• Etický kódex učiteľa

    •  

     U Č I T E Ľ:

     • dodržuje rovnosť práv a povinností  medzi učiteľom a žiakom;
     • dodržiava pravidlá pre hodnotenie a klasifikáciu;
     • hodnotí spravodlivo, nezaujato;
     • nezastrašuje, neznevažuje a nezosmiešňuje žiaka;
     • upevňuje vzťah dôvery medzi učiteľom a žiakom;
     • vyžaduje disciplínu, slušné správanie, dodržiavanie školského poriadku;
     • nezasahuje do rozhodnutí  a kompetencií iných kolegov;
     • dodržiava diskrétnosť v interných záležitostiach školy;
     • nevyjadruje pred žiakmi svoje politické či náboženské názory;
     • je celoživotným vzorom pre žiaka;
     • svojim konaním a vystupovaním zvyšuje spoločenský status učiteľa.

      

     ETICKÝ   KÓDEX  UČITEĽA

      

     PREAMBULA

           Učiteľské povolanie patrí medzi tie profesie, ktoré si etický kódex vyžadujú. Poslaním učiteľa je chrániť najvyššie ľudské hodnoty, dôstojnosť človeka a slobodu na ceste za vzdelaním v duchu demokratických princípov. Učiteľ vytvára v škole takú atmosféru, aby žiak bol šťastný, spokojný a rád sa vzdelával. Škola je dielňou ľudskosti a úcty k životu. Zmyslom činnosti učiteľa je to, aby žiakovi vytvoril podmienky na optimálny rozvoj celej jeho osobnosti.

            Učiteľ šíri kultúrne bohatstvo svojho národa a svojej spoločnosti, ovplyvňuje ju a vytvára v nej nové, vlastné podnety. Vedie žiakov k úcte a poznaniu kultúrneho bohatstva aj iných národov, preto sústavne zvyšuje svoju profesionálnu úroveň.

            Cieľom etického kódexu je upresniť morálne povinnosti učiteľa, aby meradlom ich posúdenia. Snaží sa pedagógovi uľahčiť jeho vlastné sebahodnotenie a môže slúžiť i k obrane pedagóga pri neoprávnenej kritike a výčitkách zo strany občianskej a rodičovskej verejnosti, prípadne štátnych a samosprávnych orgánov i mimovládnych zoskupení.

            Etický kódex poskytuje i pozitívnu orientáciu v mravných aspektoch vykonávanej práce a správnu sebakontrolu toho, kto ju vykonáva. Kódex má slúžiť aj ako zdroj pozitívnej pracovnej motivácie a uvedomenia si vznešenosti pedagogickej práce a stavovskej spolupatričnosti. Chce zároveň uľahčiť osobnú identifikáciu s vykonávaným povolaním a jeho akceptovanie prispeje aj ku skvalitneniu náročnej učiteľskej práce.

      

     ZÁKLADNÉ NORMY  UČITEĽSKEJ PROFESIE

     1.    Učiteľ si je vedomý svojej zodpovednosti, ktorou spoluvytvára etické vlastnosti a ľudsky mravné kvality mladej generácie. Je vzorom pre spoločnosť.

     2.    Učiteľ prispieva k tvorbe kvalitných medziľudských vzťahov a ich udržiavaniu a podieľa sa na vytváraní atmosféry vzájomnej dôvery a úcty.

     3.    Učiteľ sa neustále vzdeláva, projektuje si celoživotné vzdelávanie, zvyšuje svoju kvalifikáciu a snaží sa získavať najnovšie informácie a poznatky zo svojho odboru. Je tvorivou osobnosťou, a preto je otvorený zmenám a stále hľadá nové poznatky a nové riešenia.

     4.    Učiteľ má pri výkone svojej profesie základné práva a slobody zaručené Ústavou Slovenskej republiky bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

     5.    Učiteľ vyznáva a otvorene sa hlási k ideálom demokracie a humanizmu. Svojím konaním a vystupovaním zvyšuje spoločenský status učiteľa. Je nezávislý a slobodný, ale jeho voľba nesmie urážať dôstojnosť a šíriť násilie. O svojom pôsobení podáva pravdivé informácie, aby mohli byť objektívne posúdené jeho kompetencie. Nepredkladá žiakom svoje názory a myšlienky ako jedinú správnu možnosť.

     6.    Učiteľ odovzdáva mladej generácii kultúrne dedičstvo národa a ľudskej spoločnosti vzhľadom na tradície pôsobí ako spolutvorca súčasnej i budúcej kultúry, čo však predkladá jeho vzdelanosť a tvorivého ducha.

     7.     Učiteľ si je vedomý svojej omylnosti, a preto ak pochybí, musí si vedieť priznať chybu a byť schopný niesť za ňu zodpovednosť. Získané informácie a podnety dokáže kriticky prehodnotiť a následne ich uplatni v praxi.

     8.   Učiteľ počas výchovno-vzdelávacieho procesu nesmie brať na zreteľ komerčné hľadisko, vlastný prospech a úžitok, ale musí sa riadiť svojim svedomím, pozitívnymi výchovno-vzdelávacím potrebami žiaka a vedeckými poznatkami .

     9.    Učiteľ má právo odmietavo zareagovať a vystúpiť, keď nariadenia sú v protiklade so všeobecne uznávanými základnými ľudskými hodnotami a jeho svedomím. Toto však predpokladá a vyžaduje správnosť morálneho svedomia pedagóga, ktoré mu umožňuje vziať na seba zodpovednosť za vykonané činy.

      

     PRÁVA A POVINNOSTI UČITEĽA VOČI ŽIAKOM

     1.    Učiteľ rešpektuje žiaka ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami a povinnosťami a právami i povinnosťami vyplývajúcimi z Deklarácie práv dieťaťa a z iných dokumentov a právnych noriem platných na území Slovenskej republiky.. Vzťah učiteľa a žiaka je postavený na vzájomnej úcte a pochopení a vzájomnej ústretovosti.

     2.    Učiteľ zaručuje rovnaký prístup ku všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti, na ochranu mena, ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.

     3.    Učiteľ prihliada na špecifické výchovné a vzdelávacie potreby jednotlivých žiakov, vyžadujúcich si individuálny prístup. Je povinný zrozumiteľne, veku primerane a v súlade s platnými základnými pedagogickými dokumentmi žiaka vzdelávať a vychovávať.

     4.    Učiteľ žiakom podáva fakty a informácie pravdivé, objektívne a neskreslené. Snaží sa žiakom poskytnúť komplexný a objektívny prehľad informácií v danej problematike bez ohľadu na vlastné presvedčenie a vlastné konanie.

     5.    Učiteľ nesmie žiakovi úmyselne či vedome ublížiť. Má právo a povinnosť dohliadať na zdravý fyzický a mentálny vývoj žiaka, v prípade jeho ohrozenia bezodkladne na to upozorniť rodičov, resp. zákonných zástupcov žiaka, prípadne príslušné orgány a inštitúcie. Učiteľ nesmie napomáhať alebo sa zúčastňovať na porušovaní cti a dôstojnosti žiaka, je povinný oznámiť príslušným orgánom podozrenie z hrubého alebo krutého zaobchádzania a týrania žiaka.

     6.    Učiteľ vedie svojich žiakov k samostatnosti a ku kritickému mysleniu. V rámci svojich a žiakových schopností a možností sa snaží o komplexný rozvoj žiakovej osobnosti.

     7.     Učiteľ nesmie akýmkoľvek spôsobom zneužiť dôveru a závislosť žiaka, rodičov resp. jeho zákonných zástupcov.

      

     PRÁVA A POVINNOSTI UČITEĽA VOČI RODIČOM

     1.    Učiteľ rešpektuje úlohu a zodpovednosť rodičov ako hlavných činiteľov vo výchove ich vlastných detí a usiluje sa o spoluprácu s nimi tak, aby výchovné pôsobenie bolo pokiaľ možno jednotné a v prospech žiaka. Preto s nimi spolupracuje a poskytuje im profesijnú pomoc pri výchove.

     2.    Učiteľ pravdivo, pravidelne a zodpovedne informuje žiaka, jeho rodičov resp. zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích úspechoch a neúspechoch žiaka, o výsledkoch spoločnej vzdelávacej a výchovnej práce, o prípadných problémoch, ťažkostiach a prípadných rizikách, ktoré môžu nastať. Ak je to potrebné, prejednáva s nimi formu pomoci dieťaťu a spoločný výchovný postup.

     3.    Učiteľ, po dohode alebo v stanovenom čase, poskytne konzultácie ohľadom výchovno-vzdelávacieho procesu rodičom resp. zákonným zástupcom žiaka. Napomáha rozvoju vzájomných vzťahoch a spolupráce medzi rodičmi a učiteľmi, prípadne vedením školy. Tieto vzťahy buduje na základe vzájomnej úcty a dôvery.

     4.    Učiteľ pravdivo prezentuje pozitívne aj negatívne výsledky svojej práce, práce svojej školy alebo školského zariadenie.

     5.    Učiteľ považuje informácie o rodinách, ktoré získa pri svojej práci za mimoriadne dôverné, zaobchádza s nimi zodpovedne a chráni tak osobnú dôstojnosť žiakov a členov ich rodín.

      

     PRÁVA A POVINNOSTI UČITEĽA VOČI KOLEGOM

     1.    Učiteľ spolupracuje pri výchove a vzdelávaní s ostatnými kolegami, ktorí súčasne vzdelávajú a vychovávajú žiaka, spolupracuje s učiteľmi, ktorých vzdelávaním a výchovou prešli a tými, ktorí budú žiaka vzdelávať a vychovávať v nasledujúcom období. Požiada iného učiteľa, prípadne iného odborníka o konzultáciu vždy, keď si to vyžaduje záujem žiaka a okolností. Závery je vhodné dokumentovať písomne.

     2.    Učitelia sa navzájom podporujú a navzájom si pomáhajú bez ohľadu na to, na akom poste a na akom type školy, či školského zariadenia pôsobia. Pestujú vzájomnú kolegialitu, profesionalitu, úctu, hrdosť na svoje poslanie v slovenskej spoločnosti.

     3.    Učitelia sa navzájom podporujú a pomáhajú si pri ďalšom vzdelávaní vo svojom odbore, pri rozširovaní svojho kultúrneho a poznatkového obzoru a v ďalších oblastiach.

     4.    Učitelia navzájom pestujú vzájomnú solidaritu a spolupatričnosť, svojím dielom prispievajú k medzinárodnej kooperácii a prestíži výchovno-vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky.

     5.    Učiteľ nepreferuje len svoj predmet, ale spolupracuje s inými učiteľmi a vytvára medzipredmetové vzťahy, nezasahuje do kompetencií a rozhodnutí svojich kolegov.

     6.    Učiteľ nesmie podľahnúť pocitu falošnej kolegiality a stavovskej spolupatričnosti. Ak je svedkom neodbornosti kolegu, jeho nesprávneho či nespravodlivého správania, diskriminácie či iného negatívneho javu, konfrontuje túto situáciu s dotyčným kolegom.

     7.     Učiteľ nekritizuje a neznevažuje prácu kolegov v ich neprítomnosti. Ak nenastane zlepšenie, informuje o tom vedenie školy alebo príslušné orgány.

      

     PRAVIDLÁ  UČITEĽA VO VZŤAHU K SVOJMU POVOLANIU

     1.    Učiteľ si projektuje celoživotné vzdelávanie a uplatňuje nové prístupy vo výchove a vzdelávaní, prispieva k tvorbe kvalitných medziľudských vzťahov a ich udržovaniu, vytvára atmosféru vzájomnej dôvery a úcty.

     2.    Učiteľ  je celoživotným vzorom pre žiaka, svojím konaním, vystupovaním zvyšuje spoločenský status učiteľa.

     3.    Učiteľ rešpektuje prijaté pravidlá kultúry školy, vyznáva a otvorene sa hlási k ideálom demokracie, mieru a slobody.

     4.    Učiteľ  o svojom pôsobení vždy podáva pravdivé informácie tak, aby vždy mohli byť objektívne posúdené jeho kompetencie, nezneužíva svoju profesiu uplatňovaním klientelizmu, neprijíma dary a úplatky za účelom zmeny svojho konania,  zdrží sa akýchkoľvek nečestných a nedôstojných aktivít, ktoré by mohli poškodiť dobré meno školy a jej zriaďovateľa.

     5.    Učiteľ prichádza na vyučovacie hodiny včas, vyučovací proces využíva efektívne a v súlade s naplánovanou aktivitou, z vyučovacej hodiny predčasne neodchádza, zodpovedne a načas si plní svoje pracovné povinnosti,  neustále dohliada na slušné správanie sa žiakov, upozorňuje ich na nevhodné správanie, dbá na dodržiavanie školského poriadku školy, sám sa správa slušne a úctivo.

     6.   Učiteľ  dodržiava spoločenský bontón a kódex učiteľa OA Sereď a zároveň rešpektuje záväzné nariadenia riaditeľa a zriaďovateľa školy.

      

     SPÔSOB KONTROLY A DODRŽIAVANIA ETICKÉHO KÓDEXU UČITEĽA

     Podnety je možné doručiť písomne alebo elektronickou formou Slovenskej komore učiteľov.

     ü V jednotlivých prípadoch rozhoduje správna rada.

     ü Správna rada je zároveň etickou komisiou na obhajobu záujmov a potrieb učiteľskej profesie a stavovských práv.

     ü V rámci pôsobnosti jednotlivých krajov postúpi podnety manažment jednotlivých krajov správnej rade.

     ü Regionálny manažment a výkonný riaditeľ rozhoduje o prijatí a vylúčení člena v rámci kraja, v ktorom vykonáva svoju činnosť, tiež rozhoduje o udelení a zrušení členstva na základe odporučenia správnej rady.

      

     ZÁVER

     1.    Etický kódex učiteľa Obchodnej akadémie Sereď je významným regulátorom riadenia kvality školy. Napomáha manažmentu školy a pedagogickým zamestnancom vymedziť dohodnuté hodnoty školy, ktoré sú základnou etickou normou i hodnotiacim kritériom riadiacej a pedagogickej činnosti. Predstavuje ideál, žiaduci stav etických priorít a vzťahov medzi ľuďmi v škole i vzťahov školy voči okoliu.

     2.    Etický kódex učiteľa Obchodnej akadémie Sereď je odrazom humanistickej kultúry školy, prejavujúcej sa najmä v charaktere zodpovednosti a vzťahov vedenia, učiteľov, žiakov, rodičov.

     3.    Nerešpektovanie a porušenie etického kódexu učiteľa Obchodnej akadémie Sereď sa pokladá za hrubé porušenie pracovnej disciplíny a môže mať za následok okamžité rozviazanie pracovného pomeru.

     4.    Zamestnávateľ je povinný oboznámiť s etickým kódexom učiteľa Obchodnej akadémie Sereď všetkých svojich pedagogických zamestnancov.

     5.    Etický kódex učiteľa Obchodnej akadémie Sereď bude zverejnený na verejne

             prístupnom mieste v zborovni.

     6.    Etický kódex učiteľa Obchodnej akadémie bol prerokovaný na pedagogickej porade.

     7.    Tento etický kódex učiteľa Obchodnej akadémie nadobúda účinnosť dňom 1. novembra  2012.

      

     vypracovala: JUDr. Jana Šurnovská

                   predseda RR pri OA Sereď

                                                                                                Ing. Iveta Belányiová

             riaditeľka školy