Navigácia

Aplikovaná matematika

O predmete

APLIKOVANÁ MATEMATIKA

na stredných odborných školách komplexne rozvíja osobnosť žiaka, jeho zručnosti a schopnosti v používaní matematických metód a postupov. Proces vzdelávania smeruje k tomu, aby žiaci :

 • rozvíjali schopnosť argumentovať, komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému
 • získali a rozvíjali zručnosti súvisiace s procesom učenia sa, aktivitu na vyučovaní, racionálne a samostatné učenia sa
 • získavali nové vedomosti špirálovite, prostredníctvom riešenia úloh s rôznym kontextom
 • správne používali matematickú symboliku a znázorňovali vzťahy
 • čítali s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy, nesúvislé texty obsiahnuté v tabuľkách, grafoch a diagramoch
 • rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore, ako aj priestorovú predstavivosť
 • boli schopní pracovať s návodmi
 • používali prostriedky informačno–komunikačných technológií na vyhľadávanie, spracovanie, uchovávanie a prezentáciu informácií, ktoré by mali uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému
 • vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu ( text, tabuľky, grafy, diagramy )
 • naučili sa samostatne analyzovať texty úloh, riešiť ich, odhadovať, hodnotiť a zdôvodňovať výsledky, vyhodnocovať rôzne spôsoby riešenia

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • 031 789 2016 - spojovateľka
  0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
  031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
  0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria