• Čistá voda - správna voľba

     • Naša škola sa zapojila do celoslovenského projektu "Čistá voda – správna voľba". Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť ľudí o kvalite pitnej vody na Slovensku a o jej priaznivých účinkoch na zdravie človeka. Vďaka tejto aktivite sa pitná voda dostala aj k tým deťom, ktoré by si ju dobrovoľne nevybrali. Podľa prieskumov preferuje sladené nápoje až 88 % mladých ľudí. Študenti onkologickej výchovy z 2. A a 2. B triedy preto 23. januára 2018 v školskej jedálni a v kaviarničke pri bufete pripravili akciu „Čistá voda – správna voľba“ a ponúkali a nalievali svojim spolužiakom aj učiteľom lahodný nápoj – čistú vodu. Voda, tento dostupný a pritom nášmu zdraviu najviac prospešný nápoj neobsahuje žiadne farbivá, cukry ani ďalšie prídavné látky. Dúfame, že aj takýmto spôsobom študenti motivovali svojich spolužiakov k častejšiemu pitiu práve kvalitnej čistej vody.

       

     • Vianočná akadémia

     • V piatok 22. 12. 2017, kedy bol posledný deň školského vyučovania v roku 2017, sa na škole konali už tradičné vianočné turnaje vo futsale chlapcov a volejbale dievčat. Po vyčerpávajúcom zápolení boli výsledky turnajov nasledovné:

                        Futsal chlapci:                  Volejbal dievčatá:

      1. miesto           1. B                                     4. A,B

      2. miesto           4. A,B                                  1. A,B

      3. miesto           2. A,B                                  2. A,B

      Ostatní spolužiaci si deň spríjemnili pozeraním filmov, po skončení ktorých sa presunuli do telocvične a športovej haly, kde povzbudzovali športovcov  pri záverečných finálových stretnutiach. Víťazom blahoželáme!

      Zároveň  všetkým želáme príjemné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia a šťastia v novom roku 2018!

     • Návšteva Domova dôchodcov v Seredi

     • Dňa 21. decembra 2017 sa členovia žiackej školskej rady so svojimi spolužiakmi vybrali navštíviť Domov dôchodcov v Seredi. Cieľom našej návštevy bolo spestriť a spríjemniť dopoludnie našim seniorom v tomto predvianočnom období. Žiaci si pripravili rôzne spoločenské hry, ale i hudobné vystúpenia v podaní Adriány Javorovej a Filipa Szakála. Na oplátku sme si pozreli ich tvorivé dielne a boli sme nadšení, čo všetko naši seniori dokážu vytvoriť. Na záver sme dostali sladké darčeky od milého a obetavého personálu, ktorý vykonáva nesmierne náročnú prácu, za čo im patrí náš obdiv.

      Návšteva sa nám veľmi páčila a dúfame, že naše stretnutie nebolo posledné a niekedy sa s našimi seniormi opäť stretneme.

       

     • Deň otvorených dverí

     • V stredu 20. 12. 2017 sa brány našej školy otvorili nielen pre našich žiakov. Ako každý rok, i tento nebol výnimkou, si priestory školy a priebeh vyučovacieho procesu prišli pozrieť aj tohtoroční deviataci so svojimi rodičmi a  učiteľmi. Pri vstupe do školy ich privítali usmievavé prváčky Nikola Vančová a Bernadett Lanczová z I. B triedy, ktoré ich srdečne privítali, rozdali informačné letáčiky o škole, perá a sladkosti. Potom sa ich ujali sprevádzajúce vyučujúce, ktoré im poukazovali priestory šatní, hlavnú budovu - triedy, odborné učebne, telocvičňu, športovú halu, posilňovňu, učebne výpočtovej techniky a cvičnej firmy. Prehliadka sa končila v jedálni a na prvom poschodí internátu, kde im naši tretiaci a štvrtáci predstavili voliteľné predmety - marketing, daňovú sústavu a bankovníctvo. Na záver sa v kaviarničke pri bufete dozvedeli podrobnosti o činnosti a prezreli si výrobky študenstkej spoločnosti, ktorá pôsobí v rámci voliteľného predmetu Aplikovaná ekonómia.

      Ako sami zúčastnení skonštatovali, prehliadka sa im páčila a dozvedeli sa veľa zaujímavých vecí o našej škole, systéme vyučovania, mimoškolských aktivitách a tiež  možnostiach uplatnenia jej absolventov. Dúfame, že sa im páčila natoľko, že sa s mnohými z nich budeme od septembra budúceho školského roka stretávať na chodbách školy, tentoraz už ako s budúcimi prváčikmi. 

     • Návšteva Viedne

     • V utorok 19. 12. 2017 sa žiaci 4. ročníka vybrali do Viedne spojiť príjemné s užitočným. Zúčastnili sa interaktívnej výstavy FLIP - čo je projekt finančného vzdelávania skupiny Erste bank vo Viedni. Ide o interaktívnu výstavu, ktorá ponúka návštevníkom kombináciu digitálnej a multimediáolnej prezentácie finančných znalostí s hravými prvkami. Počas dvojhodinovej prehliadky si hravou formou osvojovali témy ako: plánovanie rozpočtu, rôznych finančných rozhodnutí a ich dôsledkov, pozreli si ako je dôležité, aby sa mladí ľudia vedeli v živote správne rozhodovať o svojich investíciách a finančných záležitostiach. Aj takouto formou Erste bank zvyšuje finančnú gramostnosť návštevníkov výstavy. Po absolvovaní tejto odbornej exkurzie navštívili aj  známe viedenské vianočné trhy, kde sa pokochali krásnou vianočnou výzdobou, zahriali sa vianočným punčom a po malom občerstvení sa spokojní vrátili domov. 

     • 22. Veľtrh CVF žiakov IV. ročníka

     • Už tradične sa tento rok vo štvrtok 14. 12. 2017 po 22-krát konal Veľtrh cvičných firiem žiakov 4. ročníka. Štvrtáci si založili 6 cvičných firiem s rôznym podnikateľským zameraním. Na veľtrhu ukázali, že za štyri roky štúdia na OA si osvojili základné podnikateľské zručnosti. Zhotovili pútavé stánky, katalógy, cenníky a prezentácie svojich firiem. Veľtrhu sa zúčastnili aj dve cvičné firmy z tretieho ročníka. V študentskom hlasovaní prvé miesto získala firma Svet Vianoc zo 4. A a v učiteľskom hlasovaní firma Diamond catering zo 4. B triedy. Najkrajšiu hlasovaciu schránku zhotovila Diana Laluščiaková a Lucia Schmidtová zo 4. B triedy. Víťazom blahoželáme!

     • 4. kontraktačný veľtrh cvičných firiem

     • Dňa 6. decembra 2017  Obchodná akadémia Sereď v spolupráci s mestom Sereď zorganizovala 4. kontraktačný veľtrh cvičných firiem . Veľtrhu sa zúčastnili cvičné firmy z trnavského, nitrianskeho, bratislavského, banskobystrického kraja,  ale aj zo zahraničnej partnerskej školy v Rakúsku. Cieľom veľtrhu bolo upevniť kontakty a spoluprácu medzi cvičnými firmami zúčastnených stredných škôl, výmena skúseností  a získanie nových informácií pre podnikanie v rámci predmetu cvičná firma.   

      Obchodnú akadémiu Sereď reprezentovali a usporiadateľmi boli cvičné firmy TaishaTEL s. r. o., ktorá sa zaoberá hotelovými, reštauračnými a obchodnými službami pri záchrannom parku zvierat a firma Greencraft.cult, s. r. o., ktorá sa zaoberá recykláciou použitých vecí.   Všetky zúčastnené firmy dôstojne reprezentovali svoju firmu nielen vo výstavnom stánku, ale i  formou počítačovej prezentácie. Zástupcovia firiem propagovali svoje výrobky, oslovovali potenciálnych obchodných partnerov, uzatvárali fiktívne obchody a nadväzovali navzájom obchodné partnerstvá a zároveň i zviditeľňovali  svoju školu.

      Veľtrh otvorila za účasti zúčastnených firiem a žiakov OA Sereď pani riaditeľka OA Sereď Ing. Marta Melayová, ktorá zároveň privítala  vedúcu odboru školstva mesta Sereď  Mgr. S. Kováčovú,  Ing. G. Horeckú -  riaditeľku Slovenského centra cvičných firiem z Bratislavy a  PaedDr. Šebenovú z SPU NITRA. Súťažilo sa v ôsmich kategóriách. Najlepšia cvičná firma, najlepší podnikateľský zámer, najlepší stánok, najlepšie logo, najlepší slogan, najlepšia eletronická  prezetnácia, najlepší katalóg a najlepšia vizitka. Za Najlepšiu cvičnú firmu bola vyhlásená firma s názvom: "Hlásna trúba" z SOŠ automobilovej a podnikania zo Senca. Všetci ocenení dostli diplomy. Firmy, ktoré obsadili prvé miesta v príslušnej kategórii aj poháre a každá zúčastnená firma si odniesla malú pozornosť, sladkosti a peknú vianočnú sviečku od Mikuláša, ktorý tiež navštívil náš Veľtrh. Tešíme sa na ďalší ročník tohto  pekného a prínosného podujatia.

       

     • Vitaj, vitaj Mikuláš, čo v batohu pre nás máš?

     • Čas plynie ako voda a ani sme sa nenazdali a je tu predvianočný čas. Aj tento rok sme, vďaka členom žiackej školskej rady, privítali na našej škole Mikuláša. Do našej školy zavítal Mikuláš v utorok 5. 12. 2017. No a bol presne taký ako má byť - v červenom plášti, sprevádzaný svojimi pomocníkmi, anjelom a čertom. Okrem sladkostí priniesol aj skvelú vianočnú atmosféru, smiech a radosť.

      Zároveň členovia žiackej školskej rady hodnotili výzdobu tried a nástenok s vianočnou tematikou. Najvyšší počet bodov získala trieda II.A. Víťazom gratulujeme!

      Ďakujeme za spríjemnenie dňa a tešíme sa na stretnutie s Mikulášom o rok!

       

     • Prednáška Mestská polícia Sereď

     • Vo štvrtok 30. 11. 2017 sa trieda II. A zúčastnila interaktívnej prednášky na tému: "Agresivita, násilie, tolerancia." Pani lektorka z oddelenia prevencie Mestskej polície v Seredi nám prostredníctvom prezentácie objasnila najčastejšie dôvody, ktoré môžu tieto situácie vyvolať. Žiaci sami dostali priestor otvorene sa vyjadriť, či majú skúsenosti s touto problematikou, alebo boli svedkami takýchto negatívnych prejavov správania sa ľudí.  Zároveň sa dozvedeli aj to, ako sa naučiť väčšej tolerancii a dozvedeli  sa zaujímavé tipy, ako potlačiť svoju agresivitu a ako sa naučiť ovládať vo vypätých životných situáciách. Hodina s p. Kapustovou bola veľmi zaujímavá, asi preto aj veľmi rýchlo ubehla. Budeme radi, ak sa podobné aktivity zopakujú aj v budúcnosti.  I. Bohunová, II. A

     • Krajské kolo halové veslovanie

     • Družstvo dievčat našej školy po postupe z okresného kola sa zúčastnilo krajského kola v halovom veslovaní dievčat SŠ, ktoré sa konalo v ŠH na Sihoti v Trenčíne v pondelok 27. 11. 2017.

      Súťaže sa zúčastnilo 7 družstiev.

      Naše družstvo v zložení:
      Simona Haršányiová I. A,
      Magdaléna Stúpalová II. A,
      Lenka Lenčéšová II. B
      a Monika Tichá IV. A, ktoré súťažilo na trenažéri Concept 2 na vzdialenosť 2000 m, sa umiestnilo na 3. mieste

      Mgr. Dalimír Pavelka

     • Ťapákovci

     • V pondelok 27.11. 2017 navštívili študenti OA Sereď divadlo J. Palárika v Trnave, kde si pozreli adaptáciu rovnomennej novely od B. S. Timravy: Ťapákovci. Novela  patrí ku klenotom slovenskej literatúry. Ťapákovci sú synonymom lenivosti, nečinnosti a ľahostajnosti. U Ťapákovcov žije šestnásť ľudí v jednej izbe. Panuje tu dusný vzduch, vlhké steny, bledé ospalé tváre a všadeprítomná nedvižnosť. Ich pohodlie a leňošenie však narúša jeden cudzí element – Iľa, ktorá sa do rodiny svojho muža snaží vniesť život, činorodosť a „zdravé ovzdušie“. Lenže práve zmena je to, čomu sa Ťapákovci najviac bránia. Timrava nás sprevádza širokou škálou charakterov a do veľkej kritiky spoločnosti vnáša malé ľudské radosti a starosti, ktoré robia život postáv ešte farbistejším a pravdivejším. Dielo Ťapákovci nemá v slovenskej literatúre obdobu a vďaka svojej nadčasovosti k nám živo prihovára aj dnes.

      Študenti 2. ročníka  si mohli overiť  svoje čitateľské zážitky a porovnať ich so stvárnením prozaického textu s divadelnou inscenáciou. Pre študentov prvého ročníka bolo divadelné predstavenie motiváciou k prečítaniu pôvodného textu novely.

       

     • Deň vysokoškoláka na SPU Nitra

     • Dňa 24. novembra 2017 sme sa zúčastnili Dňa vysokoškoláka na SPU Nitra, ktorý organizovala Fakulta ekonomiky a manažmentu. Dekanka fakulty Prof. Dr. Ing. Elena Horská nám predstavila široké spektrum študijných programov, ktoré otvárajú v akademickom roku 2018/2019. Zaujala nás ponuka študovať čínštinu, ale aj množstvo zahraničných pobytov v Moskve, Poľsku, Anglicku či v Českej republike. Po privítaní sme si vybrali dve aktivity zo štrnástich pripravených prednášok a cvičen. Tak sme doobedie  strávili ako naozajstní vysokoškoláci. Výber bol naozaj široký – od účtovníctva cez marketing, matematiku, španielčinu až po vplyv vône na zákazníka. Po chutnom obede sme sa opäť všetci stretli v prednáškovej sále a vypočuli si názory, skúsenosti a odporúčania zahraničných študentov, ktorí tu študujú.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

      V stredu 22. 11. 2017 si osemnásť študentov Obchodnej akadémie v Seredi zmeralo sily v náročných testoch zo slovenského jazyka a literatúry, v tvorivom písaní úvahy a v nemenej náročnej disciplíne – rečníctve. Víťazi z každej kategórie postupujú na krajské kolo.  

      V kategórii „B“ 1.a 2. roč. sa umiestnili:

      Víťazi:

      1. miesto: Tomáš Gombík 2.A, Filip Szakál 2.B, Benjamín Tengeri 2.A,
      2. miesto: Ivana Bohunová 2.A,  Karolína Lenická 1.B
      3. miesto: Dávid Javor 1.B

      Keďže ne prvom mieste skončili traja študenti, budú sa ďalej pripravovať  a na krajské kolo postúpi ten z nich, ktorý bude po skončení prípravy najlepší.

     • Imatrikulácie prvákov

     • Štvrtok 16. november 2017 bol na našej škole dňom s veľkým „I“. Veľkým „I“ ako imatrikulácia. Tento deň bol výnimočný pre žiakov prvého ročníka, ktorí boli prijímaní do študentského cechu OA. Podľa niektorých je to pomsta tretiakov, ale pre väčšinu žiakov je do vstupenka do veselého študentského života, o čom svedčí aj téma tohtoročných imatrikulácií - televízia. Prváci sa stali hviezdami televíznych programov ako Inkognito, OA má talent, Superstar, Let's dance a mnohých ďalších, v ktorých sa museli popasovať so zaujímavými úlohami. Po ich splnení sa „občerstvili” smoothie nápojom. Do programu imatrikulácií sa zapojili aj druháci, ktorých úlohou bolo pripraviť reklamné spoty. Prváci si zasa pripravili hudobno-tanečné vystúpenia. Na záver prváci a ich triedne pani učiteľky zložili sľuby a dostali darček na pamiatku tohto výnimočného dňa.

      Veríme, že sa štúdium na našej škole bude prvákom páčiť.

       

       

     • Burzy stredných škôl

     • V mesiaci november sa naša škola zúčastnila na Burzách stredných škôl v meste Šaľa, na ZŠ J. Fándlyho v Seredi, ZŠ J. A. Komenského v Seredi aj na ZŠ J. Kuffnera v Sládkovičove. Tieto podujatia už každoročne organizujú mestá alebo základné školy s cieľom sprostredkovať žiakom končiacim základnú školu podrobné informácie o možnostiach štúdia, študijných a učebných odboroch na rôznych stredných školách regiónu. Aj my sme prezentovali našu školu vo forme pekných bilténov a letáčikov o aktivitách a podujatiach na škole. No určite najviac informácií o škole a živote v nej vedia sprostredkovať práve naši žiaci. Preto sa na burzách zúčastnili aj žiaci II. a III. ročníka, ktorí záujemcom zaujímavo a pútavo porozprávali o tom, čo sa všetko na škole naučia, aké predmety sa vyučujú, aké mimoškolské aktivity, prednášky, exkurzie a športové aktivity sa na škole konajú. Zároveň všetkých pozvali na Deň otvorených dverí spojený s prezentáciou odborných predmetov, ktorý sa tento rok bude konať v stredu 20. decembra 2017 v čase od 8:00 - 12:00 h. Všetci sú srdečne vítaní!

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 14.11. 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo OAJ. Celkovo súťažilo 17 žiakov v dvoch kategóriách: 2A (1. a 2. ročník)2B (3. a 4. ročník). Úlohou súťažiacich bolo zvládnuť písomný test, ktorý overil ich vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby, či schopnosť čítať a počúvať s porozumením. Najlepších 10 žiakov potom postúpilo do ústnej časti, kde vymýšľali krátky príbeh inšpirovaný obrázkom a konverzovali s partnerom na tému, ktorú určili učitelia.

      Výsledky:

      Kategória 2A

      1. miesto    Mário Kalinay                1.B

      2. miesto    Tomáš Gombík               2.A

      3. miesto    Dominika Janáčková      1.A

       

      Kategória 2.B

      1. miesto     Szandra Bugyiová          4.B

      2. miesto     Adriána Javorová           3.B

                          Andrej Jendrišák            3.A

      3. miesto     René Tomeček               3.A  

      Víťazi oboch kategórií postupujú do obvodného kola v Galante. Blahoželáme!

     • Ocenenie od n. o. Junior Achievement

     • Pri príležitosti 25. výročia pôsobenia JA Slovensko na Slovensku, pripravila nezisková organizácia pre  učiteľov konferenciu pod názvom: Vzdelávanie má zmysel - podnikateľské zručnosti pre 21. storočie. Konala sa v dňoch 8. - 10. novembera 2017 v Žiline. Na konferenciu boli  pozvaní aj  odborníci z praxe, ktorí učiteľom vysvetlili, ako sa menia požiadavky zamestnávateľov na absolventov škôl a aké zručnosti sa po skončení školy od žiakov vyžadujú. V programe podujatia bola aj  prednáška so psychológom, ktorý nás naučil ako pracovať s neúspechom, ktorý nás môže posúvať vpred. Nechýbali ani  praktické digitálne zručnosti pomocou projektu Digitálna garáž. Cieľom konferencie bolo poskytnúť účastníkom nové informácie,  nástroje, techniky a metodiku s dôrazom na vzdelávanie žiakov v podnikateľskej oblasti.  Podnikavosť je jednou zo zručností, ktorá je v dnešnej dobe považovaná za stále aktuálnejšiu. Žiaci, ktorí ju neustále rozvíjajú, sú lepšie uplatniteľní na trhu práce. Vo štvrtok sa konal galavečer, na ktorom bola naša škola spolu s ďalšími piatimi školami ocenená za dlhodobé rozvíjanie potenciálu svojich žiakov prostredníctvom programov Junior Achievement. Naša škola pracuje v troch programoch: Podnikanie v cestovnom ruchu, Aplikovaná ekonómia a Viac ako peniaze.

      Ing. Jana Mlynárová

     • Hodina deťom

     • Hodina deťom ako celoročná verejná zbierka je symbolom spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska. Funguje už 18 rokov ako nepretržitý a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska v podobe aktivít: TV šou Hodina deťom, zbierky v uliciach a formou rôznych benefičných podujatí. Tento rok 10. novembra vyšli dobrovoľníci so žltou pokladničkou a maskotom Hugom do ulíc, aby oslovili verejnosť na podporu toho humanitného projektu. Do verejnej zbierky sa zapojilli ako dobrovoľníci aj žiaci II. ročníka v rámci predmetu Onkologická výchova. Vyzbierali sumu 197,15 €.

     • Výstava Biblia na cestách

     • Mestská knižnica v Seredi pripravila pre širokú verejnosť v mesiaci november  výstavu  „BIBLIA NA CESTÁCH“.  Jej hlavnou úlohou je priblížiť Bibliu nielen z pohľadu historického, ale predovšetkým priblížiť jej posolstvo súčasnému človeku. Žiaci Obchodnej akadémie v Seredi sa v rámci triednických hodín tiež zúčastnili tejto výstavy. Expozícia nepriniesla len historické unikáty biblií, ale aj zaujímavé spevníky, modlitebné knižky i starý  funebrál, biblie z rôznych krajín sveta, najmenšie, najväčšie, najdrahšie, aj biblie pre našich najmenších a mnoho ďalších. Žiaci mali možnosť vidieť vyše 220 exponátov kníh a zúčastniť sa prednášky na tému „Tajomstvo dávnych zvitkov“ a „Jedinečnosť biblie -  kniha kníh“.  V diskusii vyjadrili svoje poznatky a názory na knihu a v závere si prezreli všetky vystavované exempláre.     

                            Mgr. Miroslava Baranová

     • ZAV Zvolen

     • Už tradične sa v novembri koná súťaž v písaní na PC ZAV ZVOLEN. Tento rok to bolo v dňoch 6. - 7. novembra 2017.  Našu školu úspešne reprezentovali dve žiačky - Elenka Trang Doan Xuan zo IV. A triedy, ktorá sa svojím výkonom 361,1 úd./min pri penalizácii 50 trestných bodov umiestnila na 7. mieste a pri penalizácii 100 trestných bodov za chybu si umiestnenie zlepšila - obsadila 5. miesto. Prvý krát sa súťaže zúčastnila aj žiačka II. ročníka Barbora Mrnková, ktorá sa z celkového počtu 34 súťažiacich umiestnila na 27. mieste. Obidvom pretekárkam srdečne blahoželáme a tešíme sa z dobrého umiestnenia.