Navigácia

Francúzsky jazyk

O predmete

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti a zručnosti v predmete francúzsky jazyk, aby tieto mohli využiť aj v občianskom živote, hlavne komunikačné schopnosti.

Predmet francúzsky jazyk je veľmi úzko prepojený s predmetom spoločenská komunikácia, etika, dejepis, náuka o spoločnosti a geografia takmer vo všetkých jeho tematických celkoch.

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu francúzsky jazyk patria aj jazykové prezentácie a cvičenia, pre ktoré má škola vytvorené dobré materiálno-technické a priestorové vybavenie. Využitie počítačov a internetu tiež prestavuje možnosti simulácie cvičení.

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.

Výučba bude prebiehať v odbornej jazykovej učebni a bežnej triede.

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
    Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  • 031 789 2016 - spojovateľka
    0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
    031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
    0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria