• O predmetoch

    • Predmet  MARKETING je voliteľným predmetom v sústave odborných predmetov.

     Študenti si ho volia v treťom ročníku.  Obsahuje rôzne ekonomické pojmy, kategórie a javy, ktoré napomáhajú študentom orientovať sa v spleti rôznych problémov v tejto oblasti. Marketing je  podporný predmet k podnikovej ekonomike. V praktickej rovine umožňuje študentom využívať teoretické poznatky z podnikovej ekonomiky.

      Marketing umožňuje študentom:

     • zlepšovať schopnosť komunikácie a spolupráce s ľuďmi
     • prezentovať vlastnú prácu, zhodnotiť svoje vystúpenie ale i vystúpenie a prezentáciu ostatných  v skupine 
     • riešiť problémové úlohy samostatne ale i v tíme
     • prevziať zodpovednosť za tím a jeho výsledky
     • formovať pracovné schopnosti a charakterové vlastnosti
     • kreatívne riešiť zadané úlohy
     • realizovať prieskum trhu od získavania informácií až po ich spracovanie a vyhodnotenie
     • vypočítať rôzne ekonomické ukazovatele v oblasti tvorby ceny a elasticity dopytu
     • navrhovať vlastné riešenia nasimulovaných situácií, zaujať vlastné stanovisko, obhájiť si ho a vyriešiť problém
     • organizovať a vyhodnotiť Veľtrh cvičných firiem, ktorý sa na škole  realizuje každý rok