Navigácia

Administratíva a korešpondencia

O predmete

Charakteristika predmetu ADMINISTRATÍVA A KOREŠPONDENCIA

V školskom vzdelávacom programe je predmet ADK začlenený do sústavy odborných predmetov. Jeho špecifiká spočívajú v tom, že ide o integráciu dvoch, pôvodne samostatných, učebných predmetov – písanie na klávesnici písacieho stroja alebo počítača a hospodárska korešpondencia. Prvá časť štúdia je zameraná na získanie vedomostí, zručností a správnych návykov v písaní na klávesnici PC, druhá časť obsahuje nácvik vyšších rýchlostí, vhodnej úpravy textu a tvorbu tabuliek, tretia a štvrtá časť je zameraná na obchodnú a úradnú korešpondenciu. V tomto predmete sa najviac využívajú vedomosti študentov z iných predmetov, či už všeobecno-vzdelávacích alebo odborných. Konečným cieľom je zvládnutie písania 10-prstovou hmatovou metódou minimálne 180 úderov/min a ovládanie obchodnej a úradnej korešpondencie podľa platnej STN 01 6910. Najlepší študenti majú možnosť získať pri splnení stanovených podmienok štátnu skúšku z písania na PC a korešpondencie.

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
    Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  • 031 789 2016 - spojovateľka
    0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
    031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
    0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria