Navigácia

O praxi Požiadavky na správu z praxe Dohoda na stiahnutie

PRAX pri OA - 3. a 4. ročník

Hlavnou úlohou praxe je pripraviť žiaka na to, aby po úspešnom ukončení štúdia na obchodnej akadémii vedeli prakticky využívať získané vedomosti a zručnosti na svojich pracoviskách.

Obsahová náplň praxe nadväzuje na učivo odborných ekonomických predmetov ­podnikovej ekonomiky, účtovníctva, administratívy a korešpondencie, aplikovanej informatiky, daňovej sústavy, bankovníctva, manažmentu, marketingu, fiktívnej firmy a seminára z výpočtovej techniky.

Základné ciele praxe:                                                                                              

 • overenie získaných vedomostí a praktických zručností priamo v podnikovej praxi,
 • získanie, spracovanie a analýza informácií,
 • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva,
 • práca na počítači,
 • ekonomické a štatistické výpočty,
 • práce na úseku daní, poistenia, marketingu, bánk,
 • rozvoj tvorivosti, ekonomického a logického myslenia,
 • dodržiavanie správnych zásad spoločenskej komunikácie,
 • výchova k zodpovednosti, samostatnosti,
 • dodržiavanie pravidiel bezpečnosti práce.

 

Organizácia praxe:

Bude potrebné zabezpečit' uzatvorenie Dohody o zabezpečení bezplatnej praxe študentov stredných škôl s týmito organizáciami: BM Kávoviny, Daňový úrad Trnava - pobočka Trnava a Galanta, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Glanta a Sereď, Mestský úrad Sereď, ČSOB, poprípade aj iné organizácie.

Ďalšie miesta na praxi si žiaci vybavujú individuálne. Každý žiak bude mať potvrdenú Dohodu o zabezpečení bezplatnej praxe študentov stredných škôl, ním vybranou organizáciou. Povinnosťou žiakov je vypracovať jednu zo zadaných tém. Vybranú tému spracujú ako prezentáciu v Power Point-e na max. 10 slide-ov.

Kontrolu praxe budú vykonávať vyučujúci POE . Hodnotenie praxe zrealizujú Ing. Mészárosová, Ing. Mlynárová, Ing. Melayová, 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • 031 789 2016 - spojovateľka
  0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
  031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
  0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria