firem-soutez-logo-poradi.pdf

       

     • Internetová súťaž ZAV Zvolen 2021 online

     • Celoslovenská komisia SIP a Škola ZAV usporiadali majstrovstvá slovenských stredných škôl v písaní na klávesnici - v disciplíne odpis textu. Odpis dvoch desaťminútových textov bol hodnotený penalizáciou 50 a 100 úderov za neopravenú chybu. Vo štvrtok 4. februára 2021 písalo 14 našich šikovných žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka súťažné odpisy online, z pohodlia domova.

      Najúspešnejší boli:

      • pri penalizácii 50: Filip Prešnajder 3. B, Kristián Regen 3. B, Andrea Kollerová 4. A, Bernadett Lanczová 4. B, Šimon Jozef Ján Krajča 4.B;
      • pri penalizácii 100: Šimon Jozef Ján Krajča 4. B, Kristián Regen 3. B, Andrea Kollerová 4. A;, Damián Tengeri 2. A, Lara Vajdíková 2. B.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

     • Usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov SŠ za prvý polrok školského roka 2020/2021

     • Podľa §  55 ods. 1 v spojení s § 55 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) možno hodnotiť žiakov strednej školy za prvý polrok v rámci záverečného hodnotenia týmito spôsobmi::

      a) klasifikáciou,
      b) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.

      Škola vo vyučovacích predmetoch ETI a NAB, ktoré podľa § 55 ods. 2 školského zákona stredná škola určila v školskom vzdelávacom programe ako „neklasifikované“, uvedie slovné vyjadrenie „absolvoval/-a“ alebo „neabsolvoval/-a“.

      Vo vyučovacom predmete Telesná a športová výchova, ktorého vyučovanie bolo obmedzené a podstatne redukované, pedagogická rada rozhodla o nehodnotení predmetu a bude použité slovné vyjadrenie „absolvoval/-a“ alebo „neabsolvoval/-a“.

      V ostatných predmetoch bude žiak hodnotený klasifikáciou, aj z dôvodu potreby výpočtu študijného priemeru na určenie výšky štipendia žiakov stredných škôl a vyplnenia prihlášky na vysokú školu.

      Ak pre závažné objektívne príčiny, napr. z dôvodu nedostatočných podkladov k hodnoteniu alebo izolácie žiaka z dôvodu choroby nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, žiak bude hodnotený v náhradnom termíne – do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka

      Ak žiak nesplnil požiadavky v rámci dištančného vzdelávania zo subjektívnych príčin, napr. neodovzdanie úloh alebo žiadna účasť na dištančnom vzdelávaní bez ospravedlnenia a

      a) jeho konanie bolo prerokované v pedagogickej rade za prvý štvrťrok,

      b) zákonní zástupcovia žiaka boli preukázateľne informovaní o nesplnení požiadaviek a

      c) zlepšenie nenastalo,

      žiak bude klasifikovaný známkou 5 – nedostatočný.

      Viac na: https://www.minedu.sk/data/att/18142.pdf

     • Česko-slovenský on-line veľtrh fiktívnych firiem Praha

     • Dňa 9.  a 10.  decembra 2020 sa naša cvičná firma CosyLiving s. r. o. zúčastnila 2. medzinárodného veľtrhu CVF, ktorý usporiadala Metropolitná univerzitná banka a Metropolitná univerzita Praha. Veľtrh prebiehal virtuálne, naživo on-line bol celý program v rámci MS TEAMS Metropolitnej univerzitnej banky a program bol naživo prenášaný na You Tube. Veľtrh bol podporovaný rôznymi českými firmami. Vysoká profesionalita sa podpísala na vysokej úrovni organizácie veľtrhu. Zahájenie, privítanie a jednotlivé vstupy boli pod vedením Ing. Radeka Maxu, predstaviteľov MU, hostí  a  ďalších spolupracovníkov MU a MUB v Prahe.

       Veľtrhu sa zúčastnilo 56 CVF z Českej a Slovenskej republiky, ktoré mali možnosť súťažiť o najlepšiu prezentáciu, logo a leták. Počas veľtrhu mohli prihlásené firmy na obchodovanie on-line uzatvárať obchody  a ich platby. Bohatý program bol doplnený o reklamné bloky zúčastnených firiem, zaujímavé prednášky o CVF, o komunikačnom mixe a média mixe, medzinárodnom obchode v teórii a praxi s možnosťou sledovania i videoprednášok podľa záujmu.

      Naša CVF sa zúčastnila súťaže o e-leták, prezentáciu a logo, kde sa umiestnila na 31. a 22. mieste. Súťaže boli veľmi prísne hodnotené 4-člennou profesionálnou komisiou i on-line, čo prispelo získaniu dôležitých informácií, kde máme rezervy, námety na zlepšenie  a zároveň i nové inšpirácie do budúcnosti.

      Výsledky súťaží, videozáznamy, katalógy účastníkov sú zverejnené na stránke MUB Praha.

      CVF CosyLiving sa nezúčastnila on-line obchodovania, ale i napriek tomu získala  nových obchodných partnerov z Českej republiky, s ktorými plánuje obchodovať.  Na záver patrí poďakovanie i zástupcom cvičnej firmy CosyLiving, ktorí sa aktívne zúčastnili uvedeného veľtrhu a reprezentovali  našu  CVF  i školu.

      Organizátorom veľtrhu patrí poďakovanie za veľmi kvalitne, profesionálne pripravený veľtrh.

       

       

       

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • V predvianočnom období médiá a sociálne siete zaplavila výzva, ktorá má potešiť babičky a deduškov z domovov dôchodcov a spríjemniť im blížiace sa sviatky vianočným prekvapením. Možno to bude jediný darček, ktorý tento rok dostanú.

      Naši žiaci a zamestnanci preukázali empatiu, ľudskosť a zapojili sa do tohto zmysluplného a pekného projektu, čím ukázali, že majú srdce na pravom mieste.

      Obsah balíčkov má svoje pravidlá, aby skutočne pomohol a mal svoj účel. Žiaci naplnili krásne obalenú krabicu od topánok niečím teplým, sladkým, slaným, mäkkým, voňavým, ale aj niečím od srdca, len tak pre radosť.

      Dúfame, že sa starkí krabičkám s prekvapením potešia.

     • ZAV 100

     • V dňoch 21. 11. a 24. 11. 2020 sa konala - Medzinárodná internetová súťaž Intersteno ZAV 100. Žiaci písali z pohodlia domova – online 25 súťažných minútoviek s penalizáciou 100 úderov za neopravenú chybu. Do súťaže sa zapojili viaceré krajiny Európy ako napr. Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Chorvátsko, Taliansko, Belgicko, Luxembursko, ale aj Turecko. V kategórii žiaci písalo 315 súťažiacich, v druhej kategórii juniori sa zúčastnilo 703 súťažiacich. Dva súťažné dni usilovne písali naši 43 rýchlopisci. Odpisy úspešne zvládli v oboch kategóriách.

      Kategória žiaci -najúspešnejších prvých päť účastníčok: Viktória Lovászová II. A (uznaný výkon 291,9 čistých úderov na minútu), Viktória Dančová II. A (268,4), Lucia Luptáková II. B (246,6), Barbora Lörincová II. B (238,7) a Tamara Pavelková II. B (231,8).

      Kategória juniori – najúspešnejších prvých päť účastníkov: Filip Prešnajder III. B (uznaný výkon 361,9 čistých úderov na minútu), Kristián Regen III. B (339,4), Adela Krajčovičová III. A (335,0), Mária Bernadett Lanczová IV. B (313,6), Andrea Kollerová IV. A (310,2).

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a zároveň blahoželáme Viki, ktorá bola na 83. mieste vo svojej kategórii a Filipovi ktorý obsadil 88. miesto vo svojej kategórii. 

     • Projekt Erasmus+ pokračuje

     • V minulom školskom roku sme sa stali partnermi v projekte  Erasmus+ s názvom Training firms boost your success, zúčastnili sme sa na prvom stretnutí v Laa an der Thaya a tešili sme sa na ďalšie  v severomacedónskom meste Prilep.  Členovia výpravy boli pripravení, letenky zakúpené, keď... Prišla prvá vlna pandémie a my sme nikam necestovali. Utešovali sme sa aspoň myšlienkou na nasledujúce stretnutie, ktoré malo byť práve v týchto dňoch u nás v Seredi. Lenže... Prišla druhá vlna pandémie a my sme  sa museli presunúť do online priestoru. 

      Dňa 23. novembra  2020 sa uskutočnilo naše prvé online stretnutie. Okrem našej cvičnej firmy Cosy Living, s. r. o. boli prítomní aj zástupcovia firiem zo Severného Macedónska, Bulharska a Rakúska. Chorvátskej firme sa práve z dôvodov spojených s pandémiou žiaľ pripojiť nepodarilo.

      Online meeting slávnostne otvoril riaditeľ rakúskej strednej školy, ktorá je koordinátorom projektu,  Mag. Christian Rindhauser. Potom sme už pokračovali  pod taktovkou pani Renate Wachter a predstavovali sa jednotlivé firmy.  Ako prvá sa prezentovala rakúska cvičná firma Nobel Cars so špecializáciou na autá a doplnky do áut. Potom nasledovala cvičná firma z Bulharska s názvom MOSES ponúkajúca cestovateľské zážitky. S veľmi zaujímavou prezentáciou prišla aj severomacedónska firma Main Fashion Style. Našu firmu zastupovali riaditeľ firmy Andrej Švehla a finančný manažér Vladimír Dobšovič. Predstavili sme nové logo, nový slogan a najmä predmet podnikania. Zaoberáme sa dizajnom bytových a nebytových priestorov. Na záver sa nám predstavila druhá rakúska cvičná firma s názvom Schönheitsoase  podnikajúca s  kozmetickými doplnkami. Po prezentáciách nám Rakúšania ešte ukázali zaujímavé video o opatreniach proti COVID – 19 na ich škole.

      Na záver si všetky firmy vymenili mailové adresy, zaslali objednávkové formuláre a virtuálne obchody môžu začať. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.